ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦACHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂMSOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sau 3 năm thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sauđây gọi tắt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ) công tác kiểm soát thủ tục hànhchính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyểnbiến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bêncạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụkiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnhcòn chậm, kết quả chưa cao, cá biệt có nơi còn xem nhẹ công tác kiểm soát thủtục hành chính; công tác tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố cácthủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của các cấp chính quyền còn chậm, chưa đúng thời hạn quy định dẫnđến việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính gặp nhiều khókhăn; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người dân,doanh nghiệp nộp thêm một số giấy tờ ngoài quy định; việc giải quyết các thủtục hành chính còn chậm so với thời gian quy định, nhất là các hồ sơ, thủ tụcvề đất đai.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng xâydựng thể chế, gắn công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm soátthủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện quản lý Nhà nước về kiểm soát thủ tụchành chính thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, ngày 14/5/2013, Chính phủđã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP )

Để tổ chức thực hiện Nghị định số48/2013/NĐ-CP kịp thời, thống nhất và đồng bộ, đồng thời chấn chỉnh những tồntại trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Quán triệt đúng tầm quan trọngcủa công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch và tổ chức thựchiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan của Ủy ban nhân dântỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

b) Trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ kiểmsoát thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ kiểmsoát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

c) Phân công công việc cụ thể, xácđịnh rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia giảiquyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác kiểmsoát thủ tục hành chính.

2. Trong quá trình xây dựng, banhành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính của Ủy bannhân dân tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện nghiêm túc việc đánhgiá tác động thủ tục hành chính.

Giao Sở Tư pháp:

a) Tổ chức thực hiện việc cho ýkiến đối với quy định về thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản quy phạmpháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ; thẩmđịnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính,không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu chưa có bản đánh giá tác động về thủtục hành chính và ý kiến góp ý về quy định thủ tục hành chính tại dự án, dựthảo văn bản quy phạm pháp luật;

b) Khẩn trương xây dựng, trình Ủyban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tiếp nhận, xử lý phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc công bố,niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quảnlý theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP .

c) Thực hiện có kết quả việc tiếpnhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính vàtrực tiếp làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi xử lý cácphản ánh, kiến nghị theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008của Chính phủ; đăng tải công khai tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểmsoát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình tại địachỉ:http://www.hoabinh.gov.vn

d) Đôn đốc, kiểm soát chất lượng dựthảo quyết định công bố thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành trước khitrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

đ) Tăng cường tổ chức kiểm tra việcthực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo đúng quyđịnh tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP .

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố

a) Thực hiện nghiêm túc việc ràsoát, sửa đổi theo thẩm quyền các thủ tục hành chính và quy định có liên quankhông còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sốngcủa người dân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (qua SởTư pháp tổng hợp).

b) Kiểm soát chặt chẽ việc giảiquyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; kịp thời xử lý những hành vinhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tụchành chính; định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) về tìnhhình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạmvi quản lý. Báo cáo được thực hiện định kỳ hàng quý và được gửi cùng với báocáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 05 của tháng cuối quý.Thời gian thực hiện bắt đầu từ quý III/2013.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố có trách nhiệm quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị này đến Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm bốtrí, phân bổ kinh phí kịp thời cho việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh kịp thời thông tin, tuyêntruyền, phản ánh tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính củacác cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

6. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc quántriệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệmtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhviệc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đai biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (Tho 60b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh