ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG" NĂMHỌC 2013 - 2014

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGDĐT ngày 03/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc vận động "Ngàytoàn dân đưa trẻ đến trường". Trong những năm học vừa qua, tỉnh Bình Phướcđã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động, cụ thể, trong năm học2012-2013 đạt một số kết quả như sau: Số trẻ 5 tuổi được học mẫu giáo đạt98,3%; số trẻ 6 tuổi được học lớp 1 đạt 99,97%; tăng 0,06% so với năm họctrước, tỷ lệ học sinh bỏ học là 0,51%.

Kết quả việc vận động trẻ ra lớptăng so với năm trước, nhưng phần lớn khó khăn vẫn là việc vận động trẻ ở vùngđồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất trường lớp phục vụcho việc phổ cập giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn…

Để cuộc vận động "Ngày toàndân đưa trẻ đến trường" được thực hiện tốt hơn trong năm học 2013-2014,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ động, tích cực phát huy vaitrò chủ đạo của ngành, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đúng mục tiêunhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đàotạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ cuộc vận động"Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" ở tất cả các địa phương, các cấphọc.

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốcviệc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cung cấp đủsách giáo khoa, tập vở cho học sinh, đặc biệt thực hiện chính sách trợ cước,trợ giá đối với học sinh đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, học sinh là ngườiđồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường đạt hiệuquả cao.

d) Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ, nâng cao trình độ cũng như kỹ năng cho giáo viên; bố trí giáo viênhợp lý, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhằm phát huy tác dụngcủa đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.

e) Phối hợp với Sở Y tế thực hiệntuyên truyền cho học sinh và phụ huynh hiểu biết và biết cách phòng, chống cácdịch bệnh đang diễn ra; quan tâm hơn nữa đến công tác y tế học đường.

f) Phối hợp với UBND các huyện, thịxã, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tổchức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời xử lýnhững trường hợp vi phạm chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

g) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đàotạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tổ chức trang trọng lễ khai giảngnăm học mới và phát động đồng loạt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"vào ngày 05/9/2013.

h) Duy trì chế độ kiểm tra, báo cáokết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 08/10/2013.

2. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạotuyên truyền những nội dung của cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đếntrường" trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận dụngnhiều hình thức trong hệ thống của tổ chức mình nhằm kêu gọi, động viên, tạođiều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "Ngàytoàn dân đưa trẻ đến trường" và tạo điều kiện tốt nhất cho con em đếntrường.

b) Vận động các tổ chức kinh tế,các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc vận động "Tiếp bướccho em đến trường" để đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếuhọc, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh phong tràoxã hội hóa giáo dục làm cho mọi tầng lớp nhân dân có ý thức cao hơn đối với sựnghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ.

4. UBND các huyện, thị xã, Banchỉ đạo cuộc vận động các địa phương"

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đàotạo, các Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thựchiện tốt nội dung cuộc vận động; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụdạy và học, hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách để các cháu có điều kiện đếntrường.

b) Tổ chức kiểm điểm các địa phươngchưa thực hiện tốt, đánh giá kết quả cuộc vận động và kết quả giáo dục, đào tạonăm học 2012 - 2013, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện cuộc vận độngtrong năm học 2013 - 2014.

c) Xem xét, củng cố, bổ sung thànhviên Ban chỉ đạo để hoạt động có hiệu quả; phân công các thành viên phụ tráchtừng địa bàn để việc theo dõi sâu sát hơn.

d) Ban chỉ đạo các huyện, thị xãchỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn điều tra nắm chính xác số trẻtrong độ tuổi, trẻ bỏ học để huy động ra lớp và ra lớp trở lại.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãiđến các cấp, các ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thểnhân dân biết, hưởng ứng và thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực đến hếtngày 30/12/2013./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng VHXH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong