ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 24 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNGHIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thời gian gần đây, tình hình đơn thư khiếu kiệncủa công dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có chiều hướng gia tăng và diễn biếnphức tạp. Các vụ việc khiếu kiện tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý đấtđai, như: Tranh chấp đất đai; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trítái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nhiều trường hợp đã có quyết định giảiquyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môitrường đã rà soát, kiểm tra và có kết luận thống nhất với quyết định giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn và đi khiếu kiệntới các cơ quan nhà nước Trung ương ở thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nộilàm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, gây mất trật tự an toàn xã hội và làm ảnhhưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địaphương.

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là sựtác động của cơ chế thị trường làm cho nhu cầu sử dụng đất và giá trị của đấtđai ngày càng tăng cao, chính sách về đất đai của Nhà nước có nhiều thay đổi,nhất là trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnhđó, còn do những nguyên nhân chủ quan, như: Chưa làm tốt công tác tuyên truyền,phổ biến chính sách pháp luật về đất đai; một số trường hợp UBND cấp huyện vàBan quản lý các dự án chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai,chạy theo tiến độ dự án nên chưa thực hiện đầy đủ những thủ tục pháp lý cầnthiết; chưa công khai dự án, công khai khu quy hoạch tái định cư, công khai chếđộ chính sách đối với những người có đất bị thu hồi; áp dụng đơn giá đất, chínhsách hỗ trợ chưa phù hợp, chậm trễ trong việc giải quyết đơn thư khiếu kiện phátsinh; chậm đầu tư xây dựng hạ tầng các khu quy hoạch tái định cư, nhiều trường hợpkhông có quyết định thu hồi đất.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Luật Khiếu nại,tố cáo (sửa đổi năm 2005), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc cácSở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt (sau đây gọi chung là UBND cấphuyện) tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Các địa phương, các ngành tiếp tục quán triệtvà thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư Trungương, về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại,tố cáo hiện nay và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực nàynhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân và tổ chức, góp phần ổnđịnh trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêuphát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc vàthành phố Đà Lạt:

a) Thường xuyên duy trì chế độ tiếp công dânđịnh kỳ 03 lần/tháng, vào các ngày 05, 15, 25 hàng tháng (trường hợp trùng vàongày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp); niêm yết công khai lịchtiếp dân, chức danh cán bộ lãnh đạo tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân.

b) Trong quá trình giải quyết những vụ việckhiếu nại về quản lý đất đai, tranh chấp đất đai và những vụ việc khiếu nạithuộc lĩnh vực khác nhưng phức tạp, nhất thiết phải tổ chức đối thoại công khaigiữa các bên liên quan; kết quả giải quyết phải được thể hiện bằng quyết địnhvới đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 38, Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi2005), không dùng hình thức công văn trả lời thay cho quyết định giải quyết;đối với những vụ việc phức tạp, đông người hoặc liên quan đến vấn đề tôn giáo,đồng bào dân tộc, Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp đến hiện trường đểkiểm tra, xem xét và có biện pháp tập trung chỉ đạo, giải quyết.

c) Đối với những vụ việc khiếu kiện đã có quyếtđịnh giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng công dân tiếp tụckhiếu nại đến UBND tỉnh, thì cơ quan trực tiếp thụ lý để giải quyết lần đầuphải có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ những văn bản, tài liệu liênquan, đồng thời cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia, phối hợp trong quá trìnhthẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan được UBND tỉnhgiao thẩm tra, xác minh.

d) Đối với những vụ việc khiếu kiện đã được cáccơ quan nhà nước ở địa phương và Trung ương xem xét, giải quyết nhiều lần nhưngcông dân vẫn gửi đơn và đi khiếu kiện nhiều nơi, yêu cầu Lãnh đạo UBND cấphuyện tổ chức tiếp dân để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, khiếu nại, đề xuất;xác định rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dàiđể rà soát, kiểm tra lại các quyết định đã giải quyết trước đây, đồng thời đốichiếu với các quy định, chính sách hiện hành, nếu thực sự người dân quá thiệtthòi thì xem xét, vận dụng để giải quyết nhằm giảm bớt khó khăn cho công dân,trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất để UBND tỉnh có hướng giảiquyết; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn, hạn chế vàkhông để tái diễn tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện ở Thủđô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Địa phương nào có công dân đi khiếu kiệntại các cơ quan Trung ương ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Lãnhđạo địa phương đó phải gặp gỡ để thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dânvề địa phương; chủ động rà soát, kiểm tra nội dung, hồ sơ vụ việc khiếu nại vàđối thoại với công dân để tìm biện pháp giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh hướnggiải quyết.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộcUBND tỉnh được giao thụ lý để giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền củaUBND tỉnh, khi gửi báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh phải sao gửi đính kèm hồsơ vụ việc khiếu nại, gồm các tài liệu như: Đơn khiếu nại và biên bản làm việcvới công dân để xác định nội dung đơn; quyết định bị khiếu nại, quyết định giảiquyết khiếu nại lần đầu; biên bản công bố kết quả thẩm tra, xác minh vụ việc khiếunại với Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với những vụ việc cơ quan được giao thụ lýđể giải quyết có quan điểm giải quyết khác với quyết định giải quyết của Chủtịch UBND cấp huyện); biên bản đối thoại với các bên liên quan (đối với nhữngvụ việc UBND tỉnh giải quyết lần đầu) và dự thảo quyết định giải quyết hoặc dựthảo văn bản xử lý để UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định giải quyết hoặcvăn bản xử lý đơn.

4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm kiện toàn tổ chức Thanh tra sở; khẩn trương xây dựng quy trình giải quyếttranh chấp đất đai và khiếu nại về quản lý đất đai theo cơ chế một cửa để Uỷban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng kế hoạch ban hành văn bản quy phạm phápluật năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Chánh Thanh tra tỉnh tăng cường các biện phápkiểm tra và thanh tra trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết và thực hiệnquyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của giám đốc các Sở, Thủ trưởngcơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, nhất là đối vớicác địa bàn có diễn biến phức tạp về đơn thư, như: Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà,Di Linh, Bảo Lộc, Đơn Dương, Đạ Huoai, Cát Tiên; chủ động phối hợp cùng Chủtịch UBND cấp huyện và Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của tỉnh trongviệc đưa công dân đi khiếu kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội vềđịa phương tổ chức đối thoại để cùng với Lãnh đạo địa phương tìm biện pháp giảiquyết.

6. Giám đốc Công an tỉnh tăng cường các biệnpháp chỉ đạo Công an thành phố Đà Lạt và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốtviệc công tác duy trì trật tự, an toàn nơi tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốchội tỉnh Lâm Đồng, của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh; tiếp tục bámsát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, phân loại đối tượng để phối hợp vớichính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý thích hợp nhằm ngănchặn và hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện ở thủ đôHà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; những trường hợp cố tình lợi dụng quyền khiếunại, tố cáo để xúi giục, kích động, gây rối, chống đối người thi hành công vụphải tiến hành lập hồ sơ, củng cố chứng cứ pháp lý để xử lý nghiêm minh theoquy định của pháp luật; thông tin, báo cáo kịp thời cho Thường trực Tỉnh uỷ,Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh về diễn biến tình hình khiếu kiệnđông người, phức tạp cũng như tình trạng công dân tụ tập đi khiếu kiện tại cáccơ quan Trung ương ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp xửlý.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh khẩn trương và nghiêm túc triển khai thựchiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa