UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Luật Cư trú đã được Quốc hội khoá XI thông quatại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, đây là mộtđạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền,trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cưtrú. Ngày 29 tháng 3 năm 2007, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg vềtổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tráchnhiệm của lực lượng công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân; đảm bảoLuật Cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạtđộng quản lý cư trú nói riêng và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tựnói chung, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, ban, ngành tỉnh, cơ quanTrung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã triển khaithực hiện các công việc sau đây:

1. Công an tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thựchiện Luật Cư trú trong lực lượng công an; tổ chức tập huấn chuyên sâu về LuậtCư trú cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, nhất là lãnh đạo công an các cấp,lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và những người thamgia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dâncư, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, từng bước đápứng yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu nhândân trong công tác đăng ký, quản lý cư trú.

b) Lập kế hoạch đề nghị Bộ Công an cung cấp đầyđủ các biểu mẫu về đăng ký, quản lý cư trú, sổ tiếp nhận lưu trú, các giấy tờkhác về cư trú theo quy định mới của Luật Cư trú; thông báo rộng rãi và niêm yếtcông khai về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để nhândân biết thực hiện.

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ cán bộ cónăng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấnchỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túchoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức và nhân dân; cải tiến phươngpháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục đăng kýthường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai minh bạch, giảiquyết kịp thời mọi khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lýcư trú theo đúng quy định của pháp luật.

d) Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổtạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định củaLuật Cư trú.

đ) Nghiên cứu, đề xuất Bộ Công an, Uỷ ban nhândân tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư phát triển công nghệ thông tin đảm bảophục vụ tốt cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú và quản lý cơ sở dữ liệu vềcư trú trước mắt cũng như lâu dài.

2. Cơ quan quân sự:

Phối hợp với ngành công an hướng dẫn việc đăngký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan,quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân cư trú tại nơi đơn vị của ngườiđó đóng quân theo quy định của Luật Cư trú.

3. Sở Tư pháp:

a) Phối hợp với Công an tỉnh biên soạn, pháthành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cánbộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thựchiện luật được thống nhất;

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra,hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật hoặc các văn bản của các ngành và địa phương liên quan đến quyđịnh về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quancó thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

4. Sở Văn hoá Thông tin:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫncác cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương tuyên truyền rộng rãiLuật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú để các cơ quan, tổ chứcvà mọi công dân thông hiểu và thực hiện đúng quy định.

5. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kếhoạch và Đầu tư, các ngành liên quan khác và Uỷ ban nhân dân huyện, thị đảm bảokinh phí cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyênhàng năm. Riêng trong năm 2007 Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tưpháp có dự trù cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cấp bổ sungđể đảm bảo cho việc triển khai thực hiện khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành.

b) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quannghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về lệ phíđăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Tổ chức triển khai việc quản lý nhà nước vềcư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thihành Luật Cư trú theo phân cấp.

b) Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạođức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trình tự, thủ tụcđăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai minh bạch theođúng quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

c) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tốcáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật;kịp thời xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉthiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức và nhândân.

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm phápluật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu,kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung tráivới Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

đ) Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủtục, đặt ra việc thu phí, lệ phí không quy định trong Luật Cư trú và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh vàChủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương triển khai, tổ chức thựchiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu