ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆMVỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013 - 2014

Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáodục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp và triển khaitốt nhiệm vụ năm học 2013- 2014; căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dụcphổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014 vàtình hình thực tế của Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, Ban ngànhcủa Tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn vận động toàn dânquan tâm đưa trẻ đến trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định việcdạy, học và tổ chức khai giảng theo chỉ đạo của Tỉnh.

- Ưu tiên nguồn lực để bồi dưỡng nâng cao nănglực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thựchiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đảm bảo tiến độ, chất lượng;củng cố nâng cao chất lượng và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung họccơ sở.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với độingũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên(nhất là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) yên tâm công tác.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể triển khai kịpthời, nghiêm túc bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 theo Chỉ thị số3004/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nêu trên), trong đó tập trung làm tốtcác nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 16-CTr/TUngày 16/4/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Kết luận 51-KL/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáodục và đào tạo.

- Đẩy nhanh tiến độ Thành lập trường Đại học HạLong; chuẩn bị tốt các điều kiện về bộ máy tổ chức, đội ngũ giáo viên và cácđiều kiện khác để chuẩn bị cho nhà trường đi vào hoạt động sau khi có quyếtđịnh thành lập.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáodục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị, kỹ năng sống chohọc sinh, sinh viên. Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp và các hoạt độngnhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức được học của học sinh vào thực tiễncuộc sống.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động củacác trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Thực hiện tốt việc phânluồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, mở rộng và nâng cao chất lượnghình thức học nghề kết hợp học văn hóa.

- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có củacác cơ sở giáo dục; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vậtchất, mua sắm trang thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tragiáo dục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, kịp thời pháthiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm các quy địnhvề thu chi tài chính, dạy thêm học thêm và liên kết đào tạo sai quy định.

3. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phốihợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các địa phương để triểnkhai thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện và đềxuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc