ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT .UB

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 1995

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNGNÔNG THÔN

Cùng với cả nước thiđua phát triển giao thông nông thôn, hai năm qua tỉnh ta đã thu được kết quảđáng kể trong việc mở đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh đã làm được vớitổng giá trị 31.500.000.000 đồng; trong đó nhân dân đóng góp 17.000.000.000đồng. Tiêu biểu cho phong trào phát triển giao thông nông thôn là các huyệnMường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn và Bát Xát đã được Bộ giao thông vận tải và UBNDtỉnh tặng cờ thi đua và thưởng công trình giao thông nông thôn.

Để tiếp tục động viênnhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực mở đường giao thông nông thôn; tạotiền đề cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy sản xuất và giao lưu hànghóa, tiến đến xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần chonhân dân. UBND tỉnh chỉ thị cho UBND các huyện, thị xã, các xã phát động phongtrào thi đua làm đường giao thông nông thôn hàng năm như sau:

I. Mục tiêu thiđua:

Phấn đấu với khả năngcao nhất và thời gian ngắn nhất tất cả các xã trong tỉnh có đường ô tô đếntrung tâm xã. Đảm bảo giao thông thông suốt trong cả mùa mưa lũ. Huy động tốiđa sự đóng góp của nhân dân cho việc phát triển giao thông nông thôn. Đến năm2005 tất cả các xã trong tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã.

II. Đốitượng tham gia thi đua:

1. Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn;

Ủy ban nhândân các huyện thị xã.

III. Tiêuchuẩn và hình thức khen thưởng:

1. Các xã,phường, thị trấn:

Các tiêu chuẩn thấp nhất/ Các hình thức khen thưởng

Số Km đường cấp A nông thôn làm mới

Bình quân tổng giá tri làm giao thông/người

Tỷ lệ dân đóng góp trong làm giao thông

Cờ thi đua xuất sắc

2

150.000 đ

60%

Cờ thi đua khá nhất

1,5

120.000 đ

60%

Bằng khen

1

80.000 đ

50%

2. Các huyện,Thị xã:

- Được tặngcờ thi đua xuất sắc nếu có ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn được tặng cờ thiđua xuất sắc.

- Được tặngcờ thi đua khá nhất nếu có ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn được tặng cờ kháhoặc xuất sắc.

IV. Tổngkết đánh giá phong trào thi đua:

- Hàng nămUBND tỉnh tổng kết phong trào làm đường giao thông nông thôn, xét khen thưởngtheo quyết định số 32/QĐ .UB ngày 8.2.1995 và đề nghị Bộ giao thông vận tải khenthưởng theo quy định hiện hành.

- UBND tỉnhtặng cờ thi đua xuất sắc kèm theo thưởng một công trình giao thông nông thôntrị giá 50.000.000 đ

- UBND tỉnhtặng cờ thi đua khá nhất kèm theo thưởng một công trình giao thông nông thôntrị giá 30.000.000 đ.

- Kinh phíthưởng công trình trích trong nguồn hỗ trợ giao thông nông thôn hàng năm.

V. Tổchức thực hiện:

UBND tỉnhyêu cầu UBND các huyện, thị xã tổ chức lễ phát động và đăng ký thi đua cho cácxã, phường thị trấn có báo cáo gửi về sở Giao thông vận tải trước ngày 30.6hàng năm.

UBND tỉnhgiao cho thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và Sở giao thông vận tải triểnkhai thực hiện chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng