ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thôngtư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướngdẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong những năm qua việctriển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địabàn tỉnh Cao Bằng đã được các cấp, các ngành quan tâm và từng bước được triểnkhai đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành kịp thời, đầy đủ các vănbản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), một số đơnvị đã tạo điều kiện về kinh phí và nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật, cánbộ và nhân dân luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh nhữngkết quả đã đạt được, quá trình triển khai công tác thi hành pháp luật trên địabàn còn nhiều hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọngcủa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chưa quan tâm đến các điềukiện bảo đảm cho thi hành pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn xảyra, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa cao.

Để thực hiện công tác theo dõi tình hình thihành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hiệu quả, Ủy ban nhân dân (UBND)tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì xây dựng trình cơ quan có thẩm quyềnban hành VBQPPL về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tham mưu cho UBNDtỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luậthàng năm;

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơnvị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, chủđộng xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, côngchức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện;

c) Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc,kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật;

d) Hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tưpháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phươngtrước ngày 15 tháng 10.

2. Các sở, ban, ngành

a) Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theodõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị; bố trí, chỉ đạo PhòngPháp chế, cán bộ, công chức pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thihành pháp luật, gắn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việcthực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện côngtác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thihành pháp luật theo quy định;

c) Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp)về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 10 tháng 10.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, xã,phường, thị trấn

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơquan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND cấp dưới trong việc thực hiện côngtác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

b) Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, hàng nămUBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng, tổ chức và triển khaithực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cấp mình;

c) Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện côngtác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thihành pháp luật theo quy định;

d) Hàng năm, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyệnvề công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05 tháng 10; UBNDcấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về công tác theo dõi tình hình thihành pháp luật trước ngày 10 tháng 10.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngânsách bảo đảm chi cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quyđịnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biếnvề mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành phápluật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6.Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên khác có liênquan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghịđịnh số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc kiểm traviệc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnhcác giải pháp thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh