ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Để triển khai thực hiện triệt để Chỉthị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngquản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướcvà vốn trái phiếu Chính phủ. UBND thành phố yêu cầucác Sở, ban, ngành; các đơn vị điều hành dự án, UBND các quận, huyện thực hiệnnghiêm các nội dung sau:

I. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC LẬP,THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐNTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

1. Nhiệm vụ của cơ quan quyết địnhđầu tư và chủ đầu tư các dự án

a) Tăng cường trách nhiệm trong côngtác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Đối với các dựán khởi công mới, các cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽphạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chươngtrình đã được phê duyệt; chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác địnhrõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

b) Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầutư của các dự án đang triển khai dở dang đã được giao kế hoạch vốn ngân nhànước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo các quy định sau:

- Đối với các dự án phê duyệt quyếtđịnh đầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành: Rà soát các nội dungđầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong phạm vi quản lý của ngânsách cấp mình.

- Đối với dự án phê duyệt quyết địnhđầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mụckhông thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án,hiệu quả đầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đãđược duyệt. Sau khi áp dụng các giải pháp trên, nếu dự án vẫn phải điều chỉnhtăng tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vậtliệu; chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếpthứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xemxét quyết định dừng những dự án không đảm bảo hiệu quả đầu tư, chưa thật cấpbách để tập trung vốn cho các dự án cấp bách và hiệu quả cao hơn. Trong phạm vicân đối ngân sách cấp mình, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét,quyết định điều chỉnh dự án.

- Việc điều chỉnh dự án phải đảm bảohiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoànthành dự án đúng tiến độ.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm củacác tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đếnviệc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điềuchỉnh theo quy định.

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngânsách thuộc cấp mình quản lý và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự ánđối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu.

2. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầutư và các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư

a) Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ vềnguồn vốn và tổng mức vốn các dự án khi thẩm định phê duyệt, trình phê duyệt dựán đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Việc thẩm định các dự án khởi công mới phảituân thủ đúng theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ.

b) Đối với nhữngdự án có thể chuyển đổi hình thức đầu tư theo tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Sở Kế hoạch và Đầu tưvà các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm tổ chức rà soát các nội dung đầu tư và thẩm địnhtrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại các dự án theo quy định hiện hành chophù hợp với các quy định của pháp luật đối với hình thức đầu tư mới.

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝNHẰM GIẢM TỐI ĐA NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Các Chủ đầu tư, các đơn vị điềuhành dự án, UBND các quận, huyện

a) Kiểm tra, xác định nợ đọng theoCông văn số 9590/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB theo Công văn số 9590/BKHĐT –TH của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Công văn số 1192/BTC-ĐT ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính và Công vănsố 1073/UBND-QLĐTư ngày 04/02/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

b) Đối với các dự án được bố trí kếhoạch vốn, chỉ được tổ chức triển khai trong phạm vi kế hoạch vốn được giao;không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, đểkhông phát sinh nợ đọng XDCB.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chínhvà các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo tình hình nợ đọng XDCB định kỳ 6tháng và hàng năm theo Công văn số 9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Công văn số 1192/BTC-ĐT ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính, Côngvăn số 10010/UBND-QLĐTư ngày 27/11/2012 và Công văn số 1073/UBND-QLĐTư ngày04/02/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng; đề xuất phương án xử lý nợ đọng XDCBtrên nguyên tắc đã quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tham mưu đề xuất UBND thành phố bốtrí nguồn vốn trong kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm ít nhất bằng 30% số nợđọng để xử lý nợ đọng XDCB.

c) Không sử dụng nguồn vốn vay củangân sách thành phố để bố trí cho các dự án khởi công mới khi chưa xác địnhhoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả.

3. Các Sở, ban, ngành được UBNDthành phố ủy quyền thực hiện công tác chọn thầu, đấu thầu

a) Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầuđối với các gói thầu đã được bố trí vốn. Đối với các gói thầu đã hoàn thành bàngiao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồngđã ký theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 của Luật đấu thầu, tránh tình trạngnợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu.

b) Lập và điều chỉnh kế hoạch đấuthầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án theo đúng quy địnhtại Điều 6 Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. CácSở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan căn cứ chức năngnhiệm vụ và các quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thựchiện để đảm bảo không phát sinh nợ đọng XDCB, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sáchnhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

2. Thanh tra thành phố tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra tại các đơn vị đối với các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thịnày; đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốnđầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệmhướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo UBND thànhphố tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính (để báo cáo);
- TT Thành ủy Đà Nẵng (để báo cáo);
- TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các đơn vị điều hành dự án; Ban GTĐB số 1, 2, 3;
- Các phòng: KTTH, KTN, VX, QLĐTh, ĐBGT, NCPC;
- Lưu: VT, QLĐTư (13 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVăn Hữu Chiến