UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Nước là nguồn tàinguyên quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyếtđịnh sự tồn tại và phát triển của con người, của đất nước. Trong những năm quaviệc khai thác nước thiếu quy hoạch, sử dụng nước lãng phí, việc xử lý nướcthải của các khu vực tập trung dân cư: Thị xã, trung tâm các huyện, thị; cáckhu vực khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản đã làm suy giảm nguồn nước vàcó nguy cơ cạn kiệt, chất lượng nguồn nước cũng suy giảm nghiêm trọng. Nguyênnhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác quản lý tài nguyên nước chưa đượcquan tâm đúng mức: việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân bảo vệ, sử dụng tiếtkiệm nước chưa được chú trọng, việc quản lý công tác khai thác, sử dụng nướcchưa chặt chẽ theo các qui định của pháp luật.

Để chấn chỉnh và tăngcường hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc thăm dò, khaithác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoannước, bảo vệ, phòng chống nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo khaithác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhândân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài nguyên vàMôi trường:

Chủ trì phối hợp vớicác sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổbiến Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn, bồidưỡng cho cán bộ Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cấp xã, về công tác quảnlý tài nguyên nước.

Điều tra, đánh giáhiện trạng khai thác tài nguyên nước trên địa bàn; xây dựng quy hoạch, kế hoạchbảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước trình UBND tỉnh phêduyệt.

Chủ trì xây dựng quy địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyênnước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc phạm vi hộ gia đình trình UBND tỉnh phêduyệt .

Tổ chức thanh tra,kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tàinguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không tuân theo các quy định của phápluật; hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, vi phạm quy định tronggiấy phép.

2. Sở Xây dựng:

Tăng cường kiểm tra,đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và nhà thầu khảo sát, xây dựng trong việc bảovệ tài nguyên nước dưới đất, thông báo với sở Tài nguyên và Môi trường các côngtrình khoan ở độ sâu từ 10 mét trở lên trong thăm dò, khảo sát, thi công xây dựngnhằm phối hợp giám sát, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

3. Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn: Chỉ đạo đơn vị quản lý chương trình mục tiêu quốc gia nướcsạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện các thủ tục xin cấp phép khaithác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định (kể cả các công trình đã đưa vàokhai thác, sử dụng).

4. Các cơ quan thôngtin đại chúng: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của phápluật về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nướcthải vào nguồn nước, hành nghề khoan giếng và nội dung Chỉ thị này, kịp thờiphản ánh các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm góp phần nângcao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiếtkiệm, hiệu quả tài nguyên nước.

5. UBND các huyện, thịxã và xã, phường, thị trấn:

Tổ chức kiểm tra, rà soát,thống kê các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vàonguồn nước, hành nghề khoan giếng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Thống kê lập danh bạcác giếng khoan khai thác.

Giám sát các hoạt độngthăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghềkhoan giếng trên địa bàn, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo và đềxuất biện pháp quản lý với Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Các tổ chức, cánhân :

Hoạt động thăm dò,khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước phảituân thủ Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hành nghề khoan giếng phảicó giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải thực hiện đúng quy định tronggiấy phép.

Trong thời hạn 60ngày, kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành các trường hợp đang khaithác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoangiếng nhưng chưa có giấy phép theo quy định của pháp luật phải làm thủ tục cấpphép tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân các huyện,thị, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này tại địaphương.

Thủ trưởng các sở,ban, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáokết quả về UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ 06 tháng,hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thị, xã, phường trong tỉnh và các tổ chức,cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường