ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/CT /UBND

Long An, ngày 05 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁYTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh lắp đặt được 130 trụ nước chữa cháy chungvới đường ống cung cấp nước sinh hoạt của các công ty cấp nước, bước đầu khaithác sử dụng tốt cho công tác chữa cháy, góp phần ngăn chặn cháy lan, cháy lớnvà hạn chế thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, thời gian lắp đặt lâu không được duytu bảo dưỡng, có nhiều trụ hư hỏng, xuống cấp nên việc khai thác phục vụ chữacháy gặp nhiều khó khăn; tại các khu - cụm công nghiệp, khu dân cư tập trunghầu hết chưa được thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài, chínhvì thế khi có cháy xảy ra không đủ nguồn nước để chữa cháy liên tục. Việc trangbị phương tiện chữa cháy (máy bơm chuyên dùng, bình chữa cháy) tập trung ở cácthị trấn, lâm trường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… từng bước đáp ứng yêucầu chữa cháy tại chỗ, trong đó có nhiều khu công nghiệp trang bị được xe, máybơm chữa cháy, thời gian qua đã tham gia chữa nhiều vụ cháy đạt kết quả tốt;nhiều vụ cháy xảy ra ở vùng sâu, xa địa bàn hoạt động của lực lượng chữa cháychuyên nghiệp, thiếu dụng cụ phương tiện chữa cháy.

Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ đô thị hoá ngày càng nhanh,các nguồn nước ở ao, hồ, sông, rạch ngày càng bị thu hẹp dần, thiếu các bến bãiđể lấy nước phục vụ chữa cháy; việc quy hoạch phát triển nhiều khu - cụm côngnghiệp, đưa các thành phần kinh tế vào đầu tư hoạt động sản xuất với quy môlớn, tính chất phức tạp, sử dụng nhiều các nguyên phụ liệu, sản phẩm hàng hoálà những chất dễ xảy ra cháy nổ, nguy cơ về cháy nổ luôn tiềm ẩn.

Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), chuẩn bị nguồn nước vàphương tiện chữa cháy, đáp ứng yêu cầu chữa cháy có hiệu quả, UBND tỉnh chỉ thịnhư sau:

1. Thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố (UBND huyện); Ban Quản lý các Khu kinh tế; khu dân cư tập trung và các cơsở kinh tế

a) Quán triệt trong lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng, nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ việc tăng cường công tác lắp đặt,bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháylà nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến toàn thể cán bộ,công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; người dân địaphương hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến công tác lắp đặt, bảoquản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy.

c) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định phối hợpvới các cơ quan liên quan thực hiện:

- Triển khai, lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy; đồng thời duy tu,bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy bị xuống cấp; khôi phục lại các bến, bãi lấynước chữa cháy.

- Trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy đáp ứng yêu cầu công tácPCCC tại chỗ, củng cố lực lượng đảm bảo phòng cháy tốt, chủ động dập tắt nhanhnhững vụ cháy mới xảy ra.

- Khi lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngànhcấp nước đô thị, khu công nghiệp phải xác định hệ thống cấp nước PCCC như mộtnội dung không thể tách rời của đồ án.

- Hỗ trợ kinh phí để phục vụ tốt cho công tác này.

2. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An,Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn ngành, toàn tỉnh thựchiện tốt công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trangbị phương tiện chữa cháy.

- Mở các đợt vận động về thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC.

- Xây dựng chuyên mục, phóng sự cảnh báo, khuyến cáo về tình hình cháy, nổtại những cơ sở, kinh doanh, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, khi xảy ra cháygặp nhiều khó khăn về dụng cụ, phương tiện chữa cháy và nguồn nước để mọi ngườinâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức tốt công tác PCCC tại nơi ở, nơi làm việc khôngđể xảy ra cháy, nổ.

b) Chỉ đạo lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhởcác cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác lắpđặt hệ thống cấp nước chữa cháy.

c) Phối hợp với Sở Tài chính xem xét, đề xuất kịp thời các chính sách,tham mưu UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí cho công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụnghệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy.

d) Xây dựng kế hoạch phân kỳ chi tiết triển khai thực hiện đề án quy hoạchtổng thể hệ thống PCCC từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 để quản lý tốtcông tác PCCC trong toàn tỉnh.

đ) Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện để kịp thời chấn chỉnh nhữngthiếu sót trong công tác PCCC.

e) Thực hiện kiểm tra, thanh tra theo chức năng, thẩm quyền đã được quyđịnh; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi viphạm đối với công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy.

3. Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn cácchủ rừng, lâm trường trang bị các loại máy bơm chữa cháy và các dụng cụ chữacháy rừng cần thiết, tăng cường lực lượng chữa cháy rừng và tuần tra canh gácbảo vệ; tổ chức nạo vét các kênh mương dẫn nước vào rừng, đảm bảo nguồn nước đểcung cấp khi có sự cố cháy xảy ra.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịchUBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh theo dõi, đônđốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả UBNDtỉnh./.

Nơi nhận:
- V11,C61,C66- BCA;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường; thành phố Tân An;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Phòng NCTCD (NC);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên