ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 03 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, PHÒNG NGỪA VÀ ĐU TRANH NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP

Thời gian qua, tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép đi lao động diễn biến phức tạp, nhất là xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động có chiều hướng gia tăng, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật t(ANTT). Toàn tỉnh hiện có trên 8.300 người ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố đang lao động trái phép tại Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở một sđịa bàn các huyện như: Hậu Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Tĩnh Gia, Nông Cống, thị xã Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa…, đã có 585 người bị Trung Quốc bt, trao trả, đẩy trở lại qua biên giới; 9 người bị Trung Quốc đưa ra xét xử; 16 người bị tai nạn, bị chết; nhiều phụ nữ bị mất tích. Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, có 4.145 người trở về quê ăn tết, còn 4.176 người vẫn ở lại Trung Quốc.

Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các s; Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia; xut cảnh, nhập cảnh; nhận thức rõ các phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của các đối tượng xấu. Tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép, vi phạm pháp luật.

2. Công an tỉnh.

- Làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng ở cơ sở, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cư trú tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, pháp luật vxuất cảnh, nhập cảnh...

- Tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là các địa bàn có diễn biến phức tạp về xuất cảnh trái phép.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở các địa phương.

- Chủ trì trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động xuất cảnh trái phép.

- Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, tổ chức người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động và các hành vi khác liên quan đến ANTT theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp công dân Việt Nam vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối tượng và đường dây tổ chức, đưa đón người sang Trung Quốc trái phép.

4. S Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chỉ đạo tăng cường công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống vốn có tại địa phương.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các quy định pháp luật về lao động, việc làm trong nhân dân; triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển ngành nghề thu hút nhiều lao động, thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

5. STư pháp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh.

6. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, hạn chế người lao động xuất cảnh trái phép tìm kiếm việc làm.

7. Ban Dân tộc tỉnh.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và miền núi, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các ch trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; không di cư tự do; không xuất cảnh trái phép qua biên giới.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Thanh Hóa.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất các chương trình, chuyên mục, phóng sự về thực trạng tình hình công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do nhằm nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân.

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tư pháp bố trí thời lượng thích hợp để tuyên truyền các quy định của Luật Cư trú và các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu để nhân dân hiểu, không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường chỉ đạo toàn diện về công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nht là quản lý về dân cư, hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng tại địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, ổn định dân cư trên địa bàn, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục và chấm dứt tình trạng công dân xuất cảnh trái phép.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú; xuất cảnh, nhập cảnh; kết hôn có yếu tố nước ngoài... để hội viên, đoàn viên không xuất cảnh trái phép và tham gia vào các hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp với cơ quan điều tra trong việc truy tố, xét xcác đối tượng môi giới, lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và các nước khác. Tổ chức xét xử lưu động các vụ án liên quan đến xuất cảnh trái phép có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Yêu cu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quthực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi và chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT T
nh ủy, HĐND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng