ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CÁ TRA THÂM CANH TRÊN KHU VỰC CẬP TUYẾNSÔNG BA LAI

Thời gian qua, tình hình nuôithủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, đặc biệt là nuôi cátra thâm canh dọc theo các tuyến sông, rạch chính, đã mang lại hiệu quả kinh tếcao cho người dân, góp phần tạo nguồn nguyên liệu chế biến và nâng cao giá trịkim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó, việc đào aonuôi cá tra thâm canh trên khu vực cập tuyến sông Ba Lai một cách tự phát, đấtđào ao và chất thải trong quá trình nuôi có thể ảnh hưởng, ô nhiễm nguồn nướcsông Ba Lai, trong khi dòng sông Ba Lai là hồ chứa nước ngọt chủ yếu của dự ánngọt hoá Bắc Bến Tre, ngoài việc phục vụ sản xuất còn là nguồn cung cấp nướcsinh hoạt chính yếu cho huyện Bình Đại, Ba Tri, một phần cho huyện Giồng Trômvà Châu Thành; do vậy, để đảm bảo vệ sinh nguồn nước sông Ba Lai, ổn định môitrường khu vực ven sông, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Từ ngày 05 tháng 6 năm 2007 không cho đầu tưphát triển mới ao, bè nuôi cá tra trên sông và khu vực cập tuyến sông Ba Lainhằm bảo vệ tốt môi trường nước của hồ chứa Ba Lai.

- Các trường hợp còn đang thi công đào ao nuôidở dang thì chỉ được phép thi công trọn vẹn một đơn nguyên nuôi cuối cùng (gồmao nuôi và ao xử lý nước và chất thải rắn), nhưng không quá 0,5 ha và đến ngày30 tháng 6 năm 2007 phải chấm dứt.

- Đối với các ao đang nuôi phải tiến hành thiếtkế hệ thống ao theo đúng quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường,phải có ao xử lý nước thải, có khu vực chứa bùn và chất thải rắn trong quátrình nuôi đạt tiêu chuẩn, thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31 tháng 12năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Bình Đại,Châu Thành và Giồng Trôm tổ chức ngay đoàn kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Ủy bannhân dân các xã, thị trấn kiểm tra thực hiện đúng tinh thần chỉ thị, xử lýnghiêm mọi trường hợp vi phạm, đồng thời thống kê các cơ sở hiện đang nuôi, lậpbiên bản cam kết phải thiết kế lại hệ thống ao nuôi có xử lý nước thải theođúng quy trình.

3. Sở Thủy sản phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn quy trình xây dựng ao nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩmvà môi trường, quy trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường cho ngườinuôi thực hiện. Hỗ trợ các huyện thị trong việc kiểm tra như nêu trên, từng lúctổ chức đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất để xử lýcác vi phạm.

Sở Thủy sản nhanh chóng hoàn chỉnh dự án quyhoạch chi tiết nuôi cá da trơn trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

4. Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh vàTruyền hình, Báo Đồng Khởi, các đoàn thể tỉnh có biện pháp thông tin, tuyêntruyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệmôi trường, bảo vệ nguồn nước sông Ba Lai, thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thịnày.

5. Các cơ quan, đoàn thể trong toàn tỉnh triểnkhai tinh thần Chỉ thị này để cán bộ viên chức biết, gương mẫu thực hiện và tácđộng đến nhân dân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch trên sông Ba Lai.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng