BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác Quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã

_______________________

Trong thời gian qua, hoạt động gây nuôi sinh sản, sinh truởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã phát triển nhanh chóng ở nhiều địa phương, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, công tác quản lý trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật chưa được quan tâm đúng mức, nên đã hình thành các trại nuôi một cách tự phát, không đăng ký với các cơ quan chức năng. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong việc quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo.

Ngày 6/12/2006 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3270/BNN-KL về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở gây nuôi và trồng cấy nhân tạo động vật và thực vật hoang dã, trong đó, yêu cầu các địa phương thống kế, báo cáo đánh giá tình hình quản lý động vật, thực vật của địa phương về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2007. Tuy nhiên, cho tới nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ nhận được báo cáo của một số tỉnh về tình hình gây nuôi, trồng cấy các loài động vật, thực vật hoang dã.

Để quản lý hoạt động gây nuôi, phát triển động vật, thực vật hoang dã; thực hiện đúng quy định của pháp luật và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES); đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân gây nuôi, trồng cấy động vật, thực vật sản xuất kinh doanh ổn định tránh những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm và các cơ quan có liên quan của địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động sau:

1. Tăng cường công tác quản lý trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo đối với các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng,

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 5/7/2006 về việc công bố Danh mục các loài động vật thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES. Chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo đúng các điều kiện quy đinh tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Nghị định số 82/2006NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

2. Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo đối với các loài động vật thông thường (không quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN).

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật thực vật hoang dã đã đăng ký thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt đối với các trại nuôi động vật hung dữ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người nuôi và dân trong vùng.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật trong việc quản lý gây nuôi, tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu động vật thực vật hoang dã đến người dân, đảm bảo pháp luật được hiểu đúng đắn và đi vào cuộc sống.

5. Báo cáo theo yêu cầu tại công văn số 3270/BNN-KL ngày 6/12/2006 gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) trước ngày 30/6/2007.

Giao Cục Kiểm lâm hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc thực hiện chỉ thị này, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện của điạ phương, tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo giải quyết./. 

Bộ trưởng

(Đã ký)

Hà Công Tuấn