UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2004

THÔNG BÁO

Kết luận của UBNĐ Tỉnh tại cuộc họp ngày 07/8/2004 về triển khai thực hiện

Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

_________________________

Ngày 07/8/2004 tại Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn triển khai Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - TB và xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc miền núi, Chi cục Định canh định cư, Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn, UBND các huyện: A Lưới, Nam Đông, Hương trà, Phú Lộc, Phong Điền.

Sau khi phổ biến nội dung Quyết định số 134/2004 của Thủ tướng Chính phủ và nghe ý kiến thức tham gia của các thành viên dự họp đề xuất các biện pháp triển khai, đòng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kết luận:

Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 1 số nghèo là chính sách lớn của Chính phủ có tác động tốt đến tâm tư tình cảm, đời sống chính trị xã hội ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn để triển khai trên địa bàn Tỉnh, yêu cầu thực hiện tốt những nội dung sau:

1. UBND Tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh gồm đại diện các ngành các địa phương có liên quan làm thành viên; thành lập bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm đại diện các phòng chức năng của các Sở có liên quan do đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, Ban Dân tộc miền núi làm Tổ phó. cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo do chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban đối với huyện Nam Đông và A Lưói, các huyện khác tùy theo tính chất công việc để thành lập Ban chỉ đạo nếu cần. thiết.

2. UBND các luyện, Ban chỉ đạo huyện có trách nhiệm phổ biến công khai Quyết định 134/2004 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tận người dân tộc thiểu số của từng thôr, bản để người dân biết rõ và xác định đối tượng được hưởng các chính sách theo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các huyện tổ chức đoàn điều tra tình hình các hộ đồng bào dân tộc theo các tiêu chí có liên quan, để xác định đối tượng được hưởng, các chính sách được hưởng. Đối tượng điều tra là các hộ dân tộc nghèo (có sổ chứng nhận hộ nghèo). Các hộ không nằm trong đối tượng hộ nghèo nhưng vẫn rất khó khăn thì đăng kí theo một danh sách riêng để xem xét, vận dụng.

Điều tra theo theo 4 tiêu chí: Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; (tham khảo phương pháp tổ chức điều tra về nhà ở của huyện A Lưới để thực hiện). Điều tra bổ sung các nhà có nhiều hộ đang ở chung (đã có hộ khẩu riêng) và một số trường hợp đặc biệt khác để xét đưa vào diện được hưởng chính sách (có chụp ảnh nhà).

4. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các nông lâm trường có liên quan soát xét diện tích đất có thể giao lại cho địa phương sản xuất để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các huyện có biện pháp lồng ghép việc sắp xếp lại dân cư kết họp thực hiện cấc chính sách của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường cân đối khả năng thu hồi đất giao lại cho ngưồi dân tộc

5. Về kinh phí triển khai việc điều tra: Sở Tài chính đề xuất ƯBND Tỉnh trích ngân sách hỗ trợ cho Ban chỉ đạo Tỉnh và các huyện điều tra, lập đề án.

6. Phân công:

6.1. Các cơ quan soạn thảo các biểu mẫu điều tra để hướng dẫn cho các huyện triển khai thống nhất:

* Sở Lao động - TB và Xã hội: Mầu điều tra nhà ở, đất ở.

* Sở Tài nguyên và Môi trường: Mẫu điều tra đất sản xuất.

* Sở Nông nghiệp và PTNT: Mẫu điều tra các công trình nước sinh hoạt.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư: Mẫu biểu tổng hợp chung.

6.2. Các Sở có liên quan chịu trách nhiệm từng lĩnh vực cụ thể trong việc giúp các huyện xây dựng đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ toàn bộ thông tin, đề án của các huyện để tổng hợp thành đề án về các chinh sách của đồng bào dân tộc của Tỉnh.

6.3. Các huyện hoàn thành đề án của huyện mình trước ngày 15/9/2004 và chịu trách nhiệm (chỉ đầu tư) đối với việc triển khai đề án, dự án hỗ trợ các chính sách cho hộ dân tộc nghèo trên địa bàn huyện.

6.4. Phân công các Sở phối hợp, giúp đỡ các huyện:

* Sở Lao động - TB và Xã hội giúp huyện Nam Đông,

* Sở Nông nghiệp và PTNT giúp huyện A Lưới,

* Sở Tài chính giúp huyện Phong Điền,

* Sở Tài nguyên và Môi trường giúp huyện Hương Trà,

* Sở Xây dựng giúp huyện Phú Lộc.

Thông báo này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông qua; UBND Tỉnh thông báo đê các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Ngọc Thọ