ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGTRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNGTÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Những năm gần đây, dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyếtliệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc tích cực của tất cả công chức, viênchức trong tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được kết quả bướcđầu tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hànhchính vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng củanhân dân.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứngđầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hànhchính và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách thủ tụchành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các công việc sau:

a) Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện côngtác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý;chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện cảicách thủ tục hành chính; rà soát, phân công lãnh đạo, công chức đủ năng lực, amhiểu chuyên môn bố trí làm cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tụchành chính; tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giảiquyết thủ tục hành chính; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắcphát sinh trong thực tiễn. Trường hợp cần thiết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giảiquyết thủ tục hành chính.

b) Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợppháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủthủ tục hành chính, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườmrà, không cần thiết để cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

c) Đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính,đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính khi đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quytrình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, đảm bảo nhanh, gọn, khoa học, thuậntiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức; tăng cườngtrách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tụchành chính.

d) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soátnghiêm ngặt việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giátác động, tham gia ý kiến, thẩm định thủ tục hành chính trong các dự án, dựthảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về côngbố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết phản ánh,kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy địnhcủa pháp luật.

đ) Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ,công chức để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hànhchính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tụchành chính đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, côngchức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm,làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra viphạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Chỉ đạo bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí, cơ sởvật chất để triển khai các hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

f) Kết quả cải cách thủ tục hành chính là cơ sở đểxem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó ngườiđứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cường chức năngquản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính; thống nhất tổ chức thực hiệncông tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi toàn tỉnh và tập trung chỉđạo thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phươngnghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách thủ tục hành chính đểbáo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng.

b) Chủ trì, hướng dẫn các sở,ngành, địa phương thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tình hình, kết quả giảiquyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hệ thống theo dõi, đánh giácông tác kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình,các cơ quan báo chí để đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách thủtục hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ 6 tháng,một năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiSở Tư pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ngành, địaphương tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liênthông tại các cấp chính quyền địa phương.

4. Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ngành, địa phươngtập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính,cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- U
BND các huyện, thành phố;
-
UBND các xã, phường, thị trấn;
-
Báo Thái Bình, Đài PT TH Thái Bình, Cổng thông điện tử tnh;
-
Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
-
Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên