ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC SỬ DỤNG BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI (GIÁ CỐ ĐỊNH NĂM 1982)

Thi hành quyết định số 88-CTngày 4-4-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành bảng giá cố địnhmới (giá cố định năm 1982) và quyết định số 220/TCKD-QD ngày 7-4-1983 của Tổngcục Thống kê về việc áp dụng bản giá cố định mới, Ủy ban Nhân dân thành phố HồChí Minh chỉ thị :

1) Tất cả các cấp, các sở, ngànhvà các đơn vị kinh tế cơ sở đều thống nhất áp dụng bảng giá cố định mới năm1982 vào việc tính toán kết quả sản xuất từ năm 1984 theo đúng tinh thần quyếtđịnh số 88-CT ngày 4-4-1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Những số liệu vầ kết quả sảnxuất của các năm trước đây đã tính theo giá cố định năm 1970 phải được tínhchuyển đổi theo giá cố định mới năm 1982. Cục thống kê thành phố có trách nhiệmhướng dẫn thực hiện thống nhất phương pháp tính đổi.

2) Các sản phẩm sản xuất đều ápdụng theo bảng giá cố định năm 1982 để tính giá trị. Những mặt hàng chưa có giácố định mới nhưng có cùng loại tương ứng thì vận dụng giá cố định năm 1982 đểtính. Những sản phẩm chưa có trong bảng giá cố định mới và cũng không vận dụngđược giá cố định của sản phẩm cùng loại thì các quận, huyện và sở, ngành cầnlập gia cố định bổ sung theo danh mục sản phẩm, trình Ủy ban Nhân dân thành phốđể xin ý kiến Trung ương bổ sung bảng giá để tính thống nhất. Cục Thống kê vàỦy ban Vật giá thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành và quận, huyệntính giá cố định mới nói trên và tổng hợp tình hình trình Thường trực Ủy banNhân dân thành phố.

3) Việc đánh giá thực hiện kếhoạch định kỳ trong năm 1984 này đều áp dụng theo giá cố định năm 1982. Để sosánh với mức kế hoạch giao đầu năm (còn theo giá cố định 1970) và so với mứcthực hiện trong cùng kỳ năm trước, các sở, ngành, các quận, huyện và các đơn vịkinh tế cơ sở được tính đổi từ giá cố định 1970 sang giá cố định 1982 theo cáchệ số hợp lý do Cục Thống kê hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, CụcThống kê Thành phố theo dõi, hướng dẫn và thường xuyên báo cáo kết quả vớiThường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải