ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/CT-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNHPHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Sau ba năm triển khai thực hiệnNghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản,hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những chuyểnbiến tích cực, đi vào nề nếp, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, từng bướcđáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản, góp phần tích cực vào sự phát triểnchung của đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địaphương, cơ quan, tổ chức chưa quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị định số17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháphướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, chưa tuân thủ trìnhtự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định, việc tổ chức thực hiện bán đấugiá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹNhà nước chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về bán đấugiá tài sản; các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa thực hiện nghiêm túc chếđộ báo cáo, thống kê theo đúng quy định; một số tổ chức bán đấu giá tài sản cóbiểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong việc tìm nguồn tài sản bán đấu giá,thậm chí thông đồng dìm giá tài sản nhằm trục lợi, gây thiệt hại cho chủ tàisản, tạo hoài nghi cho người tham gia đấu giá, gây ra khiếu kiện; nhiều doanhnghiệp bán đấu giá tài sản chưa đảm bảo cơ sở vật chất trong hoạt động bán đấugiá. Công tác thanh, kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địaphương liên quan trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Để chấn chỉnh hoạt động bán đấugiá tài sản, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách hànhchính, cải cách tư pháp, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc bánđấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua, Ủy ban nhân dântỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản nhấtlà tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất, có biện pháp kiểm tra, giám sátviệc bán đấu giá tài sản, quá trình tổ chức thực hiện bán đấu giá của các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động bán đấu giátài sản thực hiện đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bảnhướng dẫn thi hành;

b) Phối hợp với Sở Tài chính banhành Quy chế về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang;

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng đấu giá viên, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đấu giáviên nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của đấu giá viên trong hoạt động bán đấugiá;

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở,Ban, Ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thành lập cácHội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện; doanh nghiệp, chi nhánh; văn phòng đạidiện của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quyđịnh pháp luật;

đ) Củng cố, kiện toàn đội ngũcán bộ của Sở Tư pháp có đủ năng lực tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiệntốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về bánđấu giá tài sản tại địa phương. Quan tâm củng cố, kiện toàn Trung tâm Dịch vụBán đấu giá tài sản gắn với lộ trình chuyển đổi Trung tâm này sang hoạt độngtheo mô hình doanh nghiệp, phát huy cơ chế tự chủ về tài chính; phát triển cácdoanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở địa phương trước những yêu cầu mới về tăngcường hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản, bảo đảm các tổ chức này đủ nănglực để thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản, nhất là tài sản thi hành án, tàisản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất;

e) Phối hợp với cơ quan công anvà các Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nhữnghành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản; tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyênnghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện. Kịp thời phát hiện và chấnchỉnh, xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động bán đấu giá tài sản, đặcbiệt là trong quá trình bán đấu giá quyền sử dụng đất như thành lập và duy trìhoạt động trái với quy định hiện hành, thông đồng, dìm giá, có biểu hiện cạnhtranh không lành mạnh giữa các tổ chức bán đấu giá tài sản;

g) Tiếp tục triển khai, phổ biếnvà quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bảnhướng dẫn thi hành đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các Trung tâm vàdoanh nghiệp bán đấu giá tài sản nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cáccơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiệnhoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương;

h) Tổng hợp và báo cáo Bộ Tưpháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnhtheo định kỳ hàng năm và đột xuất.

2. Sở Tài chính:

a) Đối với việc bán đấu giá tàisản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất, tài sản nhà nước không thuộc trường hợp thành lập Hộiđồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thì hướng dẫn cơ quan, tổchức có thẩm quyền ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá tàisản chuyên nghiệp, đảm bảo việc bán đấu giá tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quyđịnh, tránh thất thoát tài sản nhà nước;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp quảnlý nhà nước đối với việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịchthu do vi phạm hành chính; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tài sản nhà nước. Nắmbắt thông tin, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyềngiải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bán đấu giá loại tài sản này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn, trách nhiệm trong việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanhnghiệp bán đấu giá đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệpvà các quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ;

b) Cập nhật, thông báo danh sáchvà các thay đổi liên quan đến đăng ký hoạt động của các doanh nghiệp có chứcnăng bán đấu giá tài sản gửi Sở Tư pháp;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp vàcác cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt độngcủa các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

4. Sở Tài nguyên và Môitrường:

Phối hợp với Sở Tư pháp quản lýnhà nước đối với việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợpNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiếptục phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến phápluật về bán đấu giá tài sản đến các đơn vị, phòng, ban, cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân trên địa bàn;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tàichính quản lý nhà nước đối với việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phươngtiện bị tịch thu do vi phạm hành chính;

c) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ 06 tháng và hàng năm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tàisản do mình thành lập cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

6. Các tổ chức bán đấu giátài sản chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản:

a) Nghiêm túc thực hiện đúngNghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 23/2010/TT-BTP và các văn bản hướng dẫnthi hành đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản;

b) Nghiêm cấm các hành vi saiphạm, tiêu cực và cạnh tranh không lành mạnh như hành vi trích phần trăm chongười có tài sản bán đấu giá; hành vi thông đồng của tổ chức bán đấu giá tàisản chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản với người đăng ký mua tài sảnbán đấu giá để dìm giá và những sai phạm, tiêu cực khác trong hoạt động bán đấugiá;

c) Các tổ chức bán đấu giá tàisản chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện nghiêm chế độ thốngkê, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất cho Ủy ban nhândân tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

7. Báo An Giang, Đài Phátthanh và Truyền hình An Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyêntruyền sâu rộng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 23/2010/TT-BTP và cácvăn bản hướng dẫn thi hành đến các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị và cá nhân cóliên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nhằm nâng caonhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác lãnhđạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản theo quyđịnh pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau mười ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND ngày 04tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghịđịnh số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đểxem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh;
- Website tỉnh An Giang; Đài PTTH An Giang;
- Báo An Giang;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH, XDCB, VHXH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng