ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 25 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁNNHẬN NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (INGOS) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHPHƯỚC

Thời gian qua, cùng với các nguồnvốn đầu tư khác như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA) và các nguồn vốn đầu tư gián tiếp khác, qua nguồn viện trợ phichính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là iNGOs) đã góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế - xã hội, đồng thời giải quyết một phần vấn đề an sinh xã hội, sức khỏecộng đồng của địa phương.

Tính đến thời điểm cuối tháng4/2013, toàn tỉnh hiện có 11 chương trình, dự án sử dụng nguồn iNGOs đang hoạtđộng, chủ yếu trong các lĩnh vực y tế, khuyến nông, an toàn vệ sinh môi trường,phát triển khả năng sử dụng máy vi tính tại các vùng nông thôn, vùng đồng bàodân tộc thiểu số. Để thực hiện công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn việntrợ này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 vềQuy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tuynhiên, trên thực tế việc quán triệt tiếp nhận triển khai thực hiện quản lý vàsử dụng nguồn vốn vẫn chưa được thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Quychế đã được ban hành, đồng thời vẫn còn nhiều bất cập trong công tác tiếp nhận,quản lý, sử dụng nguồn viện trợ như:

- Đa phần các nguồn viện trợ saukhi được đàm phán, ký kết, hoặc nguồn do các cơ quan Trung ương phân bổ về đềukhông được thực hiện đúng quy trình thẩm định, ban hành quyết định phê duyệt,phân công trách nhiệm quản lý, sử dụng, chế độ thực hiện báo cáo theo quy địnhtại Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh. Do đó, các cơquan được giao nhiệm vụ làm đầu mối vận động viện trợ, đầu mối thẩm định quảnlý, sử dụng nguồn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp,đánh giá tình hình hoạt động của các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh.

- Mặt khác, do không tuân thủ đúngnội dung quy định tại Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND nên hầu hết các cơ quan,đơn vị được giao trách nhiệm tiếp nhận viện trợ nhưng không thực hiện chế độbáo cáo định kỳ gửi về cơ quan quản lý đầu mối tham mưu UBND tỉnh báo cáo cáccơ quan trung ương.

Để chấn chỉnh và làm tốt hơn côngtác vận động tiếp nhận và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trênđịa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Đối với công tác vận động,đàm phán, ký kết và tiếp nhận:

- Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thaymặt UBND tỉnh thực hiện việc vận động, đàm phán, ký kết và tiếp nhận theo đúngquy định được nêu tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh.

- Trường hợp vượt quá thẩm quyềnphân cấp, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chotừng trường hợp cụ thể.

2. Đối với công tác tiếp nhận vàquản lý, sử dụng:

a) Quy trình thực hiện đối với tiếpnhận nguồn viện trợ từ các cơ quan Trung ương phân bổ về cho địa phương (chươngtrình, dự án thành phần):

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị sau khinhận văn bản từ cơ quan Trung ương phân bổ chương trình, dự án về cho địaphương, phải làm văn bản báo cáo xin ý kiến tiếp nhận của UBND tỉnh.

- Bước 2: Văn phòng UBND tỉnh làmPhiếu gửi chuyển văn bản đề nghị tiếp nhận đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quanđầu mối thẩm định tiếp nhận, quản lý và sử dụng).

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư cótrách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồnviện trợ.

- Bước 4: Trên cơ sở kiến nghị, đềxuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận việc tiếp nhận,quản lý và sử dụng.

b) Quy trình thực hiện đối với tiếpnhận nguồn viện trợ từ cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

- Bước 1: Sở Ngoại vụ, các sở, ban,ngành, đoàn thể khi có văn bản đề nghị viện trợ của cá nhân, tổ chức phi chínhphủ nước ngoài làm văn bản trình UBND tỉnh chấp thuận việc tiếp nhận (đínhkèm toàn bộ hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan).

- Bước 2: Văn phòng UBND tỉnh làmPhiếu gửi chuyển hồ sơ đề nghị tiếp nhận đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quanđầu mối thẩm định tiếp nhận, quản lý và sử dụng).

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư cótrách nhiệm làm đầu mối thẩm định chương trình, dự án. Sau đó, tham mưu UBNDtỉnh ra văn bản tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ theo đúng nội dungquy định tại Điều 10 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh.

3. Trách nhiệm cụ thể của từngđơn vị trong quá trình thực hiện:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnhvề quản lý và sử dụng các khoản viện trợ iNGOs trên địa bàn tỉnh. Ngoài cácnhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đầu mối về quản lý và sử dụng các khoản việntrợ, sở có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Hướng dẫn tiếp nhận và lập hồ sơcác chương trình, dự án đã được bên tài trợ chấp nhận, trình UBND tỉnh phêduyệt hoặc tham mưu các thủ tục giúp UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt;

- Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiếncủa các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các khoản viện trợiNGOs được quy định tại Điều 13 của Quy chế quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách tỉnh hàng năm cho các đơn vịthuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ iNGOs đã camkết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụvà các sở, ngành liên quan tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá việc thựchiện nguồn viện trợ iNGOs trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướngdẫn và kiểm tra các đơn vị trong việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợiNGOs; kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc, khó khăn,những vi phạm trong quá trình triển khai tiếp nhận và sử dụng viện trợ iNGOs.

b) Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh thống nhấtquản lý về tài chính đối với viện trợ iNGOs theo quy định của Nhà nước;

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp nhậnviện trợ thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính viện trợiNGOs;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách tỉnh hàng năm cho các đơn vịthuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ iNGOs đã camkết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Sở Ngoại vụ:

- Là cơ quan đầu mối trong quan hệvà vận động viện trợ iNGOs trên địa bàn tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ và quyềnhạn của cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động được quy định tại Quy chế quảnlý;

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến, vận động viện trợiNGOs trên địa bàn tỉnh;

- Xem xét trình UBND tỉnh cấp thịthực cho người nước ngoài vào làm việc tại các chương trình, dự án viện trợiNGOs trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động đề xuất UBND tỉnh kêugọi cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai hoặc trong trường hợp cần thiết theo chủtrương của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan liênquan thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác quan hệ, vận động viện trợiNGOs.

d) Công an tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh những vấn đềliên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực viện trợiNGOs;

- Phối hợp với các sở, ban, ngànhhướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong quá trình tiếpnhận và sử dụng các khoản viện trợ iNGOs thực hiện đúng các quy định của phápluật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

- Thực hiện việc quản lý xuất, nhậpcảnh, cư trú đối với người nước ngoài làm việc trong các tổ chức iNGOs trên địabàn tỉnh;

- Tiến hành các nhiệm vụ theo thẩmquyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận vàsử dụng các khoản viện trợ iNGOs.

e) Sở Nội vụ: Hướng dẫn và hỗ trợcác tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo trong quá trình tiếp nhận và sử dụng cáckhoản viện trợ iNGOs.

f) Sở Tư pháp: Thẩm định về nộidung, các chương trình, dự án viện trợ iNGOs trong lĩnh vực thuộc thẩm quyềnphê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

g) Văn phòng UBND tỉnh:

- Tham mưu thẩm định và đề xuấtkiến nghị về chính sách đối với các khoản viện trợ iNGOs thuộc thẩm quyền phêduyệt của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện Quy chế quản lý.

4. Trách nhiệm thực hiện chế độbáo cáo định kỳ và đột xuất:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, ràsoát tổng hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình hoạt động, quản lývà sử dụng nguồn viện trợ iNGOs trên địa bàn tỉnh;

- Trên cơ sở chức năng là cơ quanđầu mối tham mưu tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động, quản lý và sử dụngnguồn iNGOs trên địa bàn tỉnh, sở có thẩm quyền đề nghị các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan (hoặc Ban Quản lý chươngtrình, dự án) thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin (định kỳ và độtxuất) về tình hình hoạt động, triển khai của các chương trình, dự án đã đượcUBND tỉnh (cơ quan chủ quản) giao trực tiếp quản lý;

- Thực hiện tốt công tác phối hợpvới Công an tỉnh thông qua việc thông báo danh sách các tổ chức, các nguồn việntrợ và tình hình có liên quan cho Công an tỉnh biết để chủ động phòng ngừa,phát hiện và đấu tranh với các hoạt động nghi vấn ảnh hưởng an ninh trật tự(khi có đề nghị, yêu cầu của Công an tỉnh).

b) Sở Ngoại vụ:

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, ràsoát tổng hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình vận động, đàmphán, ký kết và tiếp nhận nguồn iNGOs trên địa bàn tỉnh; tăng cường, đẩy mạnhcông tác vận động, đàm phán ký kết và tiếp nhận các chương trình, dự án phù hợpvới điều kiện của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,văn hóa, giáo dục và y tế của tỉnh.

- Trên cơ sở chức năng là cơ quanđầu mối tham mưu tổng hợp đánh giá tình hình vận động, đàm phán, ký kết và tiếpnhận nguồn iNGOs trên địa bàn tỉnh, sở có thẩm quyền đề nghị các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan (hoặc Ban Quản lýchương trình, dự án) thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin (định kỳ vàđột xuất) về tình hình tiếp nhận và triển khai của các chương trình, dự án đãđược UBND tỉnh (cơ quan chủ quản) giao trực tiếp quản lý.

c) Ban Quản lý chương trình, dự án:

Xây dựng và gửi báo cáo định kỳhàng quý, 06 tháng và báo cáo năm cho chủ khoản viện trợ iNGOs, cơ quan chủquản và UBND tỉnh theo đúng nội dung và thời gian được quy định tại khoản 1,Điều 25 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày09/3/2011 của UBND tỉnh.

d) Chủ khoản viện trợ iNGOs:

- Xây dựng và gửi báo cáo 06 thángvà báo cáo năm cho cơ quan chủ quản, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửicho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban công tác về tổ chức iNGOs theođúng nội dung và thời gian được quy định tại khoản 2, Điều 25 của Quy chế banhành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh.

- Xây dựng và gửi báo cáo kết thúc,chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực hiện các khoản viện trợiNGOs cho các cơ quan: Cơ quan chủ quản, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồnggửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban công tác về các tổ chứciNGOs.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thị xã và các tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sátquy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Thông tưsố 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Quyết định số28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác cóliên quan.

- Trong quá trình thực hiện tiếpnhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã và các tổ chức gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với cơ quan đầumối tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ (Sở Kế hoạch và Đầu tư; SởNgoại vụ) để được phúc đáp hoặc tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hướngdẫn thực hiện cụ thể.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm THCB;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN, VHXH, NC-NgV;
- Lưu: VT, CT 01-13

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm