ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 126/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀNGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH CẤP PHÁT NGOẠI TỆTHUỘC QUYỀN SỦ DỤNG CỦA THÀNH PHỐ

Hàng năm quỹ ngoại tệ thuộcquyền sử dụng của thành phố là có hạn, gừ đó việc xét duyệt kế hoạch cấp phátcũng như việc sử dụng ngoại tệ phải chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm đáp ứng đúngcác nhu cầu về nhập khẩu (tiền ngạch) các loại vật tư kỹ thuật, thiết bị phụtùng hết sức cần thiết của sản xuất và đời sống trong điều kiện Nhà nước chuabảo đảm trang trải đủ và đồng bộ.

Trước mắt, trong năm 1980, Ủyban nhân dân thành phố quy định một số vấn đề về nguyên tắc, trình tự về xétduyệt và cấp phát quỹ ngoại tệ thuộc quyền sử dụng của thành phố như sau :

I- NGUYÊN TẮC CẤP PHÁT NGOẠITỆ.

Do nguồn ngoại tệ thuộc quyền sửdụng của thành phố có hạn, trước nhu cầu to lớn và đa dạng của các ngành, phảicó sự chọn lựa giải quyết ưu tiên cho từng phương án phát triển xét thấy cóhiệu xuất đầu tư cao, thời gian sinh lợi sớm hoặc có khả năng tạo sức bật mớicho đơn vị được cấp phát. Cụ thể :

1. 40% ngoại tệ dành cho cácngành sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ và xuất khẩu tiểu ngạch (có một phần dànhcho xuất khẩu đại ngạch) kể cả nhập khẩu hàng hóa đối lưu để mở rộng và khuyếnkhích thu mua hàng xuất khẩu trong và ngoài thành phố. Cách phân phối tổng số40% là ngành nào, cơ sở nào đóng góp nhiều cho xuất khẩu sẽ được phân phối ưutiên hơn.

2. 30% ngoại tệ dành cho việcnhập khẩu vật tư kỹ thuật, phụ tùng, thiết bị hết sức cần thiết và đầu tư chiềusâu vào các phương án phát triển của các ngành sản xuất then chốt của thành phốđang gặp khó khăn.

3. 20% ngoại tệ dành cho nhậpkhẩu bổ sung cho các ngành dịch vụ công cộng của thành phố có quan hệ trực tiếpđến đời sống nhân dân (như điện, nước, y tế, vệ sinh phòng dịch, vận tải côngcộng...).

4. 10% còn lại dành cho Ủy banKế hoạch thành phố cân đối cho các nhu cầu nhập khẩu đột xuất chưa ước tínhtrước được.

II- ĐỊNH KỲ XÉT CẤP NGOẠI TỆ.

Trong năm 1980, Ủy ban nhân dânthành phố sẽ xét duyệt cấp phát ngoại tệ nhập khẩu vào 4 kỳ hạn nhứt định là :

- Tháng 1/1980

- Tháng 4/1980

- Tháng 7/1980

- Tháng 9/1980

1. Các sở, ban, ngành của thànhphố phải tập hợp nhu cầu nhập khẩu cả năm 1980 cho mình gởi đến Ủy ban Kế hoạchthành phố chậm nhất là ngày 20-12-1979 có ghi rõ thứ tự ưu tiên và thuyết minhmục đích sử dụng.

Chú ý : Không được ghi trùng lắpcác mặt hàng đã được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt nhập theo đơn hàng năm1979 mà hàng chưa về kịp.

2. Ủy ban Kế hoạch thành phố căncứ tồn qũy ngoại tệ của thành phố và khả năng kết hối từng quý năm 1980, dựavào nguyên tắc ưu tiên cấp phát nói ở điều 1, định ra khối lượng ngoại tệ cấpphát cho mỗi quý có dự kiến phân bổ cho từng ngành, trình Ủy ban nhân dân thànhphố xét duyệt.

3. Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố sẽ họp với các ngành có liên quan, xét duyệt từng hạng mục nhập khẩuvà thông báo chính thức gởi đến các cơ quan chấp hành.

III- CÁC MỐI LIÊN HỆ VÀ TRÁCHNHIỆM.

1. Đơn vị được cấp phát ngoại tệcó trách nhiệm lập đơn hàng nhập khẩu chính xác, đầy đủ, thuận tiện cho việcgiao dịch đối ngoại. Đối với các đơn hàng nhập phụ tùng máy móc chuyên dùngphải có sự cân nhắc kỹ để tránh yêu cầu nhập những thứ quá vụn vặt, kỹ thuậtlạc hậu làm mất thời giờ, công sức và phí tổn tìm kiếm khó nhập khẩu được đồngbộ, hạn chế tác dụng của việc nhập khẩu bổ sung đối với hoạt động sản xuất củađơn vị.

2. Chủ hàng phải quan hệ chặtchẽ với cơ quan kinh doanh nhập khẩu được chỉ định thực hiện đơn hàng nhập khẩuđể cùng bàn bạc giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong quá trình thăm dòthị trường về quy cách hàng hóa, số lượng, thời gian điều hàng về cũng như giaonhận và thanh toán.

3. Đơn vị chủ hàng và cơ quanchủ quản cấp trên của đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về đơn hàng đềnghị nhập. Trường hợp có lý do chánh đáng cần thay đổi quy cách hàng nhập, phảicó văn bản chính thức của đơn vị chủ hàng đề nghị, có thủ trưởng cấp trên xácnhận (giống như thủ tục của việc lập đơn hàng) và gởi gấp đến Ủy ban Kế hoạchthành phố. Căn cứ vào yêu cầu mới của chủ hàng, Ủy ban Kế hoạch bàn với cơ quannhập khẩu xem xét kỹ thấy có khả năng sẽ thuận cho chuyển đổi nhưng phải vớiđiều kiện :

- Không được tăng hơn số ngoạitệ đã được duyệt, nếu quá tổng số ngoại tệ được duyệt cho đơn vị thì phải đượcỦy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Kiến nghị sửa đổi đơn hàngnhập phải gởi sớm, khi đơn hàng trước chưa thực hiện.

4. Chủ hàng phải làm các thủ tụccần thiết về việc xin cấp vốn tài chánh đủ để nhận và đưa vào sản xuất vật tưnhập khẩu và phải báo cáo rõ ràng kết quả sử dụng số vật tư nhập khẩu đó lên Ủyban nhân dân thành phố. Trước mắt, Ủy ban Kế hoạch thành phố có trách nhiệm đônđốc các chủ hàng đã được cấp phát ngoại tệ để nhập hàng năm 1978 và 1979 làmbáo cáo gởi Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 01/1980 về kết quả kinh tế sửdụng vật tư, hàng hóa và thiết bị đã nhập.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải