UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬTVỀ PHÍ, LỆ PHÍ, CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN.

Thực hiện Chỉ thịcủa Thủ tướng Chính phủ số 24/2007/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh việcthực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sửdụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Thời gian qua,việc thực hiện Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày19/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định mức thu và tỷ lệ điều tiết cácloại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang, chính sách huy động và sử dụng các khoảnđóng góp của nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu lập lại trậttự, kỷ cương trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; góp phần huyđộng nguồn tài chính cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn.Tuy nhiên, trong việc thực hiện các qui định về phí, lệ phí và huy động cáckhoản đóng góp của nhân dân vẫn còn tồn tại: một số địa phương ban hành khôngđúng thẩm quyền, không phù hợp với qui định của pháp luật; một số nơi vẫn cònnhững khoản đóng góp (nhất là đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng) khá cao, khôngphù hợp với thu nhập của người dân; một số khoản huy động đóng góp chưa đượclấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng người dân trước khi ban hành; một số khoảnhuy động mang tính chất xã hội từ thiện, phải vận động đóng góp tự nguyện,nhưng lại qui định mang tính bắt buộc...

Để khắc phục tìnhhình trên và thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chínhsách huy động các khoản đóng góp của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Đối với các Sở,ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiệnmột số công việc sau:

- Bãi bỏ ngaynhững khoản thu phí, lệ phí không có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí banhành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/07/2007 của Hội đồng nhândân tỉnh và Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 27/03/2007 của UBND tỉnh. Đếnngày 30/11/2007 nếu các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,thành phố, các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp huyện, cấp xã) trên địabàn tỉnh còn các khoản thu phí, lệ phí trái với qui định của pháp luật phảichịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với cáckhoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng gópmang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện đúng theo nguyên tắc tự nguyện.Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã không được đặt ra văn bảnbắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắnkết việc huy động với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.Rà soát, bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân không đúng thẩmquyền và các qui định của pháp luật.

- Kiểm tra, kiểmsoát chặt chẽ các khoản chi tiêu từ nguồn thu dịch vụ của hợp tác xã, chỉ đạothực hiện công khai các nguồn thu và nội dung chi để người dân được biết vàtham gia giám sát.

- Báo cáo về kếtquả thực hiện rà soát, bãi bỏ, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí và các khoảnhuy động đóng góp của nhân dân ở địa phương thuộc quyền quản lý của đơn vị mìnhvề Sở Tài chính trước ngày 20/11/2007.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phốihợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện các đơn vị,tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc theo đúng các qui định của phápluật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhândân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo qui định của pháp luật;

- Tổng hợp báo cáovề kết quả thực hiện rà soát, bãi bỏ, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí và cáckhoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Tài chính, BộNông nghiệp & PTNT và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/11/2007.

3. Báo Bắc Giang,Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh có trách nhiệm: đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chính sách và qui định của pháp luật đốivới từng khoản thu phí, lệ phí; các khoản đóng góp và một số giá dịch vụ phảitrả. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng cáckhoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của cácSở, ban, ngành trong kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các khoản đónggóp của nhân dân.

4. Thủ trưởng cácngành, Chủ tịch UBND các cấp chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ ( b/c );
- TTTU, TT. HĐND tỉnh ( b/c );
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Cục Thuế, Kho bạc NN tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, TH, TTCB, các CV;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu