ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN TỐT CHÁNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HỌC TẬP CẢI TẠO ĐƯỢC VỀ

Trong những năm vừa qua, cácngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chánh sách củaĐảng, Nhà nước và của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những người làm việctrong quân đội, chánh quyền, các tổ chức chính trị chế độ cũ học tập cải tạođược về, tích cực tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụcông dân đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, giữ gìn an ninh chính trịvà trật tự an toàn xã hội ở thành phố.

Tuy nhiên, sự chỉ đạo thực hiệnở một số nơi chưa được đầy đủ, có những thiếu sót chậm được khắc phục. Đến naycòn hàng vạn người học tập cải tạo được về thuộc diện thường trú ở thành phố,nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Việc phục hồi quyền công dân thường bị chậmtrễ. Công tác quản lý còn nhiều máy móc, không chặt chẽ và không toàn diện.

Để nghiêm chỉnh thực hiện chánhsách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tăng cường an ninh chính trị vàtrật tự xã hội, để đảm bảo quyền dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân sắptới đối với những người học tập cải tạo được về, Ủy ban Nhân dân thành phố lưuý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các ngành liên quan ởthành phố triển khai thực hiện một số vấn đề như sau :

1. Để kịp phục vụ cho bầu cử Hộiđồng Nhân dân ngày 20-5-1984, cần xét phục hồi quyền công dân cho những ngườitrước khi tập trung học tập cải tạo có hộ khẩu gốc ở thành phố mà giấy ra trạighi cho về thành phố, đã hết hạn quản chế và trong thời gian đó không bị xử lývề hành vi phạm pháp (không kể vi cảnh), kể cả số đã được thường trú và số đangcòn tạm trú.

Những người đã quản chế được 2/3thời hạn quy định, có những tiến bộ rõ cũng được xét phục hồi quyền công dânđợt này.

Từ nay, việc phục hồi quyền côngdân phải làm kịp thời sau khi đương sự hết hạn quản chế. Ngoài tiêu chuẩn“không có hành vi phạm pháp – trừ vi cảnh”, các ngành và quận, huyện không đượcđặt thêm tiêu chuẩn nào khác. Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, Công an phường, xãlập danh sách báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp mình để ký đề nghị. Chủ tịchỦy ban Nhân dân quận, huyện ra quyết định phục hồi quyền công dân và sau đóphường, xã công bố trong sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân.

Những người có giấy ra trạikhông ghi quản chế hoặc có ghi “do chính quyền tại chỗ quyết định” mà Ủy banNhân dân thành phố không ra quyết định quản chế, không thuộc diện quản chế,được hưởng quyền công dân như những công dân khác.

Không xét phục hồi quyền côngdân cho những người được tha về các tỉnh, thành phố khác nhưng họ đang cư ngụkhông đúng quy định ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ chỉ thị số 01/CT-UB ngày 14-01-1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xét cho đăng kýthường trú đối với những người :

- Trước khi tập trung học tậpcải tạo có hộ khẩu gốc ở thành phố, có vợ con (hoặc cha mẹ nếu chưa có vợ con)có hộ khẩu thường trú ở thành phố và giấy ra trại cho về thành phố.

- Những người đã đi hồi hươnglập nghiệp, hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhưng do đời sống khó khăn đãtrở lại thành phố từ ngày 14-01-1982 trở về trước.

Nếu chỗ ở cũ không còn thân nhânnữa và đã bố trí hộ khác ở thì giải quyết cho đương sự thường trú ở chỗ vợ con,cha mẹ, anh chị em ruột đang cư trú. Trường hợp vợ con, cha mẹ họ đã đi nướcngoài thì giải quyết cho đương sự thường trú nơi có bà con, hoặc người thân bảolãnh nhưng phải làm đúng các quy định về quản lý và sử dụng nhà ở; nếu đương sựđang làm thủ tục xuất cảnh thì giải quyết tạm trú dài hạn.

Công an thành phố cần chỉ đạogiải quyết nhanh thủ tục, cố gắng trước ngày 02-9-1984 giải quyết xong số đangcòn tồn đọng.

Đối với số mới về hoặc sẽ về,cần xem xét giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ khi họ đến trình diện.

Đối với những người học tập cảitạo được tha về các tỉnh, hoặc thành phố khác, đến nay còn cư ngụ không đúngquy định tại thành phố Hồ Chí Minh, phải kiên quyết buộc họ trở về địa phươngcũ. Nếu họ không thực hiện thì xử lý theo thông báo số 173/TB-UB ngày 23-7-1983của Ủy ban Nhân dân thành phố.

3. Quản lý người học tập cải tạođược về là công tác quan trọng, nhằm tiếp tục giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họthành người công dân tốt, chủ động phòng ngừa những hành vi sai phạm, không đểđịch lôi kéo họ làm công cụ kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, kịp thời trừngtrị số ngoan cố tiếp tục hoạt động phản cách mạng.

Do đó, cần phát huy sức mạnhtổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, chủ yếu là ở phường, xã, tổdân phố để tiến hành công tác quản lý, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, chấp hànhtốt chủ trương, chánh sách của Đảng và Nhà nước và của thành phố.

Theo quy định, trong thời gianquản chế, đương sự phải đến trình diện Công an phường, xã mỗi tháng một lần,không được tham gia bầu cử và ứng cử, ra khỏi thành phố phải xin phép, còn cácquyền lợi khác của công dân như: lao động sản xuất, học tập, kết hôn, khai sinhcon cái, xin đăng ký hộ khẩu thường trú .v.v… họ vẫn được hưởng, các quận,huyện, các ngành quản lý không được đặt ra những điều kiện hạn chế nào khác.

Công an thành phố cần có kếhoạch kiện toàn hệ thống quản lý ở các cấp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể,ban, ngành hữu quan triển khai thực hiện tốt các chính sách và các mặt công tácquản lý đối với người học tập cải tạo được về, đưa công tác này đi vào nề nếp,có hiệu quả ngày càng cao. Cần có kế hoạch kiểm tra, kết luận rõ đối với nhữngngười được tha về thành phố mà không trình diện, hoặc không còn ở thành phố đểđề xuất đối sách thích hợp nhằm tăng cưòng an ninh chính trị và trật tự an toànxã hội ở thành phố.

Vì tầm quan trọng của công tácgiáo dục giúp đỡ những người hoạt động trong các tổ chức của chế độ cũ, tiếptục tiến bộ sau thời gian cải tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịchỦy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các ngành hữu quan ở thành phố pháthuy trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này và các chánh sách khác đốivới những người học tập cải tạo được về, tạo không khí phấn khởi ở địa phương,thiết thực lập thành tích kỷ niệm 10 năm thành phố được hoàn toàn giải phóng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh