UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13 / 2011/CT- UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒABÌNH

Chăm lo phát triển giáo dục mầmnon là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở,của mỗi gia đình và toàn xã hội. Trẻ em được tiếp cận với giáo dục mầm non sớmsẽ thúc đẩy quá trình học tập, phát triển về thể chất, nhân cách, trí tệu tronggiai đoạn tiếp theo; nhất là trẻ em 5 tuổi- thời kỳ có tính quyết định để tạotiền đề phát triển về thể lực, nhân cách, trí tuệ trong tương lai.

Nhằm thực hiện tốt Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáodục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT ngày 12/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triểnkhai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; để bảođảm hầu hết trẻ em năm tuổi được đến lớp, được chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốtvề thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng vào họclớp 1, nhằm hoàn thành mục tiêu: Toàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chứcthực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Cụ thể hóa cácmục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5tuổi trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnnâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chủtrương, mục đích, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5tuổi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực củatỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Huy động tối đa trẻ em 5 tuổiđến lớp mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ ngày. Duy trì, giữ vữngvà phát triển số trẻ dưới 5 tuổi đến lớp không thấp hơn mức hiện có dưới nhiềuhình thức. Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi vào học ở các trường mầm non công lập.

- Chỉ đạo đổi mới nội dung chươngtrình, phương pháp giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dụctrẻ em 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 8%; từ năm học 2011- 2012có 100% lớp mầm non 5 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non mới; đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Triển khai các chương trình dịchvụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong chương trình đào tạo,bồi dưỡng giáo viên mầm non. Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sứckhỏe, dinh dưỡng trong các trường, lớp mầm non 5 tuổi theo các mục tiêu phổ cập;phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại giađình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng độingũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non. Tăng cường năng lực của cáctrường sư phạm, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ về số lượng, nâng caochất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình,cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, thực hiện công tác phổcập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩnphổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012.

- Thực hiện quy hoạch, phát triểnmạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên và huy động trẻ 5 tuổi đến trường.

- Dành quỹ đất, xây dựng đủ phònghọc, bảo đảm thuận tiện cho việc thu hút trẻ em đi học trên địa bàn; đầu tư cơsở vật chất, thiết bị, đồ chơi đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dụcmầm non mới. Bảo đảm 100% trường mầm non được trang bị máy vi tính và được kếtnối mạng Internet vào năm 2011; đến năm 2012 trang bị bộ thiết bị tối thiểu vàbộ thiết bị nội thất dùng chung cho 100% lớp mầm non 5 tuổi để thực hiện chươngtrình giáo dục mầm non mới.

- Bảo đảm ngân sách nhà nước chithường xuyên cho hoạt động chăm sóc, giáo dục mầm non 5 tuổi và thực hiện phổcập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo quy định; bảo đảm 100% kinh phí từngân sách nhà nước để chi thường xuyên cho các trường mầm non công lập; chỉ đạothực hiện các chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và các chếđộ, chính sách khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáodục mầm non trên địa bàn theo quy định.

- Tăng cường hỗ trợ cơ sở vậtchất, đào tạo đội ngũ giáo viên; ưu tiên đầu tư vùng có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo hướng xây dựng các trường kiêncố, đạt chuẩn quốc gia.

- Huy động các nguồn lực để tăngcường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vàtổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em dân tộc thiểu số, vùng khó khăn nhằm thựchiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Hàng năm, đưa chỉ tiêu phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em 5 tuổi vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các cấp chính quyền, bìnhxét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa.

3. Các Sở, ngành có liên quan phốihợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo và các huyện,thành phố triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em5 tuổi.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các đoàn thể của tỉnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trongtỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này.

4. Báo Hoà Bình, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyêntruyền việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàntỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơquan thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểmtra và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6tháng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh