ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốchội số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/ 12/ 1998 về tổ chức và hoạt động hoà giải ởcơ sở, trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chínhquyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, công tác hoàgiải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những bước chuyển biến tích cực.Toàn tỉnh hiện có 2.508 Tổ hoà giải ở thôn, bản, khối phố với tổng số 11.081hoà giải viên, trung bình mỗi tổ có từ 5 - 7 tổ viên, từ năm 2002 đến hết năm2006 các Tổ hoà giải đã hoà giải thành 7.366 việc/ 10.433 việc phát sinh (trungbình hàng năm đạt tỷ lệ hoà giải thành 70,6%), qua đó đã giải quyết kịp thờicác mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong nhân dân; phòng ngừa, hạn chế vi phạmpháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn- xã hội, góp phần thực hiện tốt quychế dân chủ ở cơ sở; hoà giải còn là bộ phận của công tác vận động quần chúng,giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, thông qua công tác hoà giải các chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã đi vào đời sống một cáchtự nhiên và có hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số nơi chính quyềncơ sở chưa thực sự quan tâm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công táchoà giải, Tổ hoà giải chưa được kịp thời củng cố, kiện toàn; người làm công táchoà giải không được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ hòa giải và cung cấp tàiliệu pháp luật do đó thiếu kỹ năng và kiến thức pháp luật; một số hoà giải viênchưa thực sự nhiệt tình với công việc do chế độ đãi ngộ chưa được triển khaithực hiện; còn vụ việc hoà giải không dứt điểm, nể nang, đùn đẩy, né tránh;hiệu quả và chất lượng công tác hoà giải còn chưa cao.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thờiđể đẩy mạnh hơn nữa công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời giantới, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nộidung sau:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có tráchnhiệm:

a) Tăng cường chỉ đạo công tác hoà giải ở cơ sở;thường xuyên đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trongviệc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại mục 2 của Chỉ thị này.

b) Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoà giảivà bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấnvà Tổ trưởng các Tổ hoà giải ở thôn, bản, khối phố;

c) Đưa vào dự toán ngân sách hàng năm một khoảnkinh phí để chi thù lao cho các Tổ hoà giải theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày08/ 5/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thể một số mứcchi kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnhLạng Sơn; bảo đảm việc thanh, quyết toán được thực hiện theo đúng quy định củapháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cótrách nhiệm:

a) Đẩy mạnh hơn nữa công tác hoà giải ở cơ sở,xác định công tác hoà giải là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vữngan ninh chính trị, trật tự an toàn- xã hội ở địa phương; cần gắn công tác hòagiải ở cơ sở với công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhândân, lấy tiêu chí hoà giải thành để đánh giá phân loại thôn, bản, khu dân cưtiên tiến, chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ hòa giải tích cực,chủ động trong việc hòa giải; bảo đảm 100% các vi phạm pháp luật và tranh chấpnhỏ đều được hoà giải ngay tại thôn, bản, khối phố; phấn đấu tỷ lệ hoà giảithành hàng năm đạt từ 80% trở lên;

c) Kịp thời củng cố, kiện toàn các Tổ hoà giảivà đội ngũ hoà giải viên cơ sở; thành lập mới Tổ hoà giải ở những thôn, bản,khối phố do chia tách, bảo đảm mỗi thôn, bản, khối phố có ít nhất 01 Tổ hòagiải với 03 tổ viên trở lên theo quy định;

d) Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giảivà kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên ở thôn, bản, khối phố; cung cấptài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sách pháp luật cho các Tổ hoà giải để phục vụcho công tác hoà giải;

đ) Tiến hành rà soát hương ước, quy ước thôn,bản, khối phố thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm 100% thôn, bản, khối phố có hươngước, quy ước được xây dựng đúng trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp với phápluật và các quy định của Nhà nước;

e) Thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Tư pháp ở100% xã, phường, thị trấn theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày05/ 5/ 2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước vềcông tác tư pháp ở địa phương;

g) Thực hiện đúng, đủ thủ tục lập hồ sơ và chitiền thù lao cho các Tổ hoà giải theo hướng dẫn của Sở Tài chính và Sở Tư pháp.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố triển khai có hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định củapháp luật;

b) Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ vàbồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp cấphuyện; biên soạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác hoà giải chocác Tổ hoà giải; tổ chức các cuộc thi dành riêng cho các hoà giải viên;

c) Chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tinvà các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thựchiện hương ước, quy ước ở cơ sở.

4. Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân cấphuyện, cấp xã đẩy mạnh hoạt động hoà giải thông qua công tác giải quyết khiếunại, tố cáo, tiếp công dân ở cơ quan, đơn vị mình.

5. Sở Văn hoá- Thông tin; Đài Phát thanh- Truyềnhình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công táctuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật, biểu dương gương ngườitốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong công tác hoà giải ở cơ sở.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam vàcác đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở động viên hội viên, nhân dân tích cực tham giaxây dựng, củng cố Tổ hoà giải; lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêuchuẩn để nhân dân bầu làm tổ viên Tổ hoà giải; tạo điều kiện cho hoạt động hoàgiải ở cơ sở đạt kết qủa tốt.

7. Hằng năm, Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấphuyện, cấp xã tổ chức tổng kết và phát động phong trào thi đua, khen thưởngtrong công tác hòa giải trên địa bàn. Định kỳ tháng, quý, 6 tháng Uỷ ban nhândân cấp huyện, cấp xã thống kê số việc đã được hoà giải trên địa bàn mình báocáo Uỷ ban nhân dân và cơ quan tư pháp cấp trên.

Giao Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra,đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả với Uỷ ban nhândân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Chỉ thị này được phổ biến đến các thôn, bản,khối phố trên địa bàn toàn tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm