ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỐI VỚI TÔM SÚ, TÔM THẺ CHÂNTRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Từ năm 2012 đến nay, tình hình bệnh trên tômnuôi ngày càng diễn biến phức tạp. Ngoài loại bệnh chủ yếu là đốm trắng phátsinh trong thời gian mùa lạnh (là loại virut phổ biến nhất đối với tôm nuôi),còn có bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (bệnh phát sinh chủ yếu trong mùa nắng,nóng), tác nhân gây bệnh được xác định là do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus;hiện nay các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp phòng, trịthích hợp; hậu quả của các bệnh này là tác động xấu đến sự sinh trưởng của tômnuôi, đặc biệt là tôm sú; với mức độ nguy hiểm và chiếm tỷ lệ cao hơn bệnh đốmtrắng đã gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Để góp phần hạn chế thiệt hại do bệnh tôm, giảmtỷ lệ rủi ro cho người nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong thời gian tới, Ủyban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Căn cứ điều kiện khí tượng, thủy văn và cáckết quả quan trắc môi trường, giám sát mầm bệnh đối với tôm nuôi... ban hànhkhuyến cáo khoảng thời gian không thả nuôi và lịch thời vụ ở các vùng nuôi tậptrung trên địa bàn tỉnh cho tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

b) Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trêntôm nuôi, kịp thời hỗ trợ hóa chất, hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịchbệnh trên người, cây trồng và vật nuôi các huyện, thị xử lý triệt để mầm bệnh,hạn chế lây lan; hướng dẫn người nuôi các thủ tục có liên quan để được hưởngcác chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

c) Trên các vùng nuôi tập trung khi tình hìnhbệnh tôm diễn biến phức tạp, đủ điều kiện công bố dịch theo quy định của Thôngtư số 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi thì chủ độngđề xuất công bố dịch để có thể huy động tốt nguồn lực, tập trung cho công tác chốngdịch sớm có hiệu quả, hạn chế lây lan trên diện rộng; đồng thời, thực hiệnchính sách hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủtướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủysản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Quyết địnhsố 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều3 Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Ủy bannhân dân các huyện, thị xã Gò Công tham mưu sửa đổi Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ khôi phục sảnxuất cho người nuôi tôm bị thiệt hại do các dịch bệnh nguy hiểm gây ra trên địabàn tỉnh Tiền Giang cho phù hợp với quy định hiện hành của Trung ương.

đ) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liênquan, các huyện, thị xã Gò Công tăng cường công tác quản lý giống, công táckiểm tra về chất lượng thức ăn, hóa chất, thuốc thú y cho tôm nuôi trên địa bàn.

e) Tăng cường công tác khuyến nông đối với contôm, đúc kết những mô hình nuôi có hiệu quả trong nhân dân để có thể phổ biến,nhân rộng cho các vùng nuôi trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động ngườinuôi tôm chấp hành tốt các quy định của nhà nước, thực hiện các mô hình nuôiphù hợp nhằm đảm bảo sản xuất có hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường và phátsinh dịch bệnh.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạtđộng nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi tôm sú,tôm thẻ chân trắng chấp hành tốt các khuyến cáo về khoảng thời gian không thảnuôi và lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã để đượccấp sổ theo dõi hoạt động nuôi thủy sản, được hướng dẫn và thực hiện đúng cácthủ tục về điều kiện vệ sinh thú y và môi trường theo quy định của Quyết địnhsố 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định vềquản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnhTiền Giang.

c) Giám sát, phát hiện, khai báo và xử lý kịpthời dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Thú y; không xổ, xả nước và xác tômnuôi bị bệnh ra môi trường bên ngoài khi chưa thực hiện các biện pháp xử lýtheo quy định.

3. Công an tỉnh, Sở Công Thương

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực hỗ trợ cho địaphương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực nuôitrồng thủy sản.

4. Ủy ban nhân dân các huyện Gò Công Đông, GòCông Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công

a) Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung củaChỉ thị này cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn,đoàn thể trên địa bàn.

b) Ưu tiên bố trí các nguồn vốn ngân sách đãphân cấp cho các huyện, thị xã để đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng cácvùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn. Trong trường hợp cần phải có nguồn vốnlớn thì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, đăng ký vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp vớicác tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhânnuôi tôm chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cấpsổ theo dõi hoạt động nuôi thủy sản và hướng dẫn thực hiện các thủ tục về điềukiện vệ sinh thú y và môi trường theo quy định của Quyết định số27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định vềquản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnhTiền Giang; chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các tổchức, hộ gia đình, cá nhân nuôi tôm và trực tiếp xử lý vi phạm theo thẩm quyềnhoặc phối hợp cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên địabàn xã quản lý.

5. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã trongphòng chống dịch bệnh ở địa phương

a) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyêntruyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi thủy sản;

b) Cấp sổ hoạt động nuôi thủy sản cho tổ chức,hộ gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi thủy sản;

c) Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về điều kiệnvệ sinh thú y và môi trường theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinhdoanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm traviệc thực hiện Chỉ thị này đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt độngnuôi tôm trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp tổ chức triểnkhai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhtheo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Kim Mai