ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI CÁC MỎ CÓSỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnhhoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác”, các ngành,các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện vàđã đạt được những kết quả nhất định: Công tác quản lý nhà nước đối với hoạtđộng khoáng sản đã được tăng cường, có những bước chuyển biến rõ rệt, tìnhtrạng khai thác khoáng sản trái phép đã được chấn chỉnh, từng bước đi vào nềnếp; công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật được nâng cao về chiều sâu và chiềurộng; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản đã được chú trọng; cáctổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệmôi trường và chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản; các mỏ đã cung cấpkịp thời nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, đặc biệt là vật liệuxây dựng thông thường trên địa bàn; góp phần đáng kể vào giải quyết công ănviệc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thờigian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập: Đó là tình trạng khai thác khôngđúng thiết kế mỏ, không đúng ranh giới, diện tích mỏ, gây ra tình trạng sạt lởtầng, tuyến, moong khai thác; gây ô nhiễm môi trường; gây mất an toàn lao động;nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong khai thác cao (đặc biệt là vào mùa mưabão)… đặc biệt tại các mỏ đá và mỏ khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp, có trường hợp gây hậu quả tai nạn lao động nghiêm trọng. Nguyên nhân:Do công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyệnvà cơ sở chưa thực sự hiệu quả, chưa thường xuyên và còn có tình trạng chồngchéo, không phân định rõ trách nhiệm. Nhận thức của các doanh nghiệp về côngtác đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản còn hạn chế;ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của một số tổ chức, doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh chưa nghiêm túc, chưa thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm trongkhai thác mỏ lộ thiên, chưa chú trọng quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn laođộng trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản.

Từ thực tế trên, để tăng cường công tác quản lý nhànước đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ có sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiết lập lại hoạt động khai thác mỏnhằm đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo đúng quy định pháp luật; Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các ngành liên quanthực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Công Thương chủ trì:

a) Kiểm tra, rà soát Giấy phép sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, rà soát điều kiện, tiêu chuẩnan toàn đối với các kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; chấn chỉnh các đơn vị sửdụng vật liệu nổ công nghiệp có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quyđịnh pháp luật và báo cáo UBND tỉnh thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ.

b) Khi hết hạn Giấy phép sử dụng vật liệu nổ phảithông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương biết đểgiám sát. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát doanh nghiệp thực hiện niêm phong khochứa vật liệu nổ khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ hết hạn theo quy định.

c) Rà soát, thẩm tra thiết kế mỏ tại các mỏ (trừ mỏkhoáng sản làm vật liệu xây dựng) và hướng dẫn chủ đầu tư phê duyệt theo quyđịnh. Rà soát trình độ, tiêu chuẩn Giám đốc điều hành mỏ và chỉ huy nổ mìn tạicác mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định hiện hành. Kiểm traviệc sử dụng vật liệu nổ, việc lập hộ chiếu khoan nổ mìn tại các mỏ đảm bảođúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

d) Tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thứcđối với Giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và những người cóliên quan đến vật liệu nổ công nghiệp đảm bảo các quy định để thực hiện nhiệmvụ tại mỏ. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ về tiêu chuẩn của người chỉ huy nổ mìn,thợ nổ mìn và những người làm việc có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp. Phốihợp với các cơ quan kiểm tra, nghiệm thu công trình kho chứa vật liệu nổ côngnghiệp cố định được trước khi đưa vào sử dụng; thống nhất địa điểm cho phép đặtkho đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh.

2. Sở Xây dựng chủ trì:

Rà soát, thẩm tra Thiết kế mỏ tại các mỏ làm vậtliệu xây dựng có sử dụng vật liệu nổ và hướng dẫn chủ đầu tư phê duyệt theo quyđịnh. Kiểm tra việc thực hiện khai thác theo Thiết kế mỏ đã phê duyệt. Xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

3. Công an tỉnh chủ trì:

Kiểm tra việc chấp hành các quyđịnh về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại các mỏ có sử dụng vậtliệu nổ công nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Sở Lao động Thương binh vàXã hội chủ trì:

Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra,giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động;các chế độ, chính sách đối với người lao động trong hoạt động khai thác khoángsản; hướng dẫn khai báo và kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêmngặt về an toàn - vệ sinh lao động; hướng dẫn tổ chức tập huấn công tác an toàn- vệ sinh lao động cho chủ sử dụng lao động, cán bộ an toàn lao động và ngườilao động tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì:

a) Kiểm tra, rà soát việc chấphành các thủ tục về thuê đất, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, việclập Bản đồ hiện trạng mỏ và các quy định pháp luật về khoáng sản tại các mỏ cósử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

b) Đối với những trường hợp hếthạn Giấy phép khai thác khoáng sản phải thông báo công khai đến các cơ quanchức năng, chính quyền địa phương được biết để quản lý, giám sát.

6. Ủy ban nhân dân các huyện,thành, thị chủ trì:

a) Chủ động thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; lập Đoàn kiểm tra củahuyện tiến hành kiểm tra trong khai thác khoáng sản đối với các mỏ có sử dụngvật liệu nổ công nghiệp (kiểm tra ranh giới mỏ, an toàn về tầng, tuyến khaithác mỏ, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản).Kiểm tra, giám sát các nội dung mà tổ chức, doanh nghiệp khai thác khoáng sảnđã ký cam kết với đại diện các cơ quan nhà nước (Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND cấp huyện, UBND cấp xã). Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmtheo thẩm quyền.

b) Khi triển khai kế hoạch thanhtra, kiểm tra cần thông báo đến các cơ quan liên quan để biết và phối hợp nhằmtránh tình trạng kiểm tra chồng chéo. Khi kết thúc đợt kiểm tra, báo cáo kếtquả với UBND tỉnh, đồng gửi các sở, ngành liên quan.

7. UBND cấp xã có trách nhiệm:

Kịp thời phát hiện các trường hợpkhai thác mỏ trên địa bàn gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, gây ô nhiễmmôi trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền vàbáo cáo cơ quan cấp trên để có biện pháp giải quyết. UBND cấp xã có trách nhiệmthực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tựxã hội tại các khu vực khoáng sản trên địa bàn.

8. Cơquan thông tin truyền thông và các sở, ngành, cơ quan liên quan, các tổ chứcđoàn thể:

Theo chức năng, nhiệm vụ tích cựctăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, hướng dẫnvà kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản theothẩm quyền.

9. Tổ chức, doanh nghiệp khaithác khoáng sản:

a) Chỉ được đi vào khai thác khiđã thực hiện đầy đủ các quy định: Thuê đất; nộp tiền ký quỹ phục hồi môitrường; hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo cam kết được cơ quancó thẩm quyền xác nhận; lập Thiết kế mỏ nộp Sở Công Thương hoặc Sở Xây dựngthẩm tra; Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ nộp về Sở Công Thương để được chấpthuận; đã được cơ quan Công an thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về anninh trật tự đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện và biên bảnkiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Thông báo Kế hoạch khai thác đến cáccơ quan liên quan và chính quyền địa phương.

b) Quá trình khai thác phải thựchiện đúng thiết kế mỏ đã phê duyệt như: Thực hiện xây dựng cơ bản mỏ, bạt ngon,xén chân tuyến, mở vỉa tạo tầng khai thác theo đúng Thiết kế mỏ; trang cấp đầyđủ phương tiện, thiết bị lao động cho người lao động. Thực hiện và giám sát cáchoạt động khoan, nổ mìn theo đúng quy định. Không được để xảy ra mất an toànlao động và ảnh hưởng ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động. Thực hiệnnghiêm các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo antoàn giao thông trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụkhoáng sản.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu cácSở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, thị xã, Thủ trưởngcác cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ TN và MT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các huyện, thành, thị ủy;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Công báo, NCTH;
- Lưu VT, KT4 (KT4-120b).

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh