ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ,SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY CHUẨN DECT 6.0 VÀ THIẾT BỊ PHÁ SÓNG THÔNG TIN DIĐỘNG, GPS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Điện thoạikhông dây chuẩn DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) sửdụng băng tần từ 1.900 MHz - 1.930 MHz có xuấtxứ từ Mỹ, Canada, Nhật, Trung Quốc, các nước Mỹ Latin,… và thiết bị phásóng thông tin di động, GPS (GlobalPositioning System) hệ thống định vị toàn cầu (sau đây gọi tắt làthiết bị phá sóng) có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan,… bị cấm sử dụng theo quy định tại Khoản4, Điều 9 Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hộithông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Hiện nay, trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ gia đình sử dụngđiện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (đều có nguồn gốc là hàng xách tay muatừ nước ngoài hoặc do thân nhân từ Mỹ, Canada mang về Việt Nam theo dạng quàtặng) đã gây can nhiễu cho các mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G), làmthiệt hại cho nhà khai thác và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân sử dụngdịch vụ di động 3G tại Đồng Nai; một số cá nhân sử dụng thiết bị phá sóng làmmất an toàn, gián đoạn hoạt động của hệ thống thiết bị thông tin mặt đất đangkhai thác hợp pháp tại Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạocủa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày11/10/2010 về tăng cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây đểđảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện; nâng cao hiệu quảquản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện, nhằm ngăn chặn việc lưu thông, sửdụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng trên địa bàntỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì,phối hợp với các đơn vị thông tấn, báo chí và Trung tâm Tần số vô tuyếnđiện khu vực II tổ chức truyên truyền, phổ biến cho Nhân dân các quyđịnh của pháp luật về tần số vô tuyến điện, cách thức nhận biết các loại điện thoại không dây chuẩnDECT 6.0 và thiết bị phá sóng; yêu cầucác cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, kinhdoanh, sử dụng điện thoại không dây chuẩnDECT 6.0 và thiết bị phá sóng có tầnsố không phù hợp với quy hoạch tần số.

b) Tăng cườngcông tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại khôngdây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điệntheo các văn bản pháp luật hiện hành.

c) Chủ trì,phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh kiểm tra xử lý viphạm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức,cá nhân thực hiện hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sửdụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóngkhông phù hợp với quy hoạch tần số, gây can nhiễu có hại cho các hệ thống thiết bthôngtin mặt đất đang khai thác hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vựcII giải quyết can nhiễu các hệ thống thiết bthông tin mặt đất đang khai thác hợp pháp trên địa bàntỉnh do điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phásóng gây ra.

e) Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng điện thoại khôngdây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

f) Chịutrách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai, thựchiện Chỉ thị này.

2. Sở Công Thương:

Chỉ đạo Chicục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vịcó liên quan tăng cường kiểm traxử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, lưuthông, sử dụng các loại điệnthoại không dây chuẩn DECT 6.0thiếtbị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

3. Công an tỉnh:

a) Phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xửlý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại khôngdây chuẩn DECTthiết bị phá sóng gây can nhiễu có hại.

b) Chỉ đạoCông an các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với các cơquan quản lý Nhà nước thực hiện công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh,lưu thông, sử dụng điện thoạikhông dây chuẩn DECT 6.0 thiết bịphá sóng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Giao thông Vận tải:

Chủ trì, phốihợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luậtchuyên ngành và các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện nhằm nâng caonhận thức cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải về việc sử dụng thiếtbị phá sóng làm mất an toàn, gián đoạn hoạt động của hệ thống thiết bthông tinmặt đất và bị cấm sử dụng theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Luật Tần số vô tuyếnđiện.

5. Cục Hải quan tỉnh:

Chủ trì,phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việcnhập khẩu, nhằm ngăn chặn việc lưu thông các loại điện thoại khôngdây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp vớiquy hoạch tần số.

6. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai:

Phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biếnrộng rãi Chỉ thị này và các văn bản của Nhà nước có liên quan đến việcquản lý, sử dụng điện thoại khôngdây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp để cáccơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thànhphố Biên Hòa:

a) Chỉ đạo ĐàiTruyền thanh các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các hình thức thông tin,tuyên truyền hiệu quả Chỉ thị này đến từng khu dân cư trên địa bàn để các cơ quan, tổchức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về việc cấm sảnxuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điệnthoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bịphá sóng.

b) Chỉ đạo cáccơ quan chức năng, lực lượng kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm traxử lý nghiêm cáctrường hợp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng các điện thoại khôngdây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạchtần số.

8.Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông:

a) Giám sátthường xuyên các thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp hệthống có cảnh báo nhiễu, lập báo cáo can nhiễu gửi Trung tâm Tần sốvô tuyến điện khu vực II, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; đồngthời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý tần số vô tuyếnđiện xác định nguyên nhân, nguồn gây nhiễu và thực hiện các biệnpháp để giải quyết nhiễu có hại.

b) Khuyếncáo người sử dụng không kết nối điện thoại không dây có tần số khôngphù hợp với quy hoạch tần số vào mạng điện thoại cố định do doanh nghiệpcung cấp; kiên quyết chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông với các thuêbao sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 gây can nhiễu, khi có yêu cầucủa cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

9. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân:

a) Nghiêm cấmviệc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bịphá sóng có tần số không phù hợpvới quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chịu sựthanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến điện của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền; chấp hành nghiêm túc các hình thức xử lý hành vi vi phạm về sử dụngtần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướngmắc đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợpbáo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chỉ thị này cóhiệu lực kể từ ký./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái