ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các tổchức, cá nhân và hộ gia đình tự phát đào ao nuôi cá với quy mô lớn, không theoquy hoạch, không đảm bảo về xử lý môi trường và diện tích đang tăng rất khókiểm soát, điều này đang đe dọa sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôitrồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vữngngành thủy sản trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị,thành phố:

- Công bố quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sảncủa địa phương để dân biết và thực hiện theo quy hoạch.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn thông báovà tổ chức thực hiện việc các tổ chức, cá nhân phải đăng ký, kê khai diện tíchnuôi trồng thủy sản của mình; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạchphát triển nuôi trồng thủy sản, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi viphạm và chấm dứt ngay việc tự phát đào ao nuôi cá của các tổ chức, cá nhân vàhộ gia đình trên địa bàn do cấp mình quản lý, kể cả diện tích trong quy hoạchmà không đăng ký với UBND xã.

- Phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn các tổchức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, xửlý vi phạm trong phạm vi quản lý của mình về Sở Thủy sản.

2. Sở Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầutư, UBND các huyện, thị, thành phố, Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy sảntỉnh An giang (AFA), các doanh nghiệp chế biến thủy sản, nhà đầu tư và các hộdân nuôi trồng thủy sản xây dựng dự án phát triển vùng nguyên liệu thủy sản củacác huyện, thị, thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới trêncơ sở rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển Thủy sản đến năm 2010 và địnhhướng đến năm 2020.

- Thẩm định các dự án phát triển vùng nguyên liệuthủy sản, phải đúng trình tự thủ tục và đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích củacác bên tham gia vùng dự án.

- Quy định cụ thể cho các chủ thể nuôi trồng và chếbiến xây dựng các vùng nuôi gắn với chế biến theo các tiêu chuẩn an toàn vàchất lượng, các vùng nuôi với nguyên liệu sạch, sinh thái theo một tiêu chuẩnquốc tế mà thị trường cần. Trước nhất trên nền tảng tiêu chuẩn SQF đã hìnhthành, đẩy mạnh du nhập các tiêu chuẩn quốc tế khả dụng khác, kiên trì địnhhướng xây dựng vùng nuôi an toàn chất lượng.

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất,kinh doanh giống, thuốc thú y thủy sản, điều kiện vệ sinh thú y trong nuôitrồng thủy sản.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn thủ tục về đất đai và bảo vệ môi trườngtrong nuôi trồng thủy sản.

- Tổ chức đăng ký bổ sung và định ra lộ trình phảihoàn thành đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đã lỡ đào ao nuôi cá,trước mắt là đối với những diện tích thuộc quy hoạch, sau đó là các diện tíchđã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bổ sung.

- Kiểm tra, xử lý, báo cáo với UBND tỉnh việc thựchiện quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôitrồng thủy sản tại các địa phương theo định kỳ hàng tháng.

4. Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy sảntỉnh An Giang (AFA):

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, UBND huyệnthị, thành phố, các tổ chức đoàn thể tổ chức lại sản xuất thủy sản trên địa bàntỉnh.

- Vận động các hội viên thực hiện đúng chủ trương,pháp luật của Trung ương, địa phương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh củamình.

5. Các Sở, ngành có liên quan: Sở Thủy sản,Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp, phối hợp với các cơ quan truyềnthông đại chúng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục và hướng dẫn nhân dânthông hiểu các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản.

6. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thựchiện, nơi nào không chấp hành, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý kỷluật thấp nhất là hình thức khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thịtrấn và thông báo trong toàn huyện, đồng thời báo cáo về Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh. Khuyến khích mọi công dân phát hiện và báo cáo với cơ quan chức năngcó thẩm quyền về mọi việc vi phạm của công dân và cán bộ.

Trên đây là các công tác trọng tâm, UBND tỉnh yêucầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;đã ký
- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Báo, Đài PTTH AG, Phân xã AG - phổ biến;
- Chánh, Phó văn phòng UB;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng