UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HẢI DƯƠNG

Luật Cư trú đã được Quốc hội khoá XI thông qua tạikỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Đây là đạoluật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền vàtrách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cưtrú. Để tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của lực lượng Côngan nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện LuậtCư trú nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Thực hiệnChỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị cácSở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện các côngviệc sau đây:

1. Công an tỉnh

a.Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thi hànhLuật Cư trú của Bộ Công an, tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung Luật Cưtrú; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm phục vụ nhândân và yêu cầu về cải cách hành chính cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Côngan, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp; cán bộ chiếnsỹ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm côngtác đăng ký, quản lý cư trú thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và những ngườithực hiện công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khuvực dân cư, chống quan liêu, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân.

b. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chứctuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiệnluật được thống nhất.

c. Kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo cácphòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố bố trí cán bộ có năng lực, phẩmchất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh tác phong làmviệc, xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có tháiđộ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan,tổ chức và công dân.

Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác đăngký, quản lý thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác; công khai, minhbạch về trình tự, thủ tục thực hiện, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếunại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định củapháp luật.

d. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thựchiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho những người đủ điều kiện,tổ chức tốt việc tiếp nhận thông báo lưu trú theo quy định của Luật Cư trú.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký,quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan,quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tạinơi đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật Cư trú.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các Sở,ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các văn bản quy phạm phápluật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cưtrú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

4. Sở Văn hoá - Thông tin

Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh hướng dẫn cáccơ quan báo chí, phát thanh truyền hình ở tỉnh và ở huyện, thành phố thực hiệncông tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫnthi hành luật trên địa bàn.

5. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ban,ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí đểtriển khai, thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theoquy định của pháp luật. Kinh phí triển khai Luật Cư trú trong năm 2007, Sở Tàichính phối hợp với Công an tỉnh tính toán trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét,quyết định cấp bổ sung cho Công an tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn củangành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Cư trú theoquy định. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản kháctrong lĩnh vực quản lý của ngành mình có liên quan đến quy định về đăng ký,quản lý hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi,bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành luật.

7. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

a. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cư trútrên địa bàn theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luậttheo phân cấp.

b. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnphổ biến sâu rộng nội dung Luật Cư trú đến toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổchức trên địa bàn hiểu rõ nội dung của Luật Cư trú; đồng thời bố trí cán bộ cónăng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở xã, thịtrấn, bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, tiếp nhận thôngbáo lưu trú đơn giản, kịp thời, chính xác và thực hiện công khai, minh bạch quytrình, thời gian giải quyết theo quy định.

c. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếunại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định củapháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có thái độ thiếunghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức và công dân.

d. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm phápluật và các văn bản khác thuộc phạm vi chức năng quản lý liên quan đến quy địnhvề đăng ký, quản lý hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩmquyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật Cư trú và cácvăn bản hướng dẫn thi hành luật.

e. Không tự ý ban hành thêm quy định về trìnhtự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú hoặc đặt ra việc thu lệ phí trái quy địnhtrong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

8. Tổ chức thực hiện

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các Sở, thủ trưởngcác ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệmchỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn và phạm vi thuộc sở, ngành mình. Côngan tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhan Nhật Bình