ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

V/VTIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM THEO CHỈ THỊ SỐ18-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦVỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013của Chính phủ, Chương trình hành động số 13CTr/TU ngày 08/4/2013 của Tỉnh ủythời gian qua các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong tỉnh tập trunglãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác đảm bảo TTATGT với những nộidung, giải pháp thiết thực, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình TTATGT,phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giaothông và vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hạinghiêm trọng về người, tài sản, nhất là tại địa bàn nông thôn. Trong 2 tháng(6, 7/2013), xảy ra 25 vụ, làm 8 người chết, 26 người bị thương, so với 2 thángliền kề tăng 9 vụ, 3 người chết, 8 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là domột số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban ATGT một số huyệncòn thiếu quyết liệt, chưa bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, UBND tỉnhvà tình hình địa bàn để kiểm tra, chỉ đạo; cá biệt có tư tưởng coi đảm bảoTTATGT là trách nhiệm riêng của ngành Công an, Giao thông vận tải. Công táctuyên truyền, vận động chưa đi sâu, bám sát cơ sở. Một số cán bộ, Đảng viênchưa gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT...

Để tiếp tục thực hiện quyết liệtcác giải pháp cấp bách, trọng tâm đảm bảo TTATGT theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TWngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày01/3/2013 của Chính phủ và Chỉ thị số 12 ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chínhphủ. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị và cá nhân thamgia hoạt động giao thông thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quanđiểm công tác đảm bảo TTATGT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đónòng cốt là ngành Giao thông vận tải và Công an. Lãnh đạo, cán bộ, công chứccác sở, ngành, đoàn thể, các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm củangười cán bộ, Đảng viên trước nhân dân, gương mẫu trong thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về đảm bảo TTATGT. Phấn đấu hàng năm giảm từ 5 đến 10% về tai nạngiao thông trên cả 3 tiêu chí. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013của Chính phủ và Chỉ thị số 12 ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đócấm mọi sự can thiệp vào việc xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT, gây khókhăn cho lực lượng chức năng khi thi hành công vụ.

2. Ban An Toàn Giao Thông tỉnh:

- Chủ trì tổ chức giao ban hàngtháng giữa 2 ngành Giao thông vận tải và Công an, đánh giá đúng thực trạng tìnhhình, những vấn đề phức tạp, nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc về TTATGT cógiải pháp khắc phục, xử lý những tồn tại, phát sinh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban ATGT tỉnh chỉ đạo cụ thể, gửi các đồng chí thành viên Ban ATGTtỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố.

- Hàng tháng phân công kiểm tra mộtsố địa điểm, kể cả địa bàn cơ sở khi có tình hình phức tạp nhằm đôn đốc, nângcao tinh thần trách nhiệm của cơ quan, người thực thi công vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến tậnkhu dân cư và từng gia đình; tăng thời lượng và thường xuyên đổi mới nội dung,hình thức, kể cả tuyên truyền trực tiếp cá biệt; coi đây là chuyên đề quantrọng để nâng cao và thực sự làm chuyển biến nhận thức của nhân dân về đảm bảoan toàn giao thông.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện,thành phố rà soát, tăng cường số lượng biển báo hạn chế tốc độ, dải phân cách,vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc trên tuyến QL 10; QL 21; QL37B; TL490C,... Thống kê và thường xuyên cập nhật các "điểm đen", điểm cónguy cơ cao gây TNGT và những bất cập trong tổ chức giao thông để báo cáo UBNDtỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra toàn bộ cơsở kinh doanh vận tải khách, cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX, trung tâm đăng kiểm;xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện đúng phương án kinh doanh đã đăng ký, khôngđạt các điều kiện quy định; đặc biệt là việc lắp đặt thiết bị giám sát hànhtrình đạt quy chuẩn của các doanh nghiệp vận tải khách. Tích hợp dữ liệu từthiết bị giám sát hành trình phục vụ giám sát vi phạm, kịp thời trao Cảnh sátgiao thông phối hợp quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là dừng đỗ, tranh giànhkhách, vi phạm tốc độ…

5. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo huy động tối đa lựclượng, trang thiết bị, phương tiện đẩy mạnh tuần tra lưu động, tập trung xử lýlái xe vi phạm các lỗi có nguy cơ gây tai nạn cao như: chạy quá tốc độ, đi sailàn đường, tránh vượt xe sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá sốngười quy định…

- Tập trung điều tra, làm rõ nguyênnhân các vụ TNGT nhất là các vụ có dấu hiệu hình sự; phối hợp với Viện kiểmsát, Tòa án sớm đưa ra truy tố, xét xử đúng pháp luật.

- Chấn chỉnh và thực hiện nghiêmtúc Thông tư số 38/TT-BCA của Bộ Công an về thông báo đến nơi làm việc, họctập, cư trú của người vi phạm về TTATGT.

- Tăng cường thanh tra, kiểm traviệc chấp hành quy định, quy trình tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnhsát giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, tiêu cực.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh tài liệuvà có kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGTngay từ đầu năm học 2013 - 2014; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm"cổng trường an toàn giao thông", "học sinh, sinh viên chung taylàm giảm tai nạn giao thông", "giáo viên chủ nhiệm tích cực giáo dụchọc sinh thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT"…

7. Chủ tịch UBND - Trưởng Ban ATGTcác huyện, thành phố:

- Chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động vàphát huy vai trò của Ban ATGT huyện, thành phố, Ban ATGT các xã, phường, thịtrấn. Hàng tháng họp đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo TTATGT trên địabàn để kịp thời chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hoạt động với những nhiệm vụ cụ thể;thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phê bình nghiêm túc. Gắn trách nhiệm của cấp ủy,chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với nơi xảy ra nhiều TNGT, ýthức chấp hành pháp luật về TTATGT chưa nghiêm.

- Phát huy vai trò của hệ thốngtruyền thanh và lực lượng nòng cốt ở cơ sở (các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởngdân phố, Trưởng thôn, xóm…) trong công tác tuyên truyền về TTATGT, đặc biệt làtại khu vực nông thôn. Thường xuyên huy động các lực lượng, đoàn thể của xã,phường, thị trấn tổ chức ra quân giải quyết vi phạm về giao thông - trật tự,góp phần làm chuyển biến về TTATGT ngay từ cơ sở.

- Chỉ đạo các lực lượng tăng cườngkiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ và các bến, phương tiện chở khách ngangsông trong mùa mưa bão. Phối hợp ngành Đường sắt tiến hành khảo sát, có kếhoạch giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt và lộ trình xây dựngđường gom dân sinh, kiên quyết không để phát sinh thêm đường ngang trái phép.

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy banMặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo triển khai "Đảng viên, cán bộ,công nhân viên gương mẫu chấp hành Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, không uốngrượu bia trong giờ làm việc, đặc biệt là khi tham gia giao thông"./.

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự;
- Biên phòng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh; công báo tỉnh;
- Website VP UBND tỉnh;
- Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn