UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TUYÊN TRUYỀN,PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦACHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, thông tin thống kê nhà nướcđược thu thập, tổng hợp và công bố ngày càng nhiều với chất lượng và độ tin cậytừng bước được nâng lên, là nguồn thông tin chính thống phục vụ sự lãnh đạo,điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơnvị trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, điều tra thống kê theo quy địnhcủa Luật Thống kê và các quy định của pháp luật về công tác thống kê.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạtđược vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chấtlượng thông tin thống kê còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúngvới tình hình thực tế kinh tế - xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng không ít đếnquá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Những hạn chếtrên chủ yếu là do: việc chấp hành chưa nghiêm Luật Thống kê và các quy địnhpháp luật liên quan; nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức vềcông tác thống kê chưa đầy đủ... đã làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của thông tinthống kê.

Để thống nhất tổ chức tuyên truyền, phồ biến vàtriển khai thực hiện tốt Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủvà các quy định của pháp luật về công tác thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụđơn vị mình chủ động tổ chức hướng dẫn, triển khai phổ biến, tuyên truyền, quántriệt nội dung và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định số79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ cho các đối tượng áp dụng trong toàntỉnh theo quy định của Luật Thống kê .

2. Sở Tư pháp, Hội đồng Phổ biến giáo dục phápluật tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với CụcThống kê xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thựchiện Nghị định cho các đối tượng sau:

- Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổchức triển khai đối với: lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạocác doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần do nhà nước chi phối của Trung ươngvà địa phương đóng trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chứctriển khai, phổ biến đối với: Trưởng các phòng, ban trực thuộc ở cấp huyện; Chủtịch, cán bộ thống kê cấp xã; giám đốc, kế toán các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơquan truyền thông: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình,Website tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và Hội đồng Phổ biến, giáo dục phápluật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân những nộidung cơ bản của Nghị định Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chínhphủ.

4. Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm tổchức và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 củaChính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vịcấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp các ngành liên quantheo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thựchiện.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH QB, Báo Quảng Bình, Website tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Các DNNN trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài