UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ, BÌNH ỔNTHỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ 2008

Thực hiện Chỉ thịcủa Thủ tướng Chính phủ số 23/2007/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giảipháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 vàphục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008; Nhằm bảo đảm bình ổn giá cả, thị trường,thúc đẩy sản xuất, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủđộng triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/08/2007, Công điệnsố 04/BTC-QLG ngày 06/08/2007 và Công văn số 1049/BTC-QLG ngày 07/08/2007 củaBộ Tài chính.Với các biện pháp quyết liệt, việc kiềm chế tốc độ tăng giá thịtrường bước đầu đã đạt kết quả: chỉ số giá hàng hoá tiêu dùng tháng 08 và tháng09 năm 2007 đã giảm dần so với tháng trước, tuy nhiên chỉ số giá hàng hoá tiêudùng tháng 10 năm 2007 tiếp tục tăng cao, nếu không thực hiện các biện phápquyết liệt hơn nữa, mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường thấp hơn tốcđộ tăng trưởng kinh tế sẽ rất khó khăn.

Để thực hiện nhiệmvụ kiềm chế tăng giá, bình ổn thị trường, đủ lượng hàng hoá cần thiết với giáổn định để phục vụ nhu cầu của nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 vui vẻ,an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngànhtrực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện mộtsố công việc sau:

1. Tiếp tục thựchiện các giải pháp tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/08/2007 của Thủ tướngChính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường;tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệmtrong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tiết kiệm trong chi phí sản xuấtkinh doanh và trong xây dựng cơ bản; tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kếtcuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện cácgiải pháp đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, giảm chi phí, hạ giá thành, nângcao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá.

2. Sở Thương mạivà Du lịch:

- Có kế hoạchchuẩn bị lượng hàng hoá dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng:lương thực, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, quần áo, văn hoá phẩm... đểcung ứng hàng hoá, dịch vụ đầy đủ, với giá cả tương đối ổn định trên cơ sở bảođảm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng; chủ động thực hiện các biện phápdự trữ hàng hoá thiết yếu, không để xảy ra mất cân đối cung cầu, không gây độtbiến giá cả vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán; quan tâm và làm tốt việccung ứng hàng hoá cho nhân dân các huyện miền núi, vùng khó khăn với giá ổnđịnh trong dịp Tết Nguyên đán;

- Phối hợp với SởTài chính, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Hải quan tăng cường công tácquản lý thị trường, chống các hành vi gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợicủa người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường, giá cả và tạo môi trường cạnhtranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểmsoát thị trường những ngày giáp Tết và sau Tết, xử lý nghiêm các trường hợp lưuthông, buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng cấm như: pháo các loại, đồchơi nguy hiểm...;

- Phối hợp với SởY tế trong việc kiểm tra bảo vệ an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chếbiến thực phẩm, ăn uống, các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, các cơsở kinh doanh dược phẩm, khám chữa bệnh theo đúng qui định hiện hành;

- Phối hợp với SởVăn hoá - Thông tin và UBND thành phố Bắc Giang có kế hoạch tổ chức Hội chợXuân và các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân trong dịp Tết Nguyênđán trên địa bàn thành phố Bắc Giang; mở rộng các mối liên kết, phối hợp vớicác nhà cung ứng hàng hoá tổ chức các đợt bán hàng khuyến mãi, giảm giá, khaithác thêm nhiều hàng hoá mới và hàng truyền thống để Hội chợ Xuân vừa là nơimua bán hàng, vừa là điểm giao lưu văn hoá vui chơi lành mạnh, giàu bản sắc dântộc.

3. Sở Tài chính:

- Thường xuyêntheo dõi tình hình biến động giá cả hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt là những hànghoá tiêu dùng thiết yếu đối với đời sống nhân dân và những sản phẩm, dịch vụchủ yếu là đầu vào của nhiều ngành sản xuất kinh doanh tại địa phương để kịpthời trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bình ổn giá tại địaphương;

- Phối hợp cùngcác ngành có liên quan (Quản lý thị trường, Thuế, Công an, Chi cục Hải quan,Chi cục Kiểm lâm) tiếp tục thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 04/9/2007của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, kiểm soát giá thị trường, phát hiện kịpthời các hiện tượng độc quyền, phá giá, cạnh tranh không đúng pháp luật về giá,đầu cơ trục lợi; kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng khôngrõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trốn lậu thuế,... xử lý kiên quyết các trường hợpsai phạm nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng;

- Thực hiện chínhsách trợ cước vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu do Hội đồng nhân dân quyếtđịnh.

4. Sở Giaothông Vận tải: chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có kế hoạchchuẩn bị tốt lực lượng phương tiện vận chuyển để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyểnhàng hoá và đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với cácngành liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệpvận tải và báo cáo UBND tỉnh đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp tăngcước hoặc liên kết tăng cước vận tải không hợp lý, đặc biệt những trường hợptăng cước cao hơn so với mức độ tác động biến động của thị trường trongnước và thế giới.

5. Công an tỉnh:phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối vớiphương tiện vận chuyển; tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giaothông theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giaothông và ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm chongười dân đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn.

6. Các cơ quan: SởVăn hoá- Thông tin, Đài, Báo Bắc Giang chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyêntruyền để các doanh nghiệp và người tiêu dùng hiểu rõ và đồng thuận với cácbiện pháp quản lý và điều hành thị trường giá của Nhà nước, từ đó ngăn ngừa tácđộng tâm lý đẩy giá lên cao.

7. Thủ trưởng cácngành, Chủ tịch UBND các cấp chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ ( b/c );
- TTTU, TT. HĐND tỉnh ( b/c );
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các DNTW, DNĐP đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, TH, TTCB, các CV;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu