ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG NGÃI

Trong những năm qua, thực hiện Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, công tác kiểm soát thủ tụchành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được triển khai thực hiện và đã đạtđược những kết quả quan trọng, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực quản lýnhà nước đã được thống kê, rà soát, đơn giản hóa và công bố công khai. Tuynhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầmquan trọng và ý nghĩa của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nên dẫn đếnviệc triển khai thiếu đồng bộ, nhất quán, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt độngcải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh nóiriêng;

Ngày 14/5/2013, Chính phủ ban hànhNghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thịsố 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số48/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Để kịp thời triển khai thực hiện tốt quy định củaChính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếptục quán triệt tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; có kếhoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính trongtừng cơ quan, địa phương; tổ chức rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị xử lýtheo thẩm quyền những thủ tục hành chính, quy định có liên quan không còn phùhợp, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống củangười dân.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngànhtrước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định vềthủ tục hành chính nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động của thủ tục hànhchính theo đúng quy định; đồng thời, phải thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quankiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) về thủ tục hành chính được quy địnhtrong dự thảo văn bản trước khi gửi thẩm định. Sở Tư pháp không tiếp nhận hồ sơgửi thẩm định của các sở, ban ngành nếu chưa có bản đánh giá tác động về thủtục hành chính và trước đó chưa có văn bản lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủtục hành chính.

3. Các cơ quan trực tiếp và có liênthông trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dânphải công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếptục đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đểtạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân; kiên quyết chấn chỉnh, xửlý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trongtiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có tráchnhiệm tham mưu UBND tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện vàtheo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác kiểmsoát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh.

b) Trên cơ sở hướng dẫn của liên BộTư pháp và Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chứcpháp chế, tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Quyếtđịnh số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lậpmới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phápchế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộctỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hànhchính tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

c) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung,thay thế và ban hành mới các quy định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tụchành chính; trước mắt tham mưu ban hành văn bản sửa đổi, thay thế các văn bảncủa UBND tỉnh như: Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/10/2011 ban hành quychế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày14/10/2011 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quyđịnh hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 về việc bổ sung quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, banhành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quyếtđịnh số 04/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

d) Thực hiện các hoạt động kiểmsoát thủ tục hành chính đối với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấpxã theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ;kiểm soát chặt chẽ việc trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính và thườngxuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính được công bố vào cơ sở dữliệu quốc gia; kết hợp thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm soát thủ tục hànhchính với theo dõi thi hành pháp luật, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát vàhệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

5. Giám đốc Sở Nội vụ có tráchnhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, chứcnăng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hànhchính.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm phốihợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạtđộng kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạtđộng kiểm soát thủ tục hành chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, banngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắcbáo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa