ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHSƠN LA

Trong thời gian qua, tốc độ pháttriển đô thị của tỉnh diễn ra khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữacác công trình của các tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều; các đô thị được quantâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụcông cộng được nâng lên; từng bước hình thành hệ thống các đô thị hiện đại, vănminh theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của tỉnh. Công tácquản lý đô thị của chính quyền đô thị, UBND các cấp đã có nhiều tiến bộ. Tuynhiên, hiện nay hầu hết các huyện và thành phố vẫn chưa tiến hành triển khailập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; chưa quan tâm tới việc thiếtkế đô thị theo yêu cầu của Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Từ đó dẫn đếnnhững bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị cụ thể như:Chất lượng kiến trúc các công trình đã xây dựng còn hạn chế, nhiều công trìnhthiếu bản sắc kiến trúc của địa phương, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên,tập quán văn hóa của vùng núi Tây Bắc.

Để từng bước chấn chỉnh, khắcphục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trongquản lý kiến trúc các công trình trong tỉnh nói chung và kiến trúc - quy hoạchđô thị nói riêng, theo tinh thần Công văn số 924/BXD-KTQH ngày 23 tháng 5 năm2013 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúccông trình trên địa bàn tỉnh, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp,các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố

- Khẩn trương lập và công bố Quychế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo Quy định tại Nghị định số38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian,kiến trúc, cảnh quan đô thị. Chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày28 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng. Trong đó, UBND thành phố Sơn La tổ chứclập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Sơn La trình UBND tỉnhphê duyệt; UBND các huyện tổ chức lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lýquy hoạch, kiến trúc đô thị cho các thị trấn nằm trong địa giới hành chính domình quản lý.

- Thời hạn lập, phê duyệt, banhành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị không quá 9 tháng. Đến tháng 6năm 2014 phải hoàn thành việc lập và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiếntrúc đô thị cho các đô thị trong toàn tỉnh.

- Về nguồn kinh phí để lập Quychế: Lấy từ nguồn vốn sự nghiệp - kinh tế do các địa phương chủ động cân đối.

- Với các đô thị đang tiến hànhlập Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng phải tổchức thực hiện triển khai Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạchchung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các đồ án Thiết kế đô thịriêng.

2. Với các chủ đầu tư và các đơnvị tư vấn xây dựng

- Khẩn trương khắc phục nhữngtồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng(đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước) phải kếthừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiếntrúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán vănhóa của địa phương.

- Khuyến khích các Chủ đầu tư tổchức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo quy định tại Điều 55của Luật Xây dựng 2003.

- Các Chủ đầu tư, các cơ quanquản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnhphải áp dụng hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn ngành hiệnhành của Nhà nước để đảm bảo chất lượng toàn diện về hồ sơ thiết kế kỹ thuật,mỹ quan công trình và hiệu quả sử dụng. Đối với việc lập dự toán các công trìnhxây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải áp dụng Bộ đơn giá, định mứcdo UBND tỉnh ban hành.

- Đối với việc áp dụng Tiêuchuẩn thiết kế xây dựng của nước ngoài phải thực hiện theo Điều 6 của Luật Xâydựng 2003, Điều 5 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 củaChính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Đối với các chủ đầu tư, các tổchức tư vấn thiết kết xây dựng có trách nhiệm quản lý chất lượng thiết kế xâydựng theo quy định tại Chương III và Chương IV của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xâydựng.

- Khuyến khích chủ đầu tư sửdụng các chuyên gia, các đơn vị tư vấn giỏi trong nước, ngoài nước để tư vấnxây dựng các công trình xây dựng trọng điểm của địa phương sử dụng nguồn vốnngân sách, trong đó có lực lượng khảo sát, thiết kế.

- Khuyến khích chủ đầu tư sửdụng các đơn vị tư vấn giám sát giỏi, có uy tín, kinh nghiệm trong nước, ngoàinước để giám sát các công trình xây dựng trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sáchnhằm đảm bảo thực hiện đúng thiết kế được duyệt và đảm bảo được chất lượng côngtrình.

- Phương pháp tính định mức chiphí thiết kế, giám sát đối với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước phù hợpvới chức danh lao động, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ củađơn vị tư vấn và thời gian giao nộp sản phẩm, phù hợp với quy định của phápluật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Chủ đầu tư lựa chọn các tổchức tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát theo các nội dung khuyến khích nêutrên phải áp dụng Quy chế đấu thầu hiện hành và các quy định khác liên quan.

3. Các sở, ngành liên quan

- Sở Xây dựng chủ trì

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các ngành liên quan nghiên cứu Quy địnhvề nâng cao trách nhiệm và tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý kiến trúc -quy hoạch trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành làm cơ sở để xửlý, áp dụng các biện pháp chế tài đối với các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, Banquản lý dự án, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng có vi phạm.

+ Phối hợp với các sở ngành liênquan hướng dẫn trình tự, thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, giấy phép quyhoạch, chứng chỉ quy hoạch, thoả thuận quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sơn La; đồngthời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc lập và banhành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và việc thực hiện nội dungthiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Sở Xây dựng

Có trách nhiệm phối hợp với UBNDcác huyện, thành phố thường xuyên rà soát, tổng kết danh sách các đơn vị tư vấnxây dựng có năng lực và uy tín trong công tác khảo sát, thiết kế xây dựng, báocáo tổng hợp cho cấp thẩm quyền, cập nhật định kỳ, thông báo công khai trên cácphương tiện thông tin đại chúng để các chủ đầu tư có cơ sở chọn lựa những đơnvị tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng có chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT - Châu (120b)

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh