ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 13/2001/CT-UB

Đàlạt, ngày 26 tháng 06 năm 2001

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 08/2000/NĐ-CP NGÀY 22/02/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ngày 22/02/2001 Chính phủ có Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thay thế Nghị định 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ. Ngày 04/5/2001 Bộ Công an có Thông tư số 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, không để bọn tội phạm và phần tử xấu lợi dụng các ngành, nghề này hoạt động phạm pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo mọi điều kiện đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế đất nước. UBND tỉnh chỉ thị cho UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc, Thành phố Đàlạt, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA của Bộ Công an quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện với các nội dung cụ thể sau đây :

1/ UBND các huyện, Thành phố Đàlạt, Thị xã Bảo Lộc chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng có kinh doanh rà soát, nắm vững các cơ sở kinh doanh, các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo địa bàn quản lý hành chính để có phương án triển khai thực hiện tốt Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức cho các doanh nghiệp, những người kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự và quần chúng nhân dân học tập, quán triệt nắm vững nội dung, yêu cầu Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 02/2001/TT-BCA của Bộ Công an để mọi người tự giác thực hiện.

2/ Đối với những doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, hộ kinh doanh cá thể kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kể cả các cơ sở của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang đã thực hiện trước khi Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ có hiệu lực phải chủ động xem xét những quy định về điều kiện an ninh trật tự để đăng ký bổ sung những thủ tục, hồ sơ với cơ quan quản lý chức năng theo quy định của Nghị định 08/2001/NĐ-CP và Thông tư 02/2001/TT-BCA.

3/ Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp, các Công ty và những tập thể, cá nhân xin hành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải làm đầy đủ thủ tục về an ninh trật tự theo quy định của Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ trước khi đi vào hoạt động kinh doanh.

4/ UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2001/TT-BCA của Bộ Công an trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phổ biến các nội dung, yêu cầu, thủ tục, hồ sơ về điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp, các Công ty và những tập thể, cá nhân kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự và tổ chức phân công, phân cấp quản lý một cách chặt chẽ, hợp lý theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP và Thông tư 02/2001/TT-BCA.

5/ Sở Tài chính vật giá hướng dẫn việc thu nộp lệ phí trong đăng ký, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Dự tính kinh phí phục vụ cho việc tập huấn và in ấn một số biểu mẫu phục vụ cho công tác triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ là một công tác lớn vừa liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội lại vừa đảm bảo cho kinh doanh sản xuất phát triển kinh tế-xã hội của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Vì vậy, UBDN tỉnh yêu cầu UBND các huyện, Thành phố Đàlạt, Thị xã Bảo Lộc và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả, sớm đi vào ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên