ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ GIẢMNỢ ĐỌNG THUẾ NĂM 2013

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàntỉnh trong các năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thu hàng nămđều vượt dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tạo điều kiện choỦy ban nhân dân chủ động điều hành ngân sách, phục vụ sự nghiệp phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh. Đạt được kết quả như trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sátsao của cấp Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành, sự nỗ lực phấnđấu của ngành Thuế, cần nói đến sự đóng góp của các doanh nghiệp, các thànhphần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm2013 nền kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng tiếp tục phảiđối phó với rất nhiều khó khăn, thách thức đó là, sức mua hàng hóa giảm, hàngtồn kho còn lớn, lãi suất ngân hàng tiếp tục còn ở mức cao, hoạt động của mộtsố doanh nghiệp cầm chừng do thiếu vốn, chính sách tài khóa tiền tệ thắt chặt,Chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ... mặt khác do khí hậu biến đổi bất thường, phức tạp làm ảnhhưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; ảnh hưởng đến thu,chi ngân sách nhà nước và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Nhằm thực hiện cóhiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 củaChính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghịquyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và phươngán phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuThủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố tậptrung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu chủ yếu của công tácquản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2013.

- Ngăn chặn và phòng chống các hànhvi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, tạo sức lan tỏa, nâng cao tính tuân thủpháp luật thuế của người nộp thuế, của cán bộ thuế, cơ quan thuế, nâng cao hiệulực hiệu quả đối với công tác thuế.

- Thủ trưởng các cơ quan quản lýnhà nước, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố chỉ đạo các Giám đốc các doanhnghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, cần có giải pháp pháttriển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tăng hiệu quả để có điều kiện hoànthành nghĩa vụ thu ngân sách; tiếp tục tạo môi trường sản xuất kinh doanh bìnhđẳng cho người nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩavụ thuế với Nhà nước, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh;Các cơ quan quản lý có biện pháp kiểm tra và đề xuất xử lý các doanh nghiệp, cơsở sản xuất kinh doanh dây dưa nợ đọng thuế kéo dài.

- Đảm bảo các khoản thu ngân sáchphải được thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chínhtrị thu ngân sách Nhà nước năm 2013 được Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnhđã giao, tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

- Hội Doanh nghiệp tỉnh, chỉ đạocác doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần tích cực thực hiện các biệnpháp tiết giảm chi phí, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêuthụ sản phẩm, giảm hàng hóa tồn kho.

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, căn cứ chức năng, nhiệmvụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ giải quyếthàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trongcông tác quản lý thu, chống thất thu đặc biệt trong tổ chức thu nợ đọng tiềnthuế.

- Cơ quan Thuế và các cơ quan liênquan thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế cho cácdoanh nghiệp theo quy định. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thươngmại, các tổ chức tín dụng triển khai có hiệu quả các quy định về trần lãi suấthuy động, lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồnvốn vay để tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho ngườilao động và nguồn thu cho ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

- Chủ tịch UBND các huyện/thành phốphối hợp cùng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế thành lập Đội chống thấtthu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

2.2. Đối với cơ quan Thuế:

- Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấptiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát,đôn đốc thực hiện đối với công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọngthuế đảm bảo hoàn thành được kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thu nợ thuế đã đềra; Tiếp tục quán triệt và xác định rõ trách nhiệm của cán bộ thuế, gắn vớinhiệm vụ quản lý địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức thực hiệnnhiệm vụ quản lý thu nộp ngân sách nhà nước cuối năm;

- Chỉ đạo toàn ngành phối hợp chặtchẽ với UBND các huyện/thành phố rà soát, nắm chắc các đối tượng, nguồn thu thungân sách, tình hình nợ đọng thuế, ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng thuđể bù đắp các khoản giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá, chốngchuyển giá đối với các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. Kiểm soát việc kêkhai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thuđúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngânsách nhà nước; Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng vàđúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủtục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế; giảm tối đa thời gian thực hiện cácthủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế; Tổ chức tốt công táctuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong toàn ngành thuế, trong đó chú trọngđẩy mạnh công tác đối thoại với người nộp thuế.

- Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợpvới UBND các huyện, thành phố xác định các khoản thu từng địa bàn; tập trungcao độ trong việc điều hành thu ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối thu - chingân sách địa phương; quyết tâm thực hiện đạt dự toán thu ngân sách nhà nướcđược HĐND tỉnh giao; không thay đổi tổng mức dự toán thu - chi ngân sách địaphương năm 2013.

3. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính,Thuế, Hải quan, Công an, Kho bạc Nhà nước… có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịpthời thông tin về tài chính, thuế của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; hỗtrợ cơ quan thuế tổ chức thu thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luậtvề thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cơ quan thuế thực hiện tốt công tácquản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế.

- Thủ trưởng cơ quan thuế các cấpcó trách nhiệm thường xuyên báo cáo lãnh đạo cấp Ủy, Chính quyền địa phương vềmục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế năm2013 của ngành thuế để tăng cường sự chỉ đạo của cấp Ủy, Chính quyền địaphương, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành trong công tác quản lý thu,chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn; Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉthị này đến từng cán bộ, công chức thuế thuộc phạm vi quản lý, xây dựng chươngtrình, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Chỉthị này, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2013 của cơ quan thuế cáccấp, là cơ sở và điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tácthuế năm 2013.

- Giao cho Cục thuế tỉnh chủ trì,phối hợp với các Sở, ngành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hìnhvà kết quả triển khai Chỉ thị; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo và đề xuấtcác giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị về Ủyban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (6);
- Các Sở, ban, ngành khối tỉnh;
- Huyện ủy/Thành ủy các huyện TP;
- UBND các huyện/thành phố;
- Đảng Ủy khối Doanh nghiệp;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Chi cục Thuế các huyện/TP;
- Báo - Đài PTTH tỉnh (TTTT);
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông