ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Long An, ngày 18 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Trong nhiều năm qua, tình hình thực hiện Chỉ thịsố 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếpsống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã đạt được những kết quả khátốt, nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việccưới, việc tang và lễ hội đã tác động tích cực đến việc cưới, việc tang trongđời sống xã hội và các hoạt động lễ hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, gần đây do thiếu tập trung chỉ đạo,quản lý và tổ chức thực hiện và công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện nếpsống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa tốt nên đã phát sinhnhiều hiện tượng không lành mạnh. Một số gia đình (trong đó có gia đình cán bộđảng viên chưa thực sự gương mẫu) còn phô trương hình thức gây ảnh hưởng xấuđến xã hội, ảnh hưởng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) nói chung, phong trào xây dựng gia đình văn hóa nóiriêng.

Để chấm dứt tình trạng trên và để đảm bảo thựchiện nghiêm túc Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thôngtư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễhội, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tập trung thực hiện một sốnhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục, vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cánbộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thịsố 27-CT/TW, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg và Thôngtư số 04/2011/TT-BVHTTDL trong đó thực hiện một số quy định cụ thể về việccưới, viêc tang, lễ hội như sau:

- Về việc cưới: phải được tổ chức theoquy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, để trở thành vợ chồng phải đăngký kết hôn tại UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai ngườitheo quy định của pháp luật. Việc cưới cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vuitươi, lành mạnh; các thủ tục dạm ngõ, lễ hỏi, rước dâu phải phù hợp với phongtục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàncảnh của hai gia đình; tránh phô trương hình thức, không nặng đòi hỏi lễ vật.Thời gian tổ chức tiệc cưới không làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhànước; chỉ mời khách dự tiệc cưới trong phạm vi gia đình, họ tộc thân thích, bạnbè và đồng nghiệp thân thiết. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, âm thanhkhông vượt quá độ ồn cho phép theo quy định tại Quyết định số 2351/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 05/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường(nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22giờ đêm. Khuyến khích dùng hình thức báo hỷ, hạn chế tiệc cưới linh đình; khôngsử dụng thuốc lá trong đám cưới; cô dâu chú rể có thể đến đài tưởng niệm liệtsĩ, nghĩa trang liệt sĩ đặt hoa, trồng cây lưu niệm tại địa phương.

- Về việc tang: phải được tổ chức theoquy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môitrường, pháp luật về y tế. Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phảilàm thủ tục khai tử. Lễ tang do gia đình người qua đời quyết định tổ chức tạinhà hoặc tại địa điểm công cộng. Nếu người qua đời không có gia đình hoặc thânnhân đứng ra tổ chức lễ tang thì UBND cấp xã phối hợp các đoàn thể quần chúngtổ chức khâm liệm và mai táng chu đáo theo phong tục truyền thống. Việc tổ chứctang lễ, việc xây cất mộ thực hiện nghiêm chỉnh theo Điều 10 và Điều 11 Thôngtư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Về lễ hội: nghi thức lễ hội tại các lễhội truyền thống ở địa phương, cơ sở trong tỉnh phải được tiến hành trangtrọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; cờ Tổ quốc phải treo nơi trangtrọng, cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểmlễ hội và trong thời gian tổ chức lễ hội. Thực hiện đúng nội quy, quy định củaBan Tổ chức lễ hội. Về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức hội chợtriển lãm, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, ứng xử trong lễ hội,… thựchiện nghiêm theo Điều 12 Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

2. Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, ngườilao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cán bộ sĩ quan, chiến sĩtrong lực lượng vũ trang phải gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việccưới, việc tang và lễ hội, đồng thời phải vận động gia đình, cộng đồng dân cưnghiêm túc thực hiện. Trường hợp để xảy ra vi phạm, tùy theo tính chất, mức độvi phạm sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sựtheo quy định pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương cótrách nhiệm gương mẫu thực hiện và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiệntốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nơi nào để xảy ravi phạm thì thủ trưởng nơi đó phải liên đới chịu trách nhiệm và cơ quan bị xemxét trừ điểm thi đua.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và cácđoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong tổ chức của mình vàngoài xã hội, nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện nghiêm chỉnh nội dungThông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việcthực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hìnhLong An xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,thường xuyên đưa tin, phóng sự tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việcthực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; mạnh dạn phêphán những tổ chức, cá nhân chưa gương mẫu, kịp thời khen ngợi, biểu dương tổchức, cá nhân làm tốt.

6. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thànhphố Tân An thường xuyên, liên tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyềnvận động và phổ biến trong cán bộ và nhân dân ở địa phương mình thông suốtnhững qui định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tangvà lễ hội; chỉ đạo cấp cơ sở quan tâm thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyêntruyền vận động, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, kiên quyết kiểm điểm, xử lýnhững trường hợp chưa làm tốt, đồng thời biểu dương, nhân rộng những tổ chức,cá nhân gương mẫu thực hiện tốt Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa,thể thao và Du lịch, trong đó chú ý vấn đề tảo hôn, vi phạm pháp luật về hônnhân gia đình.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cácsở, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản của Đảng và Nhànước về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từtỉnh đến cơ sở, nhất là nội dung Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tham mưu công tácsơ, tổng kết việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễhội lồng ghép vào phong trào TDĐKXDĐSVH hàng năm.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban ngànhtỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An triển khai thựchiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước