Mục lục bài viết

1. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2010 triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2010.

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓAĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hànhNghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP về việc In, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP là mộtbước cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý hóa đơn theo môhình hiện đại qua việc doanh nghiệp tự in, đặt in hóa đơn để sử dụng theo nhucầu, giảm bớt thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế, đáp ứng các yêucầu của hội nhập, thông lệ quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực Quốc gia, các vănbản quy phạm pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Giao dịchđiện tử và các luật về thuế, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cácdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan thuế, công chức thuế và của các tổ chứccá nhân có liên quan trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn.

Nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ,đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trong việc quán triệt, triểnkhai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉthị:

1- Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ củamình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nghị địnhsố 51/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2- Sở Thông tin và Truyền thông cókế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung mới của Nghị định số 51, trong đónhấn mạnh đến nội dung: Từ ngày 01/01/2011, cơ quan thuế sẽ không thực hiện bánhóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

3- Sở Tài chính tham mưu, đề xuấtvới Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp có hiệu quả không để tình trạng doanhnghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệpđặt in hóa đơn.

4- Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo,tuyên truyền đến các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền,nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hóa đơn từ ngày 01/01/2011. Đồngthời có kế hoạch hậu kiểm đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinhdoanh để tránh việc lợi dụng thành lập để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp.

5- Cơ quan Công an trên địa bàn thựchiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống in lậu hóa đơn.

6- Cục Thuế:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khaiNghị định số 51 tại Cục thuế để triển khai các công việc liên quan; tham mưu,đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơnvị trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 51;

- Rà soát, phân loại tổng thể ngườinộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng cácloại hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51 để thông báo đến từng doanhnghiệp, tổ chức kinh tế biết nội dung từ ngày 01/01/2011 cơ quan thuế sẽ khôngthực hiện bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; doanh nghiệp đượcquyền đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn nếu đủ điều kiện.

- Tổ chức tập huấn Nghị định số51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành cho các cán bộ tại Cục thuế, Chicục thuế các huyện, thị xã và toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông để làm tốt côngtác tuyên truyền đảm bảo nội dung của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các văn bảnhướng dẫn thi hành thực sự đi vào cuộc sống. Chuẩn bị và cung cấp nội dungtuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyêntruyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thựchiện;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiếtđể triển khai tốt việc thực hiện quy trình quản lý hóa đơn và phần mềm của Tổngcục thuế.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tạiVăn phòng Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, thị xã. Thường xuyên rà soát đểxử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ thị lập kếhoạch tổ chức thực hiện.

 Cục trưởng Cục thuế chịu tráchnhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp tình hình, báocáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục thuế./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

2. Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNHPHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ đã banhành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịchvụ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51), đây là Nghị định có ý nghĩa hết sứcquan trọng, trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hoá đơn bán hàng đối vớicác doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối với cơ quan thuế nhằm nâng cao vaitrò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhânliên quan trong việc in, quản lý và sử dụng hoá đơn. Nghị định thể hiện quyếttâm của Chính phủ trong việc đổi mới phương thức quản lý hoá đơn theo mô hìnhhiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vàquá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Điểm quy định mới và quan trọng nhất củaNghị định số 51 là doanh nghiệp tự tạo hoá đơn để sử dụng dưới hình thức tự in,hoá đơn đặt in và hoá đơn điện tử. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 51của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủtrưởng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Thành lập ban chỉ đạo triển khai Nghị định số51 tại Cục Thuế để triển khai các công việc có liên quan; tham mưu, đề xuất vớiTỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị trong tỉnh phối hợpthực hiện triển khai thực hiện Nghị định số 51 của Chính phủ.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin Truyềnthông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bànđể tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định số 51 và Thông tư số 153/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51.

- Thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức kinhtế trên địa bàn thuộc đối tượng sử dụng các loại hoá đơn theo quy định tại Nghịđịnh số 51 để các doanh nghiệp chủ động trong việc tạo hoá đơn sử dụng dướihình thức hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in và hoá đơn điện tử.

- Căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn trong của cáctổ chức, cá nhân thuộc diện mua hoá đơn theo Nghị định số 51. Cơ quan thuế lậpkế hoạch và tổ chức in hoá đơn năm 2011 để cung cấp hoá đơn cho các tổ chức, cánhân từ 01/01/2011.

- Có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn Thông tư hướngdẫn Nghị định số 51 của Chính phủ cho tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanhtrên địa bàn để đảm bảo triển khai thực hiện tốt, đồng bộ Nghị định số 51.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khaitốt việc thực hiện quy trình quản lý hoá đơn và phần mềm của Tổng cục Thuế.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tại Văn phòngCục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã. Thường xuyên rà soát,nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Nghịđịnh số 51. Các vấn đề vượt thẩm quyền Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để tháo gỡ kịp thời.

- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với cáctổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc tạo, phát hành hoá đơn theo Nghịđịnh số 51; có biện pháp ngăn ngừa kịp thời những sai phạm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo chí trên địa bàn

- Lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với cơ quanThuế đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 51và Thông tư số153/TT-BTC hướng dẫn Nghị định, từ nay đến 31/12/2010 và trong năm 2011.

- Phối hợp với cơ quan thuế thông báo cho cácdoanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn để doanh nghiệp chủđộng in hoá đơn và có đủ hoá đơn sử dụng từ ngày 01/01/2011.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cácgiải pháp, biện pháp quản lý giá hiệu quả, không để tình trạng doanh nghiệp inlợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóađơn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ngay khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh cho các tổ chức, cá nhân mới đăng ký lần đầu phải thông báo, tuyên truyềncho các tổ chức, cá nhân biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự inhoá đơn từ ngày 01/01/2011.

- Xây dựng cơ chế hậu kiểm để kịp thời phát hiệncác doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh nhưng không triển khai dự án,không hoạt động sản xuất kinh doanh, không tồn tại nơi đăng ký để tránh việclợi dụng thành lập doanh nghiệp với mục đích buôn bán hóa đơn bất hợp pháp;tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của cáctổ chức, cá nhân sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứngnhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh

- Có kế hoạch kiểm tra, phát hiện kịp thời cáchình thức gian lận hoá đơn, lợi dụng sự thông thoáng nhằm mục đích thu lợi bấtchính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

- Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan bảovệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, gian lận hoặckhông chấp hành thực hiện Nghị định số 51.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 1527/QCPH-TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Tổngcục Cảnh sát - Bộ Công an chống in lậu hoá đơn, hoá đơn giả, sử dụng hoá đơnbất hợp pháp.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và tổchức thực hiện đúng tinh thần nội dung của Chỉ thị này trên địa bàn.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổchức đoàn thể phối hợp trong công tác chỉ đạo tuyên truyền triển khai Nghị địnhsố 51của Chính phủ.

8. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinhtế đóng trên địa bàn tỉnh

Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các doanhnghiệp trong việc tự in, đặt in, quản lý sử dụng hóa đơn để thực hiện nghiêmtúc Nghị định số 51 và Thông tư số 153/TT-BTC .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốccác sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hà Tĩnh; Đài PTTH tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Các Phòng - VP/UB;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

3. Chỉ thị 16/2010/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Long An

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/CT-UBND

Tân An, ngày 22 tháng 10 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 CỦACHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Nhằm đáp ứng yêu cầucủa hội nhập và thông lệ quốc tế; đổi mới phương thức quản lý hóa đơntheo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan;đồng thời thực hiện trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc in, pháthành và sử dụng hóa đơn và trao quyền tự chủcho các Cục Thuế trong việc tự đặt in hóađơnđể bán, cấp cho một số đối tượng trên địa bàn, ngày 14/5/2010 Chính phủ đã banhành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về việchóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ) có hiệu lực thihành từ ngày 01/01/2011.

Việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứngtừ của các tổ chức, cá nhân sẽ tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bìnhđẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp, doanh nhân được thuận lợi. Để tổ chức triển khai thực hiệnNghị định trên được kịp thời, nghiêm túc và đạt được kết quả tốt, UBND tỉnh chỉđạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thựchiện tốt các nhiệm vụ, như sau:

I. Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh:

1. Kể từ ngày 01/01/2011,cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tại điểm 2 mục I chỉ thị này). Cơ quan thuế chỉ bán hoặc cấp hóađơn cho các hộ, cá nhân kinh doanh không phải làdoanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân không kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ tự tạohóađơn để sử dụng dưới hình thức hóa đơn tựin, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Do đó, doanh nghiệp phải tự xác địnhloại hóa đơn sẽ sử dụng, chuẩn bị thiết kế mẫu hóa đơn cho phù hợp, có những phươngán về bảo mật để quản lý một cách tốt nhất, tránh bị giả mạo.

2. Doanhnghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khănvà đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hóa đơn tự in theo hướngdẫn tại điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010của Bộ Tài chínhhướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (gọitắt là Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP )chỉ đượccơ quan thuế bán hóa đơn trong năm 2011, từ năm 2012 trở đi phải tự tạo hóa đơn để sử dụngtheo quy định.

3. Các cơ sở kinh doanh cần nghiêncứu kỹ các quy định về hóa đơn trong Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để tránh sai sót, làm ảnhhưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tác động xấu đến hoạt động củađối tác nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung.

II. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh:

1. Cục Thuế:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP tại Cục Thuế để triểnkhai các công việc liên quan.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,các cơ quan đài, báo tại địa phương để tuyên truyền kịp thời những nội dung mớicủa Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tưhướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP . Chuẩn bịvà cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng và bằng nhiều hìnhthức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chức triểnkhai thực hiện.

- Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanhnghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn theoquy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP vàThôngtư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đểthông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế biết nội dung tại điểm 1, 2mục I chỉ thị này.

- Thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho tổ chức khôngphải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tại điểm 2,mục I chỉ thị này, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương vàđể cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân khôngkinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn đểgiao cho khách hàng.

- Tổ chức công tác tập huấn, hướngdẫn cho cán bộ, công chức thuế, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanhvà các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo triển khai thực hiệnNghị định số 51/2010/NĐ-CP đạt kết quả tốt.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tạiVăn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện, thành phố. Thường xuyên theo dõi, nắmbắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thựchiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để xử lý kịpthời. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuếvà Bộ Tài chính để chỉ đạo thực hiện.

2. Sở Tài chính: tham mưu, đề xuấtvới UBND tỉnh các giải pháp nhằm ngăn chặn không để tình trạng doanh nghiệp in trênđịa bàn lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệpđặt in hóađơn;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quảnlý các khu công nghiệp: thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăngký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hóa đơn từngày 01/01/2011. Đồng thời có kế hoạch hậu kiểm đối với các doanh nghiệp đãđược cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụng lập doanh nghiệp“ma”, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp;

4. Cơ quan Công an trên địa bàn thựchiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống in lậu hóa đơn, hóa đơn giả, sửdụng hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hình thứcgian lận mới, lợi dụng sự thông thoáng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặcchiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông,các cơ quan đài, báo địa phương:

- Đẩymạnh tuyên truyền các nội dung mới của Nghị định số51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số51/2010/NĐ-CP từ nay đến 31/12/2010 và năm 2011;

- Sở Thông tin và Truyền thông rà soátcác doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn, phối hợp cơ quanthuế thông báo cho các doanh nghiệp khác chủ động ký hợp đồng đặt in để đảm bảocác doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in để sử dụng từ ngày 01/01/2011;

- Đài phát thanh truyền hình Long An,Đài phát thanh và truyền thanh các cấp dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền,phổ biến về Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Thôngtư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và chỉđạo của UBND tỉnh tại chỉ thị này;

- Báo Long An, Ban Biên tập trang thôngtin điện tử tỉnh Long An dành chuyên mục để phổ biến, đăng tải các ấn phẩmtuyên truyền về Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Thôngtư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để chotất cả các đối tượng tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

6. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo côngtác tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số51/2010/NĐ-CP trong phạm vi mình quản lý.

Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh theodõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Yêu cầu thủ trưởngcác sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túcchỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấnđề vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh bằng văn bản về Cục Thuế tỉnh để tổnghợp tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:- Cục KTVB -Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thuế;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, THY.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHDương Quốc Xuân

4. Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Thời gian qua ngành tài chính đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị không ngừng nổ lực để phấn đấu hoàn thành và thu vượt dự toán ngân sách nhà nước được giao. Các ngành, các cấp cùng ngành tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, hạn chế nợ đọng thuế nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, vi phạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế,… Để đảm bảo thu đúng, thu đủ ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường công tác quản lý hóa đơn nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố thực hiện:

a) Tăng cường quản lý công tác thu thuế giá trị gia tăng, chống thất thu các loại thuế trên toàn địa bàn thành phố; trong đó, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ khác…;

b) Từ nay đến hết quý III năm 2014 thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để các tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc mua bán hàng hóa từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên phải xuất hóa đơn;

c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt,... nhằm ngăn chặn những tiêu cực trong quản lý và sử dụng hóa đơn, ngăn ngừa tình trạng trốn thuế, các hành vi chiếm đoạt tiền từ ngân sách dưới mọi hình thức;

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngành đối với các tổ chức, cá nhân nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn trong thanh toán, quyết toán tài chính; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để quản lý thuế, quản lý hóa đơn, chống thất thu cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

đ) Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn để xem xét, giải quyết các vướng mắc và tiếp thu các ý kiến đóng góp, cụ thể:

- Chi cục Thuế quận, huyện một tháng một lần;

- Cục Thuế thành phố một quý một lần.

2. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi mua hàng hóa, dịch vụ phải:

- Sử dụng hóa đơn hợp pháp;

- Sử dụng hóa đơn đúng mục đích;

- Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn theo quy định.

3. Giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của đơn vị, cụ thể:

- Quản lý tốt việc tự tạo hóa đơn để sử dụng và mua hóa đơn đặt in theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho
khách hàng;

- Thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm về hóa đơn;

- Đảm bảo hóa đơn hợp pháp trong hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết./.

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

5. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các ngành, các cấp, cácdoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêmtúc các quy định về việc in, đặt in hóa đơn, quản lý và sử dụng hóa đơn, gópphần tích cực vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, thực hiệncác giải pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, còn tồntại một bộ phận không nhỏ tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thông thoáng trong việccải cách thủ tục hành chính về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn nên đã cóhành vi trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Tình trạng bán hànghóa, dịch vụ không xuất hóa đơn; thành lập doanh nghiệp để mua bán hoá đơn, thulời bất chính; không kê khai, kê khai không đúng nhằm trốn thuế; sử dụng hóađơn để hợp pháp hoá các loại hàng hoá trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hoánhập lậu để đưa vào lưu thông trên thị trường; sử dụng hóa đơn để hợp pháp hóacác khoản chi bất hợp pháp... vẫn còn tồn tại. Những hành vi này đã gây thấtthu thuế, thất thoát ngân sách nhà nước, bất công bằng giữa các tổ chức, cánhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và chốngthất thu ngân sách, ngăn chặn những tiêu cực trong việc in, đặt in, quản lý vàsử dụng hóa đơn, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần tíchvực vào việc tăng thu ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh yêu cầu thủtrưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức,cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quảmột số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Luật Quản lýthuế; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâurộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi mua hànghóa, dịch vụ phải yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn kèm theo hàng hóa đúngquy định; sử dụng hóa đơn hợp pháp, đúng mục đích.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp vớiKho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp và chỉ đạothực hiện nghiêm công tác quản lý in, đặt in, sử dụng hóa đơn phù hợp thực tếđịa phương và Chỉ thị này.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâurộng đến các tổ chức, cá nhân khi thực hiện mua, hàng hóa, dịch vụ có giá trịtừ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên yêu cầu cơ sở bán hàng phải xuấthóa đơn.

Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức đối thoạivới tổ chức, cá nhân in, đặt in, sử dụng hóa đơn; chỉ đạo Chi cục Thuế cáchuyện, thành phố định kỳ mỗi quý quý một lần tổ chức đối thoại với tổ chức, cánhân in, đặt in, sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời xem xét, giải quyết những khókhăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những hạnchế trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơntrong thanh toán. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để quản lý, chốngthất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụthuế.

Phối hợp với cơ quan Công an điều tranhững doanh nghiệp, hộ kinh doanh có biểu hiện mua, bán hóa đơn; doanh nghiệp, hộkinh doanh bỏ trốn, nghỉ bỏ kinh doanh mang theo hóa đơn để thu hồi những hóađơn chưa sử dụng, nhằm ngăn chặn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lợi dụngmua bán hóa đơn chiếm đoạt tiền thuế. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuếtại doanh nghiệp phát hiện có biểu hiện mua, bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bấthợp pháp, trốn thuế, kịp thời thiết lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an điềutra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện xác minh hóa đơn, hướng dẫn hồsơ đề nghị xác minh hóa đơn và thông báo kết quả xác minh hóa đơn cho các tổchức, cá nhân có nhu cầu; trong quá trình xác minh hóa đơn, nếu phát hiện nhữnghành vi vi phạm phải chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp với các cơ quanchức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặtchẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý vàsử dụng hóa đơn. Trong quá trình thực hiện công tác thanh toán cho các đơn vịthụ hưởng ngân sách nhà nước thực hiện chuyển hóa đơn cho cơ quan thuế xác minhhóa đơn đối với: hóa đơn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật; tất cả hóađơn sử dụng dịch vụ; hóa đơn mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư, hànghóa có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Việc thanh toán được thực hiện bìnhthường không gây ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán theo quy định. Sau khi có kếtquả xác minh nếu phát hiện sai phạm, Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động xử lýnghiêm các sai phạm thuộc thẩm quyền; đối với những sai phạm không thuộc thẩmquyền xử lý, Kho bạc Nhà nước tỉnh thiết lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩmquyền xử lý; đối với những sai phạm có tính chất nghiêm trọng, thiết lập hồ sơ chuyểnsang cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khi thực hiệnthanh toán, quyết toán cho các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bảnhoàn thành yêu cầu nhà thầu phải xuất trình hóa đơn.

4. Thủ trưởng các đơn vị công lập và tổ chức, cá nhân có hoạtđộng sản xuất, kinh doanh tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn tronghoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện lập và giao hóa đơn khibán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóađơn, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện vi phạm về hóa đơn; đảm bảo hóa đơn hợppháp trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

5. Thanh tra tỉnh, Thanh tra chuyên ngànhkhi tiến hành thanh tra, kiểm tra chủ động phối hợp với cơ quan Thuế thực hiệnxác minh hóa đơn có nghi vấn nhằm kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định củapháp luật.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơquan Thuế, lực lượng Quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cườngkiểm tra, điều tra những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn, kịpthời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quảnlý thị trường tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn trong khâu lưuthông hàng hóa; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh trong việcđiều tra, xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn theo quy định của pháp luật.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phốtăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vậnđộng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lývà sử dụng hóa đơn. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năngphối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả các quyđịnh về quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn và Chỉ thị này.

9. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tích cực phối hợp với cơquan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách thuế, nhất là cácchính sách về in, đặt in hóa đơn, quản lý và sử dụng hóa đơn để mọi tổ chức, ngườinộp thuế hiểu, tích cực thực hiện.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chứcchính trị- xã hội tỉnh quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thànhviên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sửdụng hóa đơn.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; theo dõi,kiểm tra, đôn đốc, định kỳ 6 tháng (đột xuất theo yêu cầu) báo cáo Chủ tịchUBND tỉnh kết quả thực hiện Chị thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Cục Thuế tỉnh để trìnhChủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hạnh

6. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2010 về thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/CT-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 29 tháng 9 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/ 2010 CỦA CHÍNH PHỦQUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chínhphủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứngdịch vụ (sau đây gọi là Nghị định 51). Điểm quy định mới quan trọng nhất của Nghịđịnh số 51 là: Kể từ ngày 01/01/2011 các doanh nghiệp sẽ tạo hóa đơn để sử dụngdưới hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử; cơ quan thuếkhông bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Hóa đơn do Cục Thuế đặtin chỉ được bán cho tổ chức (không phải là doanh nghiệp) nhưng có hoạt độngkinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương; được cấpcho các tổ chức (không phải là doanh nghiệp), hộ gia đình và cá nhân không kinhdoanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giaocho khách hàng. Đây là chủ trương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việcchuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổchức kinh tế và đối với cơ quan thuế. Nghị định đã nâng cao vai trò trách nhiệmcủa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quantrong việc chủ động in, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng của chính đơn vị; thểhiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới phương thức quản lý hóa đơntheo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầuphát triển của nền kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nghịđịnh đi vào cuộc sống sẽ tác động trực tiếp và mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đếnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế của cộng đồng doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc cácSở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốthực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Cục Thuế:

a) Thành lập Ban chỉ đạo triểnkhai Nghị định 51 tại Cục Thuế để triển khai các công việc liên quan; tham mưu,đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố và các đơn vị trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiệnNghị định 51;

b) Xây dựng chương trình, kếhoạch hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51; thường xuyên đôn đốc,kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Nghị định trên địa bàn, báo cáo kịpthời vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ;

c) Công khai hóa các thủ tụchành chính liên quan đến điều kiện, thủ tục để doanh nghiệp, tổ chức kinh tếđược tự in, đặt in và khởi tạo hóa đơn điện tử; các chế tài xử phạt đối với cáchành vi vi phạm trong lĩnh vực in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn;

d) Chủ động phối hợp với SởThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và các đơn vị liênquan để tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định 51 và Thông tưhướng dẫn thực hiện; chuẩn bị cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đốitượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tụctrong quá trình tổ chức triển khai thực hiện;

đ) Rà soát, phân loại tổng thểngười nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sửdụng các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51 để thông báo đến từngdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế trước ngày 01/01/2011.

e) Tổ chức tập huấn cho cácdoanh nghiệp và cán bộ thuế về nội dung Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn thihành Nghị định; rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trênđịa bàn để hỗ trợ, thông báo, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chứckinh tế biết, lựa chọn ký hợp đồng in hóa đơn;

f) Công bố đường dây điện thoạinóng về giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế tại cơ quan Cục Thuế và Chicục Thuế các huyện, thành phố; thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc phátsinh trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị định51 để kịp thời xử lý theo quy định. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để giải quyết, tháo gỡkịp thời.

2. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận:

a) Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến những nội dung mới của Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn từnay đến 31/12/2010 và trong năm 2011;

b) Phối hợp với cơ quan thuếthông báo công khai danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành intrên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chủ động ký hợp đồng đặt inhóa đơn, đảm bảo các doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in để sử dụng từ saungày 01/01/2011.

3. Sở Tài chính: Tham mưu, đềxuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp quản lý giá hiệu quả,không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, épgiá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thôngbáo cho các doanh nghiệp mới thành lập khi cấp đăng ký kinh doanh biết các nộidung cơ bản của Nghị định 51, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp trongviệc đặt in, tự in, sử dụng hóa đơn từ ngày 01/01/2011; đồng thời có kế hoạchphối hợp kiểm tra đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh đểtránh việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp.

5. Công an tỉnh:

a) Tiếp tục thực hiện tốt quychế phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan trong phòng, chống inlậu hóa đơn, hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

b) Chỉ đạo Công an các cấp trựcthuộc nắm bắt kịp thời, phát hiện, điều tra các hình thức gian lận mới, lợidụng sự thông thoáng trong chính sách mới của nhà nước nhằm mục đích thu lợibất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để xử lý nghiêm minh.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện đúng tinhthần nội dung của Chỉ thị này trên địa bàn.

7. Các doanh nghiệp, tổ chứckinh tế, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh nhận thức đầyđủ quyền, nghĩa vụ trong việc tự in, đặt in, quản lý sử dụng hóa đơn; có tráchnhiệm thực hiện tốt các quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này; quá trình thựchiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh Cục Thuế để báo cáo Bộ Tàichính, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục thuế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biển QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo, wedsite tỉnh;
- Lưu: VT, TH.NVCC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

7. Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Về Quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Số: 20/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

CHỈ THỊ

Về Quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

________________________

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP , các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các quy định trong việc quản lý và sử dụng con dấu. Cơ quan Công an đã thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký, quản lý, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu đảm bảo đúng quy định. Tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, con dấu nhìn chung đã được quản lý chặt chẽ không để tội phạm và phần tử xấu lợi dụng hoặc làm giả để hoạt động phạm pháp, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng con dấu của một số các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp còn có những tồn tại, đó là: việc bảo quản con dấu chưa được cẩn thận, để biến dạng trong quá trình sử dụng, con dấu bị mòn vẫn sử dụng, nhiều doanh nghiệp sau khi giải thể không nộp lại con dấu cho cơ quan Công an, nghiêm trọng hơn có cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp còn để mất con dấu, mất “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu”.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên nhằm thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về công tác quản lý và sử dụng con dấu;

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý thực hiện nghiêm túc Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 và Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Các cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu khi có quyết định (đã có hiệu lực thi hành) về việc chia tách, sáp nhập, giải thể, kết thúc nhiệm vụ thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thu hồi con dấu và nộp lại cho cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập, công nhận, cấp giấy phép hoạt động và cho phép sử dụng con dấu phải thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với cơ quan Công an thu hồi con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền khi không còn giá trị sử dụng trong những trường hợp cơ quan, tổ chức đó bị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu… để giao cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu dấu.

4. Cơ quan tổ chức được sử dụng con dấu phải có quy định cụ thể về quản lý và sử dụng con dấu, thường xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Việc đóng dấu vào các loại văn bản giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phải thay dấu do quá trình sử dụng lâu bị mòn chữ, có sự biến dạng, cơ quan, tổ chức phải làm các thủ tục theo quy định để được khắc dấu mới.

Trường hợp bị mất con dấu hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, phải thông báo ngay với cơ quan Công an cấp xã nơi con dấu hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu bị mất để tổ chức truy tìm; đồng thời phải có văn bản báo cáo về việc mất con dấu hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu dấu để theo dõi và giải quyết theo quy định.

5. Công an tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn của tỉnh, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Thương Lượng

8. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNGỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủđã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứngdịch vụ (sau đây gọi là Nghị định 51). Điểm quy định mới quan trọng nhất củaNghị định số 51 là: Kể từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp sẽ tự tạo hóa đơn để sửdụng dưới hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử; cơ quanthuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Hóa đơn do CụcThuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức (không phải là doanh nghiệp) nhưng có hoạtđộng kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương;được cấp cho các tổ chức (không phải là doanh nghiệp), hộ gia đình và cá nhânkhông kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóađơn để giao cho khách hàng.

Đây là chủ trương có ý nghĩa hếtsức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đốivới các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối với cơ quan thuế. Nghị định đãnâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổchức, cá nhân có liên quan trong việc chủ động in, quản lý, sử dụng hóa đơn bánhàng của chính đơn vị; Thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mớiphương thức quản lý hóa đơn theo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hànhchính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và quá trình hội nhậpkinh tế quốc tế hiện nay. Nghị định đi vào cuộc sống sẽ tác động trực tiếp vàmạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thựchiện nghĩa vụ thuế của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Để triển khai thực hiện tốt Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu đồng chíGiám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thịxã thuộc Thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khaiNghị định 51 tại Cục Thuế Hà Nội để triển khai các công việc liên quan; Thammưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cácquận, huyện, thị xã và các đơn vị trong Thành phố phối hợp triển khai thực hiệnNghị định 51.

- Chỉ đạo các Chi cục thuế Thànhlập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51 tại Chi cục; Báo cáo, tham mưu, đề xuấtxây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành để UBND quận, huyện, thị xã chỉđạo triển khai thực hiện.

- Tổ chức tốt hoạt động của Ban chỉđạo triển khai Nghị định 51. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hìnhtriển khai Nghị định trên địa bàn. Phát hiện, báo cáo kịp thời vướng mắc trongquá trình triển khai nhiệm vụ.

- Công khai hóa các thủ tục hànhchính liên quan đến điều kiện, thủ tục để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được tựin, đặt in và khởi tạo hóa đơn điện tử; các chế tài xử phạt đối với các hành vivi phạm trong lĩnh vực in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

- Chủ động phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, BáoKinh tế Đô thị … để tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định 51và Thông tư hướng dẫn thực hiện. Chuẩn bị cung cấp nội dung tuyên truyền phùhợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đadạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Rà soát, phân loại tổng thể ngườinộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng cácloại hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51 để thông báo đến từng doanh nghiệp,tổ chức kinh tế trước ngày 01/01/2011.

- Tổ chức tập huấn cho các doanhnghiệp và cán bộ thuế về nội dung Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn thi hànhNghị định. Rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địabàn để hỗ trợ, thông báo, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức kinhtế biết, lựa chọn ký hợp đồng in hóa đơn;

- Công bố đường dây điện thoại nóngvề giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế tại Văn phòng Cục và Chi cục Thuếquận, huyện. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc phát sinh trong quátrình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị định 51 để kịp thờixử lý theo quy định. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhândân Thành phố, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

2. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị:

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyêntruyền các nội dung mới của Nghị định 51 và Thông tư hướng dẫn Nghị định 51 từnay đến 31/12/2010 và trong năm 2011.

- Phối hợp với cơ quan thuế thôngbáo công khai danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trênđịa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chủ động ký hợp đồng đặt in hóađơn, đảm bảo các doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in, sử dụng được từ ngày01/01/2011.

3. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuấtvới Ủy ban nhân dân Thành phố các giải pháp, biện pháp quản lý giá hiệu quả,không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, épgiá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báocho các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết các nội dung cơ bảncủa Nghị định 51, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị trong việc đặt in, tựin, sử dụng hóa đơn từ ngày 01/01/2011. Đồng thời có kế hoạch phối hợp “hậukiểm” đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh để tránh việc lợidụng lập doanh nghiệp “ma”, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp;

5. Công an Thành phố: Tiếp tục thựchiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan trongphòng, chống in lậu hóa đơn, hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Chỉ đạo Công an các cấp trực thuộcnắm bắt kịp thời, phát hiện, điều tra các hình thức gian lận mới, lợi dụng sựthông thoáng trong chính sách mới của nhà nước nhằm mục đích thu lợi bất chínhhoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để xử lý nghiêm minh.

6. UBND các quận, huyện, thị xã:Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện đúng tinh thầnnội dung của Chỉ thị này trên địa bàn.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủyphối hợp trong công tác chỉ đạo tuyên truyền triển khai Nghị định 51 của Chínhphủ.

8. Các doanh nghiệp nhà nước thuộcthành phố có trách nhiệm gương mẫu, nghiêm túc triển khai thực hiện quy địnhtại Nghị định 51; đề nghị các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóngtrên địa bàn Thành phố nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các doanhnghiệp trong việc tự in, đặt in, quản lý sử dụng hóa đơn để thực hiện tốt Nghịđịnh 51/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận,huyện, thị xã, đơn vị liên quan thuộc Thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ thịnày.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c PTC UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Tổng cục Thuế;
- Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã;
- Các TCT nhà nước thuộc Thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài Trung ương và Hà Nội đóng trên địa bàn.
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- C.PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

9. Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu róm hại rừng thông
UBND TỈNH HÀ TĨNH
Số: 19/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu róm hại rừng thông

__________________

Toàn tỉnh hiện nay có gần 40.000 ha rừng thông và thông xen keo, trong đó có trên 3000 ha đang khai thác nhụa, diện tích rừng thông có tác dụng lớn trong phòng hộ, bảo vệ môi trường cho các hồ đập, sông ngòi và tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của người dân ven rừng.

Thời gian qua nạn sâu róm thông đã và đang phát sinh gây hại ở nhiều rừng thông với mật độ cao. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích thông nhiễm sâu thế hệ 1 là 6.394 ha, trong đó diện tích đã phòng trừ 1.746 ha. Hiện nay sâu non thế hệ 2 và mật độ trứng đã xuất hiện nhiều trên diện tích khoảng 2.500 ha, ở một số huyện như: cẩm Xuyên, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh... nguy cơ sâu róm sẽ bùng phát sô lượng lớn, gây hại trên diện rộng và tập trung cao điểm vào khoảng từ ngày 15/6 trở đi.

Để bảo vệ tốt diện tích rừng, chủ động công tác phòng trừ dập dịch sâu róm hại thông. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ban, ngành liên quản, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các xẫ, phường, thị trấn, các chủ rừng tập trung chỉ đạo và khẩn trương thực hiện tốt các nội dung sau:

1.ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng ban liên quan, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng thông và các chủ rừng tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của sâu bệnh, số diện tích rừng nhiễm sâu, tổ chúc phòng trừ dập dịch sâu róm kịp thời, đạt hiệu quả cao, kiên quyết không để sâu róm phát sinh gây hại trên diện rộng.

2.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Lâm nghiệp thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, lập phương án, các giải pháp, hướng dẫn giúp địa phương và chủ rừng phòng trừ dập dịch sâu róm thông có hiệu quả, đồng thời cân đối trong nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành để hỗ trợ cho các chủ rừng bị thiệt hại lớn do sâu róm thông gây ra.

3.Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng phòng trừ sâu róm thông.

4.Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động các chủ rừng và các tầng lớp nhân dân tổ chúc thực hiện phòng chống dịch sâu róm, cử cán bộ trực tiếp cơ sở cùng tham gia chiến dịch phòng trừ sâu róm thông.

5.Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo ủy ban nhàn dân tỉnh. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các chủ rừng khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Minh Kỳ

10. Thông báo 3782/CT-TB triển khai Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3782/CT-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNGHÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Kínhgửi: Các doanh nghiệp in trên địa bàn thành phố

Ngày 28 tháng 09năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thihành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cục Thuế (Chi cục Thuế) thông báo đến cácdoanh nghiệp có ngành nghề in một số nội dung sau:

1. Điều kiệncủa doanh nghiệp nhận in hóa đơn: Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanhnghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in(bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

2. Thủ tục inhóa đơn:

- Đối với trườnghợp in hóa đơn cho các đơn vị đặt in hóa đơn: Thực hiện ký hợp đồng in hóa đơnbằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự. Hợp đồng ghi cụ thể loại hóa đơn,ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (sốthứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu. In hóa đơn theođúng nội dung hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâunào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức khác thực hiện.

- Đối với trườnghợp in hóa đơn của mình đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, dịch vụ:Thủ trưởng đơn vị ban hành Quyết định in hóa đơn, Quyết định in phải đảm bảocác nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, sốlượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc) kèmtheo hóa đơn mẫu.

3. Tráchnhiệm của doanh nghiệp nhận in hóa đơn:

- In theo đúnghợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quátrình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

- Quản lý, bảoquản các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạohóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đặt in hóa đơn. Trường hợpmuốn sử dụng các bản phim, bản kẽm để in cho các lần sau thì phải niêm phonglưu giữ các bản phim, bản kẽm;

- Hủy hóa đơn inthử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụcó tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổchức, cá nhân đặt in;

- Thanh lý hợpđồng in với tổ chức, cá nhân đặt in hóa đơn;

- Lập báo cáo vềviệc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thểhiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức, cá nhân đặt in; loại, ký hiệu hóa đơn,ký hiệu mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn đã in (từ số… đến số) cho từng tổchức, cá nhân (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Báo cáo về việcnhận in hóa đơn được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một năm hailần: lần 1 báo cáo in hóa đơn 6 tháng đầu năm chậm nhất là ngày 20 tháng 7, lần2 báo cáo in hóa đơn 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 20 tháng 1 năm sau.

Trường hợp tổchức nhận in hóa đơn ngừng hoạt động in hóa đơn thì kỳ báo cáo in hóa đơn cuốicùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạtđộng in hóa đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn chậm nhất là ngày20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động in hóa đơn.

Trường hợp tổchức nhận in hóa đơn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạtđộng in hóa đơn sau khi ngừng hoạt động in thì thời gian báo cáo về việc nhậnin hóa đơn đầu tiên tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắtđầu lại hoạt động in đến hết tháng 6 hoặc hết tháng 12 tùy theo thời điểm bắtđầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in.

Cục Thuế TP.HCMthông báo để doanh nghiệp biết, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nội dunghướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính vàcăn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để triển khai thực hiện nhận inhóa đơn theo đúng quy định.

Nhằm tạo điềukiện cho các doanh nghiệp in cũng như các đơn vị có nhu cầu đặt in hóa đơn, đềnghị các doanh nghiệp in trên địa bàn TP.HCM đăng ký đủ điều kiện in hóa đơn đểCục Thuế thông báo danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thờigian đăng ký chậm nhất đến ngày 7/11/2010, để Cục Thuế tổng hợp báo cáoTổng cục Thuế và đăng tải trên các báo, trang web điện tử ngành thuế, qua địachỉ email: [email protected][email protected]

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế đểđược hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn