ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT .UB

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2000

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ, DUYTRÌ KẾT QUẢ PCGDTH-CMC, ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘTUỔI, PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tỉnh Lào Cai đã đạt chuẩn Quốc gia PCGDTH-CMC vàotháng 5 năm 2000. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu cao của các đơn vị, cáccấp, các ngành, trong đó ngành Giáo dục - Đào tạo có vai trò nòng cốt. Sau khiđược công nhận đạt chuẩn các đơn vị vẫn tiếp tục phấn đấu. Đến nay đã có thêm 4xã đạt chuẩn Quốc gia PCGDTH-CMC và 23 xã đang kiểm tra để công nhận đạt chuẩnCMC vào tháng 12 năm 2000.

Tuy nhiên, tỉnh ta đạt chuẩn ở mức độ thấp. Đa sốcác đơn vị đạt ở mức quy định tối thiểu hoặc vượt chưa nhiều, chưa đảm bảo đạtchuẩn vững chắc cho những năm sau. Một số đơn vị vẫn phải mở lớp linh hoạt mớiđạt chuẩn. Việc phấn đấu phổ cập đúng độ tuổi còn nhiều khó khăn, vì số họcsinh đi học đúng độ tuổi đạt tỷ lệ thấp. Đầu năm học 2000-2001 tỷ lệ huy độngtrẻ 6 tuổi vào lớp 1 ở nhiều xã mới đạt trên 60%, có xã còn thấp hơn.

Tình hình trên khó bảo đảm điều kiện ban đầu chophổ cập THCS vào năm 2005 và 2010.

Mục tiêu của tỉnh ta đặt ra là: Củng cố vững chắckết quả PCGDTH-CMC. Các xã còn lại gấp rút phấu đấu đạt chuẩn chậm nhất vào năm2001. Tích cực phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đẩymạnh phổ cập THCS, từ nay đến 2005 phấn đấu 60 xã đạt chuẩn, các xã còn lạiphải tạo tiền đề để đạt chuẩn từ 2005 đến 2010.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu nêu trên, UBND tỉnhchỉ thị:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệtnhận thức về nhiệm vụ phổ cập giáo dục đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Nângcao trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục. Chống biểu hiện thỏa mãn hoặcchần chừ, ngại khó.

2. UBND các huyện, thị xã, các phường, thịtrấn, các xã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục từ nay đến 2005, thể hiện rõ:nội dung kế hoạch duy trì kết quả PCGDTH-CMC, kế hoạch phổ cập giáo dục tiểuhọc đúng độ tuổi, phổ cập THCS. Định rõ các chỉ tiêu, thời gian phấn đấu. Cácphường, thị trấn, các xã vùng thấp và các xã vùng cao phát triển phải đạt chuẩnphổ cập THCS từ nay đến 2005. Các xã khác phải phấn đấu từng bước để đạt chuẩnphổ cập THCS từ 2005-2010.

3. Ngành Giáo dục - Đào tạo:

Tăng cường nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộquản lý, giáo viên; làm tốt công tác tham mưu với Đảng bộ, UBND và Ban chỉ đạotrong xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành mục tiêukế hoạch. Xây dựng quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo từ nay đến 2010 vàkế hoạch cụ thể từ nay đến. 2005. Kiểm tra, chỉ đạo việc vận động, duy trì sốlượng học sinh, chỉ đạo dạy và học có hiệu quả.

4. Các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo với nộidung , nhiệm vụ mới là củng cố, duy trì kết quả PCGDTH-CMC, đẩy mạnh thực hiệnphổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch phấnđấu của các huyện thị gửi về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh ( sở Giáo dục - Đàotạo) vào 15 tháng 01 năm 2001

5. Các cơ quan ban, ngành , đoàn thể , cáctổ chức kinh tế xã hội: Tham gia tích cực với chức năng, nhiệm vụ của mình nhằmtăng cường các nguồn lực cho công cuộc phổ cập giáo dục trong giai đoạn mơi,đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tích cực huy động và duy trì số lượng học sinh,học viên.

Các cơ quan, ban, ngành, được phân công giúp đỡ cácxã vùng cao khó khăn, các xã biên giới tăng cường giúp đỡ về mọi mặt trong đóquan tâm giúp đỡ tích cực để các xã này đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dụctrong giai đoạn mới có kết quả.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thểtổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị này.

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn