ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thời gian qua, hầu hết các ngành, các cấp đã triểnkhai thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban nhândân Tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quannhà nước, nhất là việc sử dụng văn bản điện tử thông qua phần mềm eOffice (hơn90% văn bản luân chuyển trong nội bộ được trao đổi qua mạng, hơn 30% văn bảntrao đổi giữa các cơ quan, địa phương thực hiện qua email hoặc trên Cổng/Trangthông tin điện tử), ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại 06 Ủy ban nhân dâncấp huyện, ứng dụng chữ ký số, xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trựctuyến từ cấp huyện đến cấp xã,... đã mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt độngquản lý của các ngành, các cấp.

Tuy nhiên, số lượng văn bản giấy còn lớn, tỷ lệ cánbộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ được trang bị máy tính còn thấp,hạ tầng công nghệ thông tin ở nhiều ngành, huyện còn mang tính chấp vá, chưađáp ứng yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng, nhiều cơ quan, địa phươngchưa sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm được trang bị như phần mềmeOffice, một cửa điện tử, một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin triển khaichậm,... nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các chương trình, kếhoạch về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chỉ sốsẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh tụt hạng nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do thựchiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ nên trong 02 năm 2011 và 2012 phải dãn tiếnđộ hoặc ngừng triển khai mới các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụngnguồn vốn ngân sách nhà nước, không trang bị mới các máy vi tính và thiết bịhiện đại phục vụ hoạt động của cơ quan,... Tuy nhiên, quan trọng nhất là ngườiđứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo và chưagương mẫu trong việc sử dụng các công cụ, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động quản lý và chỉ đạo, điều hành.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhândân Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh (sau đây gọi chung là ngành), Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) thực hiệnmột số việc sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ,nội dung công việc trong Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND ngày 23/6/2011 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trongcác cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/6/2012 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạtđộng của các cơ quan nhà nước; Công văn số 25/UBND-TH ngày 13/8/2012 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhậnvăn bản hành chính; Công văn số 12/UBND-VX ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Tháp về việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động củacơ quan nhà nước và Công văn số 20/UBND-HC ngày 08/4/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động củacác cơ quan hành chính nhà nước; trong đó, cần tập trung vào một số nội dung:

a) Rà soát kinh phí đã cấp năm 2013 để ưu tiên muasắm máy chủ, nâng cấp hệ thống mạng LAN, đường truyền băng rộng và máy tính cánhân cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ; trường hợpkinh phí không đủ hoặc chưa được cấp thì đưa ngay vào dự toán kinh phí năm 2014;

b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các tính năng của phầnmềm eOffice, đảm bảo 100% văn bản, hồ sơ luân chuyển trong nội bộ dưới dạng vănbản điện tử (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước). Các huyện đang sửdụng phần mềm một cửa điện tử phải bố trí đủ nhân lực, máy tính cá nhân vàtriển khai thực hiện tất cả các dịch vụ đã có trong phần mềm;

c) Rà soát và đề nghị Trung tâm Tin học Tỉnh cấphộp thư điện tử của tỉnh cho tất cả các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức,viên chức chuyên môn nghiệp vụ (kể cả cấp xã) và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốcviệc sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh trong trao đổi công việc;

d) Tất cả các văn bản nêu trong Công văn số12/UBND-VX được chuyển cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh qua hệ thống thư điệntử của tỉnh, phần mềm eOffice, Cổng/Trang Thông tin điện tử và phải có chữ kýsố; riêng các mẫu, biểu thì phải để nguyên dạng word, excel,... để các cơ quan,đơn vị tải về thực hiện mà không phải xây dựng lại;

đ) Lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giaiđoạn 2013 - 2015, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạchứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 và Kế hoạch đưaĐồng Tháp trở thành tỉnh mạnh về công nghệ thông tin như: xây dựng hệ thốngthông tin của ngành (Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vậntải, Xây dựng,...);

e) Bố trí mỗi cơ quan từ 01 - 02 công chức, viênchức có đủ trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệthông tin. Riêng ở cấp huyện, mỗi phòng Văn hóa và Thông tin có ít nhất 01 côngchức, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có ít nhất 02 công chứcchuyên trách về công nghệ thông tin; trường hợp đủ điều kiện về nhân lực, cóthể lập hồ sơ, thủ tục đề nghị thành lập Trung tâm Tin học - đơn vị sự nghiệpthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để triển khai thực hiện các dự án ứng dụng côngnghệ thông tin trên địa bàn huyện;

g) Đưa nội dung về tình hình và kết quả thực hiệnứng dụng công nghệ thông tin vào báo cáo định kỳ của ngành, huyện theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án ứng dụng côngnghệ thông tin của tỉnh, trước mắt là dự án ứng dụng phần mềm một cửa điện tửgiai đoạn 2, dự án ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành;

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Trungtâm Tin học Tỉnh đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đốivới các thủ tục hành chính thiết yếu, cơ bản ở tất cả các ngành, lĩnh vực;

c) Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Bộtiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của các ngành,địa phương làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thànhtích khen thưởng hàng năm;

d) Chủ trì phối hợp với Trung tâm Tin học Tỉnh vàViễn thông Tỉnh đánh giá việc triển khai thí điểm hệ thống hội nghị truyền hìnhtrực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã do Viễn thông Tỉnh cùng các huyện phối hợpthực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai trên diện rộng để kết nốitừ tỉnh đến xã và là hệ thống dự phòng cho hệ thống hội nghị truyền hình trựctuyến của tỉnh hiện nay;

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp cáo báovà đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế,đồng thời, thực hiện việc nêu gương đối với những nơi làm tốt và phê bình nhữngnơi làm chưa tốt.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các ngành, huyện lập dự toán kinh phítrang bị máy tính cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụvà máy chủ (nếu có); tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh nguồn kinh phí đểcấp cho các ngành, huyện thực hiện (ngoài kinh phí chi thường xuyên) hoặc tổchức đấu thầu mua sắm tập trung để trang bị cho các ngành, địa phương.

b) Đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp kinh phí thựchiện các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin từ nguồn kinh phí sựnghiệp của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn các ngành, địaphương lập các dự án và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí vốn đầu tư pháttriển cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

5. Sở Nội vụ:

a) Đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh đưa nội dung đánhgiá, xếp loại về ứng dụng công nghệ thông tin thành một tiêu chí trong đánhgiá, xếp loại tổ chức, cán bộ, công chức và xét thi đua, khen thưởng hàng năm;

b) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, Trung tâm Tin học Tỉnh: hướng dẫn quy trình xử lý văn bản điện tử trênphần mềm eOffice để thực hiện thống nhất trong tỉnh; xây dựng phần mềm về thituyển và thi nâng ngạch công chức;

c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tinvà Truyền thông thẩm định các đề án thành lập Trung tâm tin học thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện (nếu có).

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh:

a) Chỉ đạo việc tích hợp các phần mềm, hệ thốngthông tin của các ngành tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4vào Cổng thông tin điện tử tỉnh.

b) Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnhbổ sung đầy đủ các mục tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật.

7. Trung tâm Tin học Tỉnh:

a) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh đềxuất Ủy ban nhân dân Tỉnh việc kết nối với các ngành tỉnh và huyện tạo thànhmạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh và hệ thống cơ sở dữ liệu, mẫu biểubáo cáo thống kê phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Chủtịch Ủy ban nhân dân Tỉnh;

b) Bổ sung đầy đủ các mục tin trên Trang Thông tinđiện tử của ngành, huyện theo đúng quy định của pháp luật, nâng cấp đường truyền,máy chủ nhằm đảm bảo cho việc truy cập nhanh, thông suốt;

b) Đề xuất việc nâng cấp hệ thống thư điện tử củatỉnh, đảm bảo hoạt động liên tục và thông suốt; cấp miễn phí địa chỉ hộp thưđiện tử cho tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh theo đề nghị củacác ngành, huyện;

d) Khẩn trương xây dựng dự án nâng cấp Trung tâmtích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt và tích hợp đầy đủcác phần mềm, hệ thống thông tin chuyên ngành để tạo thành hệ cơ sở dữ liệu choviệc hình thành Chính quyền điện tử, trước mắt là phần mềm một cửa điện tử,phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin hộ tịch, hệ thốngthông tin cán bộ, công chức...;

đ) Đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh việc bảo dưỡng, bảotrì và nâng cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đã được tích hợp vàoTrung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;

e) Thường xuyên mở lớp tập huấn, đào tạo về côngnghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh;

g) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cácngành, huyện thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, củangành, huyện và các nhiệm vụ được giao có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn củaTrung tâm Tin học.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc, các ngành, huyện phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn theochức năng và thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.TU; TT.HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT /UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC/VX Thuy.

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan