ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰCHIỆN BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách lớn,có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đãđược thể chế hoá trong luật BHYT. Trong những năm qua, Ban bí thư Trung ương Đảng,Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xãhội (BHXH) Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiệnchính sách BHYT.

Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban bíthư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Nghị quyếtsố 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiếntới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 và Chương trình hành động số24- CTr/TU ngày 03/5/2013 của Tỉnh uỷ Đắk Nông về “tăng cường sự lãnh đạo củađảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Trong những năm qua đượcTỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xãthực hiện tốt chính sách BHYT nói chung, BHYT học sinh nói riêng đạt được nhiềukết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, pháttriển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật BHYT còn một số hạn chế,đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.Theo quy định của luật BHYT vàcác văn bản hướng dẫn thi hành thì học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơsở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng có trách nhiệmtham gia BHYT bắt buộc từ năm 2010. Nhưng theo báo cáo của BHXH tỉnh, hiện naysố học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh mới hơn 36.000 em,chiếm khoảng 45% so với số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia BHYT.Kết quả này là thấp so với yêu cầu đề ra, việc 55% số học sinh còn lại chưatham gia BHYT ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khoẻ cho các em, những chủnhân tương lai của đất nước. Nguyên nhân những hạn chế trên do cán bộ quản lýmột số đơn vị trường học chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện BHYT đối vớihọc sinh. Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm luậtBHYT, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, Chủ tịch UBNDtỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủtịch UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau :

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộcSở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện đạt từ 70% trở lên họcsinh tham gia BHYT trên tổng số học sinh thuộc diện bắt buộc trong năm học2013-2014.

- Giao chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh trong năm 2013cho các trường Trung học phổ thông do Sở trực tiếp quản lý từ 70% học sinh thamgia BHYT trở lên trên tổng số thuộc diện bắt buộc phải tham gia.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội và các đơn vị liên quanhướng dẫn thực hiện BHYT cho học sinh theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.

- Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệuquả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khoẻ ban đầucho học sinh và thanh quyết toán với cơ quan BHXH theo đúng quy định của Bộ Tàichính hướng dẫn. Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá công tác BHYT học sinh đểxét thi đua, khen thưởng.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quantruyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHYT đối vớiphụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triểnđối tượng học sinh tham gia BHYT.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với chínhquyền các xã, phường, thị trấn, các tổ chức địa phương, các trường học trong côngtác vận động, đề ra chính sách, giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia BHYT củanhóm đối tượng là học sinh.

3. Sở Tài chính:Tham mưu, trình UBND tỉnh bốtrí ngân sách hỗ trợ 30% kinh phí đóng BHYT cho học sinh để đảm bảo quyền lợivề BHYT cho các em theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nâng cao yđức đội ngũ thầy thuốc, tăng cường chất lượng KCB, thực hiện tốt chức năng quảnlý nhà nước về KCB và quản lý BHYT. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiệnNghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực BHYT.

- Chỉ đạo cho Trung tâm Y tế huyện, thị xã hướng dẫncho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức có liên quan tạiđịa phương trong công tác vận động, tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh họcsinh về chính sách, pháp luật, lợi ích về BHYT nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYTcủa đối tượng này từ 70% trở lên. Đặc biệt là các xã, phường, thị trấn đã có kếhoạch xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

5. Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường côngtác chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức có liên quan, đề ra cơ chế, giải phápnhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng học sinh tại địa phương từ 70% trởlên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởngcác ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiệnchỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn