THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1997

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHUẨN BỊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 1/4/1999

Kết quả tổng kiểm tra dân số(TĐTDS) gần đây nhất của nước ta tiến hành vào 1/4/1989 đã cung cấp một khốilượng thông tin lớn và chi tiết, được sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng cáckế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho công tác quảnlý của các ngành, các cấp trong thời gian qua. Đến nay, số lượng, chất lượng vàphân bố dân số cũng như mức sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi, cần điềutra chính xác để có cơ sở đánh giá kết quả của các chủ trương, chính sách trong10 năm kể từ cuộc TĐTDS năm 1989, và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội cho những năm đầu thế kỷ 21.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về thôngtin dân số với chất lượng cao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổng cục Thống kê chủ trìphối hợp với các ngành liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bịcho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào đầu năm 1999.Tất cả các khâu chuẩn bị liên quan đến việc xây dựng phương án và kế hoạch tổngđiều tra, bao gồm các cuộc điều tra thử nghiệm, phải kết thúc trong quý II năm1998.

2. Các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ,Ngoại giao phối hợp với Tổng cục Thống kê tiến hành xây dựng phương án và kếhoạch điều tra số nhân khẩu do ngành mình phụ trách.

3. Bộ Tài chính giải quyết kinhphí cho các khâu chuẩn bị, đồng thời cùng với Tổng cục Thống kê lập dự trù kinhphí chi tiết cho cuộc tổng điều tra.

4. Trong quá trình chuẩn bịTĐTDS và nhà ở, Tổng cục Thống kê có thể tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tàichính của các Tổ chức Quốc tế và các nước. Khoản hỗ trợ này phải được cân đốitrong nguồn kinh phí cho cuộc tổng điều tra.

Sau khi hoàn thành công tácchuẩn bị và phương án tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng cục Thống kê báo cáođể Chính phủ xem xét và quyết định.

Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngànhliên quan có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)