ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/ 2015/CT- UBND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 08 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU THEO QUYĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐƯỢC VẬN ĐỘNG THU TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC, CÁC CƠ SỞ GIÁODỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, các trường từmầm non đến phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã cónhiều nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Điển hình là: chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng cao, cơ sở vật chấttrường học ngày càng khang trang sạch đẹp, tỷ lệ học sinh bỏ học năm sau thấp hơnnăm trước... Từ đó, các trường đã tạo được sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tìnhcủa đa số cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn có một số trường, ngay đầu nămhọc mới đã tổ chức thu nhiều khoản vận động của cha mẹ học sinh không đúng quyđịnh (thường gọi là lạm thu), từ đó gây áp lực và dư luận không tốt đối với chamẹ học sinh và trong xã hội.

Để chấn chỉnh công tác thu, quản lý,sử dụng các khoản thu theo quy đnh và các khoản kinh phíđược vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàntỉnh và khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, góp phần nâng cao chất lượngdạy và học trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tạo sự đồng thuận cao của cha mẹ họcsinh, y ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các khoản kinh phí thu theoquy định

a) Học phí: Thu theo quy định tạiQuyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh về việc quy địnhmức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáodục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

b) Tiền dạy thêm, học thêm: Thu theo quy định tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản, lý dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh Bình Phước và những điều chỉnh tiếp theo (nếu có).

c) Tiền Bảo hiểm y tế: Thu theo LuậtBảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm ytế năm 2014 và định mức thu theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội hàng năm.

Những năm học tiếp theo, nếu có quyđịnh mới của Trung ương về việc thu học phí và các khoản kinh phí được thukhác, UBND tỉnh sẽ có văn bản điều chỉnh, bổ sung cụ thể.

2. Các khoản kinh phí được vậnđộng thu

a) Kinh phí hoạt động của Ban Đạidiện cha mẹ học sinh:

Kinh phí hoạt động của Ban Đại diệncha mẹ học sinh lớp là do sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tàitrợ hp pháp khác cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp.Trưởng ban Ban Đại diện cha mẹ học sinh lp chủ trì, phốihợp với giáo viên chủ nhiệm lp dựkiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đãđược toàn thể các thành viên Ban Đại diện cha mẹ học sinh lp thống nhất ý kiến.

Kinh phí hoạt động của Ban Đại diệncha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt độngcủa các Ban Đại diện cha mẹ học sinh lp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các Trưởng ban Ban Đại diện cha mẹ họcsinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban Đại diện cha mẹ họcsinh trường. Trưởng ban Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệutrưởng để quyết đnh kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ,tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹhọc sinh trường thống nhất ý kiến.

Việc thu, chi kinh phí của Ban Đạidiện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chitiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thcha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban Đại diện cha mẹhọc sinh trường. Không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân để bắt buộccha mẹ học sinh đóng góp. Không sử dụng kinh phí của Ban Đại diện cha mẹ họcsinh đhỗ trợ các hoạt động dạy học và giáo dục, khenthưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo quy định tại Điều 10,Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

b) Khoản thu xã hội hóa

Trong điều kiện ngân sách nhà nướccòn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tácdạy và học, các trường được huy động nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân và chamẹ học sinh dùng để cải tạo, nâng cấp sửa chữa lớn, xâydựng các công trình phụ trợ như: nhà vệ sinh, sân trường, nhà để xe, cổngtrường, tường rào bao quanh... hoặc tăng cường mua sắm thêm trang thiết bị phụcvụ dạy và học (gọi tắt là khoản thu xã hội hóa). Tuy nhiên, khoản thu này không được huy động thường xuyên hàng năm. Chỉ khi năm học nào nhàtrường thấy thật sự cần thiết mới tổ chức huy động. Trong quá trình tchức huy động nguồn thu xã hội hóa, nhà trường phải xin chủ trương vàđược sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thm quyền và đượcsự đồng tình của cha mẹ học sinh toàn trường.

Việc thỏa thuận giữa cha mẹ học sinhvới nhà trường phải trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đónggóp. Không được ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với cha mẹ học sinh,đồng thời khi thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc thu vừa đủ chi (đảm bảo tồn quỹcuối kỳ không quá 01% trên tổng số thu). Quỹ này không được trích chi cho côngtác quản lý thu.

Ngoài ra, các trường còn được tiếpnhận các khoản kinh phí (tiền mặt hoặc hiện vật) từ sự ủng hộ tự nguyện của cáccơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân nhằm mục đích gâyquỹ khuyến học, khuyến tài để động viên phong trào dạy và học; hỗ trợ những họcsinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

c) Quỹ phục vụ học tập, vệ sinhtrường, lớp

Quỹ phục vụ học tập: Việc thu quỹphục vụ học tập chỉ dùng để phục vụ cho chính bản thân học sinh như: Hỗ trợkhen thưởng cho học sinh trong các hoạt động phong trào văn thể mỹ, phong tràothi đua của trường, của lớp trong các ngày lễ lớn; hàng năm, mua bổ sung ghếngồi chào cờ, dự lễ cho học sinh; phô tô đề thi học kỳ; mua giấy thi học kỳtheo mẫu; thuê rạp cho học sinh ngồi dự các lễ; mua sổ liên lạc giấy cho họcsinh; mua học bạ cho học sinh đầu cấp và bsung học bạcho học sinh; hỗ trợ bảo đảm an ninh nhà trường (nếu có).

Quỹ vệ sinh trường, lớp: dùng để trảcông thuê người quét dọn các phòng học hàng ngày, quét dọn sân trường, dọn dẹpnhà vệ sinh của học sinh, mua giấy vệ sinh (nếu có).

Việc thu quỹ phục vụ học tập và quỹvệ sinh trường, lớp phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Mức đóng góp phải được nhà trườngvà Ban Đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc, thống nhất.

- Đảm bảo cân đối thu vừa đủ chi (đảmbảo tồn quỹ của kỳ không quá 01%).

- Không quy định học sinh, cha mẹ họcsinh phải đóng góp thường xuyên, hạn chế lập nhiu loại quỹ.

- Mức chi trả công cho hợp đồng laođộng phù hp với công lao động thực tế tại địa phương.

- Không được trích chi cho công tácquản lý quỹ.

d) Khoản thu tiền giữ xe của học sinh

Tiền thu chỉ dùng để trả công thuêngười trông giữ xe hàng ngày cho học sinh có nhu cầu gửi xe. Tùy theo số lượnghọc sinh gửi xe của từng trường, nhà trường lên kế hoạch và thỏa thuận thốngnhất với cha mẹ học sinh, nhưng mức thu phải phù hợp mức thu phí và lệ phí củatừng thời điểm tại địa phương.

Đối với các trường có số lượng họcsinh gửi xe nhiều, sau khi trả đủ công cho người trông giữ và các khoản chi phíkhác, số kinh phí còn dư (nếu có) được chuyển qua quỹ phúc lợi tập thể do côngđoàn cơ sở của đơn vị đó quản lý theo quy định. Mức chi trả công cho người giữxe phải được sự thống nhất của Ban Đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường. Quỹnày không được trích chi cho công tác quản lý quỹ.

e) Quỹ học phí học hai buổi và họcphí bán trú (nếu có)

Quỹ này dùng để thực hiện một sốnhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn,tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống cho học sinh, trả thêm giờ cho giáo viêndạy hai buổi, dạy bán trú sau khi đã tính đủ tiết dạy theo quy định của từngcấp học, trả tiền lương cho nhân viên hp đồng phục vụ cáclớp học hai buổi, học bán trú nhưng chưa được hưởng lương từ ngân sách nhà nướcvà phụ cấp cho công tác quản lý lớp học hai buổi, bán trú; đồng thời, dùng đểmua sắm mới, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh bántrú; xây dựng, sửa chữa bếp nấu ăn; xây dựng, sửa chữa nhà ăn cho học sinh họcbán trú.

Tùy thuộc vào tình hình kinh tế từngđịa phương (huyện, thị xã), theo nhu cầu đề xuất của cha mẹ học sinh, nhà trườngthỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu (trong đó phải đảm bảo chokhẩu phần ăn và sức khỏe của học sinh). Mức thu phải dựa trên nguyên tắc thuvừa đủ chi (bảo đảm tồn quỹ cuối kỳ không quá 01% trên tổng số thu). Quỹ nàychỉ áp dụng cho các trường, các lớp, có tổ chức học 02 buổi hoặc học bán trú;các học sinh có tham gia học 02 buổi hoặc học bán trú. Quỹ này được phép tríchchi cho công tác quản lý quỹ theo quy định.

g) Đối với các trường chuyên đượcphép vận động thu tiền quỹ ký túc xá (gọi tắt là quỹ KTX)

Việc thu quỹ này trên cơ sở thỏa thuậnthống nhất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh có học sinh ở KTX. Tùy theo sốlượng học sinh ở KTX, nhà trường lập dự toán thu theo nguyên tc thu vừa đủ chi (bảo đảm tồn quỹ cuối kỳ không quá 01% trên tổng sốthu). Quỹ KTX dùng để trả thêm giờ cho cán bộ quản lý KTX về việc quản lý họcsinh ở KTX ngày chủ nhật, quản lý học sinh ở KTX giờ tựhọc bui tối (từ 19h đến 23h) và bsungmua công cụ, dụng cụ dùng chung trong KTX. Quỹ này không được trích chi chocông tác quản lý thu.

h) Các nhu cầu khác của học sinh

Đối với các nhu cầu thực tế khác trựctiếp phục vụ cho học sinh như: phù hiệu; quần áo đồng phục; quần áo thể dục;nước uống hàng ngày cho học sinh (đối với học sinh không học bán trú); bảo hiểmthân thể; sổ liên lạc điện tử..., nhà trường hướng dẫn cho cha mẹ học sinh tựliên hệ trang bị và tùy theo khả năng, hoàn cảnh của từng gia đình.

Ngoài các khoản kinh phí thu theo quyđịnh và các khoản kinh phí được vận động thu đã quy định tại khoản 1, 2 của Chỉthị này, các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không được vậnđộng bất cứ khoản thu nào khác.

3. Công tác quản lý thu, chi

a) Việc thu, chi các khoản kinh phíthu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu phải đảm bảo nguyêntắc công khai, dân chủ, chi đúng mục đích. Sau mỗi năm học (mỗi kỳ thu, chi)phải công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinhlớp và các cuộc họp cha mẹ học sinh toàn trường. Hàng năm phải gửi báo cáoquyết toán tất cả các loại quỹ có tổ chức thu trong năm cho cơ quan quản lý cấptrên trực tiếp và cơ quan quản lý tài chính đã được phân cấp của từng cấp học.Đồng thời, đảm bảo lưu trữ đầy đủ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán để phục vụcông tác thanh kiểm tra và quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Tất cả các khoản kinh phí được vậnđộng thu do Hiệu trưởng nhà trường quản lý duyệt chi phải có văn bản thỏa thuậndự toán thu, chi giữa nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh (từ đầu nămhọc hoặc đầu năm tài chính). Riêng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹhọc sinh do thường trực Ban Đại diện cha mẹ học sinh quản lý duyệt chi.

c) Mỗi lớp, mỗi loại quỹ phải có mộtdanh sách riêng được cha mẹ học sinh (hoặc học sinh đối với các lớp từ cấpTrung học cơ sở trở lên) ký tên, ghi số tiền đóng góp cụ thể. Tất cả các khoảnthu (nếu có) phải được tách riêng và sử dụng quỹ đúng mục đích. Toàn bộ kinhphí thu được phải gửi vào ngân hàng, phần lãi được nhập vào gốc để tiếp tục thựchiện chi.

4. Trách nhiệm của các cơ quan,đơn vị, địa phương

a) Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm:

Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợpvới UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hànhcác văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các khoản thu theo quy định tại điểma, b, khoản 1 và các khoản thu khác khi Trung ương quy định mức thu hoặc chínhsách mới. Đồng thời, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Chỉthị này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng các khoảnkinh phí thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại cáctrường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Tuyên truyn,ph biến, hướng dn các trường, các cơ sở giáo dục công lập biết và thực hiện đúng nộidung Chỉ thị này. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo,các đơn vị trực thuộc theo dõi, thực hiện đúng Chỉ thị này.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằmbảo đảm hiệu lực của Chỉ thị này trong việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phíthu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học,các cơ sở giáo dục công lập trong toàn ngành. Có biện pháp phòng ngừa và xử lývi phạm theo thẩm quyền đối với các trường, cơ sgiáo dụccông lập có hành vi vi phạm Chỉ thị này.

- Tổng hợp kết quả việc thực hiệnquản lý, sử dụng các khoản kinh phí thu theo quy định và các khoản kinh phíđược vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trong toànngành, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc mỗi năm họchoặc đột xuất (nếu có).

b) UBND các huyện, thị xã:

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý sửdụng các khoản kinh phí thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận độngthu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn (huyện, thịxã) trước UBND tnh.

- Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tracác khoản kinh phí thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thutại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn để phát hiện cácsai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan cóthẩm quyền xử lý.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấnphối hp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổbiến hướng dẫn các trường, các cơ sở giáo dục công lập biết và thực hiện đúngChỉ thị này.

- Thực hiện chế độ báo cáo việc quảnlý các khoản kinh phí thu theo quy đnh và các khoản kinhphí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địabàn sau khi kết thúc mỗi năm học hoặc đột xuất (nếu có), gửi về UBND tỉnh(thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụcủa mình, phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cáchuyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b khoản này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 3293/UBND-VX ngày 03/10/2012 củaUBND tỉnh về việc quy định thu, chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại các cơsở giáo dục công lập./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- LĐVP, các Phòng: VX, KTTH;
-
Lưu; VT (T-0231/7/2015)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH
Ủ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm