ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHẾĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Trong thời gian qua,công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả toàndiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhànước các cấp, cải thiện môi trường đầu tư, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực. Sự nỗlực của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thể hiện qua kết quả đánh giá vềChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 được xếp thứ 4/63 tỉnh,thành phố, tăng 34 bậc so với năm 2011 (xếp thứ 38/63) thuộc nhóm Tốt trongbảng xếp hạng và kết quả đánh giá Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh(PAPI) năm 2012 được xếp thứ 03/63 tỉnh, thành phố, tăng 08 bậc so với năm 2011(xếp thứ 11/63), thuộc vào nhóm tỉnh có thứ hạng cao.

Tuy nhiên, bên cạnhnhững kết quả đạt được, công tác cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cáchhành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: sự chỉ đạo vềcông tác cải cách hành chính của các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt;thực hiện công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính và thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông chưa đồng bộ, hiệu quả, có nơi còn mang tính hìnhthức; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xửcủa một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; công tác phối hợpgiữa các đơn vị, địa phương trong tham mưu, giải quyết công việc còn thiếu chặtchẽ, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có biểuhiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân trong thực hiện quy trìnhgiải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chứcchưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chứcthực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính, trọng tâm là cải cáchthủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban,ngành trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quảnhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 theo các nội dungnhư sau:

a. Tăng cường công táckiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cảicách hành chính theo quy định. Xác định kết quả cải cách hành chính hằng năm lànội dung chủ yếu cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệmcủa người đứng dầu các cơ quan, đơn vị, đồng thời là một trong những tiêu chíquan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng chotập thể, cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủtướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

b. Thực hiện đồng bộ cácbiện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hànhchính theo hướng một cửa, một cửa liên thông. Bố trí cán bộ, công chức, viênchức có đủ trình độ, năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả, tại những đầu mối giải quyết thủ tục hành chính;thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định;thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục thờigian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chứckhi làm việc phải đeo thẻ và có bảng ghi rõ họ tên, chức vụ của cán bộ, côngchức, viên chức để các tổ chức, cá nhân biết, giám sát. Xử lý kịp thời nhữngkiến nghị, phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp đối với các quy định và công tácgiải quyết thủ tục hành chính.

c. Rà soát, điều chỉnh,quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảmkhông chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, phâncông công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với nănglực, chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo mỗi việc phảicó người phụ trách, chịu trách nhiệm chính. Căn cứ chương trình, kế hoạch làmviệc của UBND tỉnh, các chương trình, kế hoạch được giao, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị, địa phương xây dựng kể hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phâncông, giao đầu mối chịu trách nhiệm chính đối với từng đề án, dự án cụ thể, gắnvới thời gian, kết quả hoàn thành; định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng côngviệc, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế làm việccủa cơ quan, đơn vị, địa phương.

d. Triển khai thực hiệnxây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vịtheo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thực hiện nghiêm chế độbáo cáo, thống kê về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; lưu giữ đầyđủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

đ. Tăng cường thanh tra,giám sát kỷ cương hành chính, kiểm tra nội bộ để đánh giá việc thực hiện nhiệmvụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; chấnchỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giải quyết kịpthời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; chấnchỉnh hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và xử lýnghiêm, kiên quyết đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thànhnhiệm vụ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà trong công tác giải quyết thủtục hành chính.

2. Sở Nội vụ chịu tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng liên quantham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hànhchính của tỉnh để tiến hành kiểm tra theo chuyên đề về những lĩnh vực bức xúc,nhạy cảm; kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị để xử lý chấn chỉnh, nâng caotrách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trongcác cơ quan, đơn vị theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyềnthông, Báo Bình Định và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệmthực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cáchchế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính; phản ánh những trường hợp gâysách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; kịp thời nêu gương những điển hìnhtốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, côngchức, viên chức.

4. Thủ trưởng các sở, ban,ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND cácxã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túctriển khai thực hiện Chỉ thị này.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp theo định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo UBND tỉnhvề tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc