ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NẮM TÌNH HÌNH VÀ ĐƯA VÀO SẢN XUẤT CÁC CƠ SỞ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VẮNG CHỦ

Từ trước và 2 năm 1978 – 1979 cónhiều cơ sở sản xuất Tiểu thủ công nghiệp chủ bỏ trốn ra nước ngoài. Với tìnhhình trên ngày 17 tháng 7 năm 1979 Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ thị 100/CT-UB giao cho Quận, Huyện nắm và xử lý kịp thời phục hồi các cơ sở chủ bỏtrốn để bảo vệ tài sản sớm đưa vào sản xuất và ổn định đời sống nhân dân, thiệpđó Ban Cải tạo Thành phố có bảng hướng dẫn về việc thi hành chỉ thị 100/CT-UB

Quá trình thi hành chỉ thị số100/CT-UB đến nay Ủy ban nhân dân thành phố thấy các cơ sở sản xuất tiểu thủcông nghiệp chủ bỏ trốn đã lên tới trên dưới 800 cơ sở. Nhưng Ban Cải tạo kiểmtra một số Quận có nhiều cơ sở bỏ trốn thì không có Quận nào nắm chắc con số,việc nắm cơ sở cũng hết sức phân tán, nếu có nắm được cơ sở nào thì việc xử lýcũng không theo đúng nguyên tắc thủ tục. Máy móc thiết bị ở một số cơ sở phântán gây thất thoát, hư hỏng tài sản Nhà nước rất lớn. Tóm lại là không thựchiện được khâu bảo vệ tài sản Nhà nước.

Ngày 7 tháng 3 năm 1980 Ủyban nhân dân Thành phố đã họp với các Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân Quận, Huyện phụ trách công nghiệp và các Sở, Ban, Ngành để kiểm điểm vấn đềnắm và xử lý các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp chủ bỏ trốn. Nói chungkhông có Quận, Huyện nào nắm chắc và xử lý đúng tinh thần chỉ thị 100 của Ủyban. Do đó Ủy ban nhân dân yêu cầu các Quận, Huyện nào không làm đúng theo chỉthị 100/CT-UB phải làm lại thủ tục ban đầu.

Để thực hiện nội dung chỉ đạotrên, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị cho các Quận, Huyện tổ chức thực hiệnvới tinh thần hết sức khẩn trương; UBND Quận, Huyện tập hợp đại diện và lựclượng của các Ban Ngành liên quan Tài chánh, giá cả, Ban Nhà đất công trìnhcông cộng, Ban Công nghiệp giao thông, Liên hiệp xã do đồng chí Phó Chủ tịchphụ trách công nghiệp chủ trì để làm các nhiệm vụ sau:

– Điều tra nắm chắc lại các cơsở sản xuất tiểu thủ công nghiệp chủ bỏ trốn ra nước ngoài, định nghĩa cơ sởsản xuất tiểu thủ công nhiệp là tất cả nhà bỏ trốn có lắp đặt máy móc. Có thể làxí nghiệp và cũng có thể là kinh tế phụ gia đình (có thể máy móc thiết bị hiệnđại, có thể máy móc thủ công…)

– Kiểm kê đánh giá lại toàn bộtài sản (bao gồm Tài sản cố định, vốn lưu động cả tiền gửi Ngân hàng, nguyên,nhiên vật liệu, tư liệu sinh hoạt … theo biểu mẫu).

– Đề xuất ý kiến tạm giao chongành nào phục hồi sản xuất để Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ra quyết định tạmgiao.

– Ban Tài chánh giá cả theo dõitổng hợp nắm tình hình tài sản.

– Ban Cải tạo lập đầy đủ hồ sơtừng cơ sở cho Ủy ban nhân dân Quận, Huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố raquyết định xử lý chính thức.

Ủy ban nhân dân Quận có kế hoạchkhôi phục tại chỗ. Nếu Quận muốn điều tài sản đó đi nơi khác phải có ý kiến củaSở Quản lý ngành và Sở Tài chánh và phải được Ủy ban nhân dân Thành phố raquyết định (theo chỉ thị 100/CT-UB của Thành phố).

Các Sở, Ban, Ngành Thành phố gồmBan cải tạo, Sở Tài chánh, Sở Công nghiệp, Liên hiệp xã, Ủy ban Vật giá giúp Ủyban chỉ đạo, hướng dẫn Quận, Huyện nắm và lập đầy đủ hồ sơ xử lý đồng thời nghiêncứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân phối tài sản vắng chủtrên. Ban Cải tạo thành phố thực hiện giao ban thường xuyên với các Sở có liênquan theo dõi hàng tuần tổng hợp tình hình báo cáo về Ủy ban nhân dân Thànhphố.

Để tạo điều kiện thực hiện nhiệmvụ trên các Quận, Huyện tùy theo cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ bỏ trốn nhiềuhay ít làm dự trù kinh phí (giấy in biên bản biểu mẫu, bút mực…) gởi về Sở Tàichánh duyệt cấp.

Nhận được chỉ thị này, Ủy bannhân dân các Quận, Huyện, Sở, Ban, Ngành nhanh chóng tổ chức thực hiện nghiêmchỉnh.

Quá trình thực hiện nếu có gặpkhó khăn, mắc mứu các ngành các cấp cần báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dânThành phố.

Nơi nhận:
– Các Ban, Ngành, Sở
– UBND các Quận, Huyện
– Ban Kiểm tra Vât tư
– Tổng hợp (Chị Hoa – A.H.Công)
– Lưu.
M.100b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công