UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT .UB

Long Xuyên, ngày 18 tháng 7 năm 1991

CHỈ - THỊ

V/V XÂY DỰNG QUỸ PHONG TRÀO CĂN NHÀ TÌNH NGHĨA

Trong những năm qua, nhất là từ năm 1989 đến nay, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 12-CT.UB ngày 10/5/1990 của UBND Tỉnh về chăm sóc đời sống các đối tượng hưởng chính sách xã hội và công văn số 65-CV.UB của UBND Tỉnh ngày 12/4/1990 về phong trào xây dựng căn nhà tình nghĩa. Các cơ quan ban ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể và nhân dân đóng góp kinh phí cùng nhà nước xây dựng trên 300 căn nhà tình nghĩa làm giàm bớt phần nào khó khăn về nhà ở và đời sống cho 1 số đối tượng hưởng chính sách. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện chưa được phát động rộng rãi trong nhân dân, hình thức và nội dung chăm lo chưa thiết thực, thường xuyên, chưa kết hợp tốt các lực lượng cùng chăm sóc đối tượng, phong trào vận động quỹ căn nhà tình nghĩa chưa mở rộng ra các tầng lớp nhân dân. Riêng phong trào chăm sóc đời sống, xây cất nhà tình nghĩa trong năm 1989 – 1990 kết quả còn hạn chế.

Để phát huy những kết quả đã làm được và khắc phục những thiếu sót tồn tại trong phong trào xây dựng quỹ căn nhà tình nghĩa vừa qua. UBND Tỉnh An Giang Chỉ thị cho các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội trong Tỉnh cần tập trung làm tốt những nội dung trong năm 1991 và những năm tới như sau:

1- Làm cho các ngành, các cấp quán triệt sâu sắc việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người có công với cách mạng là trách nhiệm của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân. Tuyên truyền vận độn rộng rãi trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức SXKD và cá nhân, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn động viên tinh thần thương yêu, đùm bọc chung sức chung lòng bằng khả năng có được của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân đóng góp tài chính vào quỹ xây dựng căn nhà tình nghĩa.

2- Hàng năm Sở Lao động – TBXH lập kế hoạch vận động quỹ xây cấp nhà tình nghĩa trình UBND phê chuẩn; phối hợp các ngành Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức vận động xây dựng quỹ, hướng dẫn các huyện, thị tổ chức vận động quản lý sử dụng thống nhất quỹ căn nhà tình nghĩa theo tinh thần cấp nào vận động được thì cấp đó quản lý và thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

3- Quỹ căn nhà tình nghĩa vận động được nhằm mục đích sử dụng cất nhà, sửa nhà giúp đỡ cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng thật sự khó khăn. Trong thực hiện chọn lựa các đối tượng để cấp nhà tình nghĩa phải dựa vào sự hướng dẫn thống nhất của ngành TBXH, khi tuyển chọn phải phối hợp Mặt trận, các đoàn thể bảo đảm chặt chẽ đạt tiêu chuẩn được quy định. Định mức xây cất cho mỗi căn nhà tình nghĩa phải thống nhất trong toàn tỉnh.

4- Giám đốc Sở Lao động – TBXH có kế hoạch tiếp nhận điều hành hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách Tỉnh đồng thời theo dõi quản lý kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí vận động của các Huyện, thị, xã, phường, theo đúng quy định và kế hoạch được duyệt của UBND Tỉnh.

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, Chủ tịch UBND Huyện, Thị có trách nhiệm thi hành chỉ thị này.

Giao cho Sở Lao động – TBXH hướng dẫn thực hiện, theo dõi kiểm tra, tập hợp báo cáo kết quả và tồn tại cho UBND Tỉnh vào mỗi quý.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh