UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, tàinguyên khoáng sản (cát sông, sét…), cấp phép xây dựng, đã được ngành tài nguyênvà môi trường, xây dựng, các ngành liên quan khác và Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố quan tâm, nghiêm túc triển khai, thực hiện các chỉ đạo củatrung ương và UBND tỉnh, bước đầu đạt nhiều kết quả, góp phần tăng nguồn thungân sách, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, giải quyết việclàm cũng như đảm bảo sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm và định hướng bềnvững trong tương lai.

Tuy nhiên, tình hình quản lý, sử dụng đất (đặcbiệt là đất bãi bồi, quỹ đất sạch được giao để thực hiện dự án); tình hình khaithác cát sông, đất sét, cấp phép xây dựng vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác quảnlý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, cấp phép xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉthị thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và môi trường, xây dựng, tài chính,Cục Thuế, Công an tỉnh, các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

I. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quanvà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật về đất đai, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sunghoặc huỷ bỏ đối với các văn bản đã ban hành không còn phù hợp và ban hành cácvăn bản mới thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

b) Phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tụctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai phù hợp với từng đối tượng;bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai trong ngành, đặc biệt làcán bộ quản lý đất đai cấp huyện, xã.

c) Phối hợp với các Sở: Tư pháp, Nội vụ và cáccơ quan thông tin báo, đài tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai,kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt; tăng cường việc thanh, kiểmtra công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, nhấtlà thủ tục về đất đai; chấn chỉnh ngay những nơi làm chưa tốt; công khai và xửlý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu,thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Thực hiệntốt chủ trương của Tỉnh uỷ về dân vận khéo trong hệ thống chính quyền.

d) Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Nghiêm túc thực hiện công tác quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật, cần chú ý từ khâu thống kê, khảosát thực trạng bảo đảm có số liệu đầu vào chính xác và đầy đủ; trong công táclập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tínhhợp lý về cơ cấu sử dụng của các loại đất, tuân thủ nguyên tắc: Quy hoạch sửdụng đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch củacấp dưới phải phù hợp với quy hoạch của cấp trên, quy hoạch sử dụng đất cấphuyện phải đảm bảo cơ cấu các loại đất theo phân khai của tỉnh.

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; chấm dứt việcthoả thuận địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đấtkhông phù hợp quy hoạch hoặc vượt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được phêduyệt (trừ những trường hợp được cấp thẩm quyền chấp thuận). Xử lý dứt điểmtình trạng “Dự án treo”; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đảm bảo các quyết địnhthu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đúng cácquy định của pháp luật, định kỳ báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh.

e) Phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố tăng cường công tác quản lý đối với quỹ đất đã được Nhà nước giaođất, cho thuê đất và quỹ đất chưa giao sử dụng (hay còn gọi là quỹ đất công):

- Đẩy mạnh công tác, kiểm tra, thanh tra; lên kếhoạch thanh kiểm tra thường xuyên và định kỳ, tình hình sử dụng đất đai trênđịa bàn tỉnh;

- Kiên quyết xử lý những trường hợp các tổ chức,hộ gia đình cá nhân được Nhà nước cho thuê đất hoặc được giao đất không thutiền sử dụng đất nhưng sử dụng sai mục đích, cho thuê lại đất hoặc liên doanh,liên kết trái quy định của pháp luật.

f) Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định về đấu giá quyền sử dụng đấttrong giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2003;Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ; khoản 5, Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3, Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan vàUỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các tổ chức đượcNhà nước giao đất, cho thuê đất để quản lý, sử dụng; đề ra kế hoạch và biệnpháp cụ thể, cam kết sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, không để xảy rasai phạm; đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các ngành, địaphương và định kỳ báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tìnhhình thực hiện.

h) Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, chấm dứt ngay việc cấp giấy chứngnhận QSD đất, trong khi chủ đầu tư (người sử dụng đất) chưa thực hiện xongnghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp được pháp luật cho phép ghi nợ tiền sử dụngđất, lệ phí trước bạ.

i) Chấn chỉnh việc giao đất cho chủ đầu tư, đểthực hiện dự án trong trường hợp chưa có mặt bằng sạch hoàn toàn; căn cứ cácquy định hiện hành để trình UBND tỉnh quyết định giao đất theo tiến độ giảiphóng mặt bằng.

2. Giám đốc Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp vớiGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhànước chấn chỉnh ngay về công tác quản lý thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất,chấm dứt việc phân kỳ nộp tiền sử dụng đất (nếu chưa được cấp thẩm quyền chophép), thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quyđịnh; xây dựng ngay quy chế phối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ địa chính củangười sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo kịp thời, chính xác,đúng thời gian quy định.

3. Cục trưởng Cục Thuế: Triển khai thực hiệnngay công tác thu nộp số tiền thuế sử dụng đất, tiền thuê đất còn tồn đọng dâydưa kéo dài, không để chiếm dụng khoản thu ngân sách nhà nước.

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC KHAITHÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN (CÁT SÔNG, SÉT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngtham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung sau:

a) Công tác cấp phép khai thác cát sông (kể cảgia hạn giấy phép) trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các quy định của pháp luật vềkhai thác khoáng sản hiện hành và thống nhất thực hiện chỉ đạo của Chủ tịchUBND tỉnh tại các Văn bản 2758/UBND-KTN ngày 01/10/2012; 1782/UBND-KTN ngày26/6/2013, tuân thủ khi cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác cát đã hết hạnphải đảm bảo các điều kiện:

+ Đơn vị khai thác cát nhằm phục vụ cho việc xâydựng các công trình cụ thể, kể cả các công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh;

+ Điểm mỏ khai thác cát không phải là điểm nóngvề sạt lở, hoặc có ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại khu vực; đồng thờiphải phù hợp với quy hoạch và trữ lượng cát tại mỏ còn đảm bảo để khai thác;

+ Điểm mỏ khai thác cát phải được chính quyềnxã, huyện đồng thuận.

+ Yêu cầu các chủ mỏ phải thực hiện đầy đủ cáccam kết trong hồ sơ xin khai thác cát theo đúng quy định và phải trực tiếp khaithác không được chuyển nhượng quyền khai thác, cho thuê lại; trước khi trìnhChủ tịch UBND tỉnh cấp phép hoặc gia hạn giấy phép khai thác.

b) Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc ký quỹ cải tạophục hồi môi trường theo quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Rà soát, kiểm tra các mỏ cát không được cấpphép khai thác hoặc gia hạn lại, tham mưu các thủ tục đóng cửa mỏ, phục hồi môitrường…theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Giám đốc các sở ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnhcác nội dung sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chínhvà các ngành có liên quan xây dựng đề cương chi tiết thực hiện thăm dò, kiểm kêđánh giá trữ lượng mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở lập kế hoạch đấugiá quyền khai thác theo Công văn số 2705/UBND-KTN ngày 17/9/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai,thực hiện ngay chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đề án cải tạo đất nôngnghiệp, kết hợp tận thu đất sét” theo Công văn số 1991/UBND-KTN ngày 15/7/2013.

3. Giao Giám đốc Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợpvới Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giámđốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm traviệc khai thác và vận chuyển cát trên sông, đảm bảo đầy đủ chứng từ, hoá đơntheo quy định của pháp luật.

4. Giao Giám đốc Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợpvới Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tham mưu cho Chủtịch UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện các nội dung “thuê mặt nước”đối với các doanh nghiệp khai thác cát, theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước.

5. Giao Cục trưởng Cục Thuế: Chỉ đạo tăng cườngcông tác kiểm tra việc kê khai, nộp thuế, phí của các doanh nghiệp hoạt độngkhai thác tài nguyên cát, sét trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp viphạm theo đúng quy định của pháp luật.

6. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố: Theo thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm việc khai thác cát trênđịa bàn, báo cáo kịp thời về Chủ tịch UBND tỉnh.

III. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP PHÉP XÂYDỰNG VÀ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

Giao Giám đốc Sở Xây dựng tham mưu Chủ tịch UBNDtỉnh các nội dung sau:

1. Hạn chế việc đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quyhoạch cục bộ trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát lại các quy hoạch phân khu, quyhoạch chi tiết, nếu không phù hợp và đã đến hạn điều chỉnh theo quy định, thìtrình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chung.

2. Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm công tác cấp phép xây dựng và quản lýxây dựng theo quy hoạch và thiết kế đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính,rà soát, trong năm 2013 trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá cho thuênhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà công vụ trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với cácquy định của pháp luật hiện hành./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp