ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 2 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐIỀU TRA, ĐĂNG KÝ NĂNG LỰC SẢN XUẤT NGÀNH LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

Thi hành Quyết định số 68/HĐBT ngày 20 tháng 2 năm 1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc “quản lý thốngnhất ô tô chuyên dùng vận chuyển gỗ và các cơ sở cưa xẻ gỗ, gia công chế biếnđồ gỗ dân dụng vào ngành lâm nghiệp”.

Để nắm được năng lực sản xuấtlâm nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm lập quy hoạch sắp xếp lại tổ chức sảnxuất và quản lý lâm nghiệp, tận dụng hợp lý và triệt để các phương tiện vậnchuyển gỗ chuyên dùng, các thiết bị máy móc cưa xẻ gỗ, gia công chế biến đồ gỗdân dụng và chế biến lâm sản khác hiện có ở các ngành, các cơ sở sản xuất thuộcđịa phương và thuộc Trung ương có trên địa bàn thành phố, thuộc các thành phầnkinh tế, theo phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế chung và phù hợp với khảnăng nguồn cung ứng nguyên liệu.

Theo đề nghị của đồng chí Giámđốc Sở Lâm nghiệp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các cơ quan liênquan.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:

1. Tổ chức cuộc điều tra, đăngký lại năng lực sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mốcthời gian để tính các số liệu thuộc đối tượng điều tra đăng ký, tính số có đếnngày 31-1-1985.

a) Đối tượng thiết bị, máy móc,phương tiện sản xuất chuyên dùng về lâm nghiệp thuộc diện điều tra gồm:

- Máy móc và phương tiện khaithác gỗ các loại.

- Máy cưa xẻ gỗ các loại.

- Máy gia công, chế biến đồ gỗcác loại.

- Máy chế biến lâm sản khác.

- Xe chuyên dùng lâm nghiệp (cầuchữ A, lô bồi dùng khai thác vận chuyển gỗ).

- Các phụ tùng của thiết bị, máymóc, xê chuyên dùng lâm nghiệp.

b) Đối tượng các ngành thuộcdiện đăng ký kê khai năng lực sản xuất lâm nghiệp gồm:

- Các xí nghiệp quốc doanh, côngtư hợp doanh địa phương và của Trung ương trên địa bàn thành phố.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanhthuộc các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang của Trung ương và địa phươngtrên địa bàn thành phố.

- Các cơ sở sản xuất tư nhân,gia đình, cá thể, tổ hợp sản xuất, hợp tác xã, xí nghiệp quốc doanh, công tưhợp doanh, xí nghiệp hay xưởng hợp doanh trên địa bàn các quận, huyện.

2. Ủy ban Nhân dân thành phốgiao trách nhiệm cho Sở Lâm nghiệp, Ban cải tạo Công thương nghiệp tư doanh,Cục Thống kê, phối hợp với các cơ quan của Bộ Lâm nghiệp, Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện với cơ quan chủ quản các ngành thuộc Trung ương và thuộc thành phốchỉ đạo thực hiện kế hoạch điều tra, đăng ký năng lực sản xuất lâm nghiệp quyđịnh trong chỉ thị này.

Chỉ định chỉ đạo với thành phần:

- Đ/c Giám đốc Sở Lâm nghiệpTrưởng ban

- Ban Cải tạo CTNTD Thành phố cửPhó ban

- Cục Thống kê thành phố cử Phóban

- Phó Văn phòng UBND Thành phốPhó ban

- Các Sở Tài chánh, Uỷ ban Kếhoạch, Liên hiệp xã thành phố, Sở Giao thông vận tải mỗi nơi cử một chuyên viênđại diện làm uỷ viên.

Các quận, huyện tùy điều kiện cụthể để thành lập ban chỉ đạo hoặc gắn thêm nhiệm vụ cho tổ chức điều tra đăngký năng lực về sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn.

3. Để thống nhất nội dung các sốliệu cần điều tra đăng ký, Sở Lâm nghiệp cùng Cục Thống kê cần xác định, tổchức in các biểu mẫu điều tra đăng ký và các giấy tờ khác cần cho việc thựchiện kế hoạch điều tra đăng ký để cấp cho các cơ sở sản xuất, các ngành thuộcdiện, và thu lại lệ phí. Kinh phí cần thiết khác Sở Lâm nghiệp lập kế hoạchthông qua Sở Tài chánh trình Uỷ ban Nhân dân thành phố duyệt.

4. Ban chỉ đạo kế hoạch điềutra, đang ký‎ năng lực sản xuất lâm nghiệp lập kế hoạch, tiến độ, thông báohướng dẫn mọi thủ tục tiến hành đến tất cả các cơ sở các ngành thuộc diện, đốitượng đăng ký điều tra để thực hiện được thống nhất, chu đáo và không làm trởngại đến quá trình hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất của các nơi.

5. Thời gian tiến hành từ01-2-1985 và kết thúc vào ngày 20-3-1985. Ban chỉ đạo kế hoạch hoàn tất côngtác thống kê tổng hợp và báo cáo Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố trướcngày 30-3-1985.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh