ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Thành ph Cao Lãnh, ngày 15 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG,CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2007

Theo Thông báo của Viện Pasteur thành phố Hồ ChíMinh, Đồng Tháp là một trong những Tỉnh có số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng rấtcao trong khu vực và qua Báo cáo của Sở Y tế Đồng Tháp tính đến ngày 29 tháng 4năm 2007 toàn Tỉnh có 1.311 cas mắc bệnh sốt xuất huyết trong đó có 165 casbệnh rất nặng và đã có 01 trường hợp tử vong, số trường hợp mắc đã tăng 2.18lần và số bệnh nhân nặng cũng tăng 1.79 lần so với cùng kỳ năm 2006. Bệnh sốtxuất huyết xuất hiện cao ở tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn Tỉnh.

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết có thể gâythành dịch lớn, Ủy ban nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố:

- Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chiếndịch diệt muỗi, diệt lăng quăng trên địa bàn dân cư tại 100% xã, phường, thịtrấn của địa phương;

- Chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể như:Phòng Văn hoá - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh,... tuyên truyền rộng rãi các biện pháp tiêu diệtlăng quăng, đảm bảo không để dụng cụ chứa nước có lăng quăng tại các hộ giađình, vận động nhân dân làm vệ sinh nhà ở, dùng các biện pháp diệt muỗi, khaithông cống rãnh, phát quang bụi rậm, cho trẻ em ngủ mùng cả ban ngày.

- Ở những nơi có mật độ muỗi cao, có số cas sốtxuất huyết tăng cao, phải có biện pháp phòng, chống hiệu quả nhất, không đểdịch bệnh bùng phát.

- Giao chỉ tiêu giảm mắc sốt xuất huyết cho từnghuyện, thị xã, thành phố trong toàn Tỉnh là dưới 208cas/100.000dân và 60% hộgia đình kiểm tra không có có lăng quăng trong nhà. Chịu trách nhiệm về việcđịa phương xảy ra bùng phát dịch sốt xuất huyết.

2. Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiệnchiến dịch diệt lăng quăng trên toàn Tỉnh, ít nhất 2 lần/năm; tổ chức kiểm tragiám sát mật độ muỗi, lăng quăng và định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiệnchiến dịch về Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

- Phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh cótrách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, đề xuất khen thưởngkịp thời những địa phương thực hiện tốt chiến dịch, đồng thời nghiêm khắc phêbình những địa phương có số cas mắc sốt xuất huyết cao, định kỳ báo cáo về Ủyban nhân dân Tỉnh.

3. Giám đốc Sở Tài chính có kế hoạch cấp kinhphí cho các hoạt động thực hiện chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng.

4. Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phátthanh - Truyền hình Tỉnh có kế hoạch thực hiện các chuyên mục, các hình thứctuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp diệt muỗi, xúc rửathường xuyên dụng cụ chứa nước, vệ sinh môi trường, không để các vật dụng cóchứa lăng quăng ở xung quanh nhà.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêmtúc thực hiện Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrương Ngọc Hân