ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Luật Cư trú được Quốc hội khóaXI thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm2007, quy định nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú; trình tự, thủ tục đăng ký,quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chứcvề đăng ký, quản lý cư trú. Do ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật, ngày 29tháng 3 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg vềviệc tổ chức thi hành Luật Cư trú.

Để tổ chức thựchiện Luật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phốyêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiệnmột số công việc cụ thể sau đây:

1. Công an thành phố:

a. Khẩn trươngchuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật Cư trú, coi đây là mộttrong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý hành chính về trật tự xãhội, cải cách hành chính của lực lượng Công an thành phố.

b. Tổ chức tậphuấn chuyên sâu Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trúđến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, đặc biệt đội ngũ cán bộlãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tácđăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn và những người tham gia công tác đăng ký thườngtrú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư.

c. Rà soát, thốngkê đầy đủ các trường hợp đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy địnhcủa Luật Cư trú để có kế hoạch, phương án bố trí cán bộ, sắp xếp nơi tiếp côngdân và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúngthời hạn theo luật định. Sắp xếp các điểm tiếp nhận lưu trú thuận lợi để các cánhân, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú.

d. Kiện toàn bộmáy làm công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng. Bố trí đủ cánbộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấnchỉnh tác phong làm việc, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ làm công tác đăngký, quản lý cư trú có thái độ, lời nói, cử chỉ, thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu,gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân. Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảmcông tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú kịpthời, chính xác, công khai, minh bạch; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại,tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của phápluật.

đ. Thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về trìnhtự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để nhân dân biết thực hiện.Tổ chức việc đăng ký cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện chongười đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc đăngký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tạinơi đơn vị người đó đóng quân bảo đảm đúng theo quy định của Luật Cư trú.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợpvới Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dânquận, huyện rà soát các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộkhẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

Phối hợp với Côngan thành phố, Sở Tư pháp tiến hành hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanhtruyền hình ở địa phương tuyên truyền rộng rãi nội dung Luật Cư trú và các vănbản hướng dẫn thi hành luật.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợpvới Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các ngành liên quan vàỦy ban nhân dân quận, huyện dự trù kinh phí để bảo đảm việc triển khai, thực hiệnLuật Cư trú trong dự toán chi hằng năm đúng quy định của pháp luật. Đối vớikinh phí triển khai tổ chức thực hiện Luật Cư trú trong năm 2007, Sở Tài chínhcần phối hợp với Công an thành phố dự toán chi tiết trình Ủy ban nhân dân thànhphố xem xét quyết định.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a. Tổ chức triểnkhai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cưtrú và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến Luật cư trú.

b. Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đứclàm công tác đăng ký quản lý cư trú ở cấp xã, phường, thị trấn; bảo đảm trìnhtự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, côngkhai, minh bạch theo đúng quy định của Luật cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an.

c. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại,tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của phápluật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lờinói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức,cá nhân.

Chỉ thị này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 và được phổ biến trên các phươngtiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Côngan thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dânquận, huyện tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo kết quảtriển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn,vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thanh Tòng