UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰCTHỐNG KÊ

Thực hiện Luật Thống kê, thời gian qua trên địabàn tỉnh việc đã có chuyển biến tích cực, thông tin thống kê đã cơ bản đáp ứngđược yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân tỉnh và các đối tượng dùng tin. Tuy nhiên, vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực thống kê còn xảy ra và chưa được chấn chỉnh, xử lý kịp thời,nhất là việc cung cấp thông tin ban đầu từ các đơn vị cơ sở.

Để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhânthực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân phổbiến và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân, được điều tra thống kê vềtầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP củaChính phủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thốngkê, đảm bảo mọi hoạt động trong công tác thống kê được triển khai đúng quyđịnh, thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan,chính xác, đầy đủ, kịp thời, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trongtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 để chỉ đạo, làm tốt công táctuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 mộtcách sâu rộng, đồng bộ, nghiêm túc tới cán bộ, công chức, viên chức, các tổchức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong phạm vi quản lý của ngành mình,cấp mình; nội dung tuyên truyền phải đầy đủ, chính xác và kịp thời, tập trungvào các nội dung chủ yếu như: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đốitượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt; tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hìnhthức và biện pháp như đưa thông tin lên website, cổng thông tin điện tử của đơnvị, phối hợp bằng lồng ghép với các hội nghị chuyên môn…Việc tổ chức thực hiệnphải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địabàn tỉnh bằng các hình thức khác nhau giành thời lượng, trang, bài viết thíchhợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương các tổ chức, đơn vị,cá nhân điển hình thực hiện tốt, phê bình các tổ chức, đơn vị cá nhân chưa chấphành tốt các quy định của Nhà nước về công tác thống kê.

3. Cục Thống kê tỉnh

- Chỉ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư vàcác đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khaithực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thực hiện chức năng đầu mối tronglĩnh vực thống kê. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành; định kỳ 6 tháng,năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, đơnvị, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- TT Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngàn, tổ chức, đoàn thể;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường